Nota informativa

15 d'abril de 1999

La Comissió Balear de Medi Ambient informa favorablement la construcció d'un camp de golf colindant amb el Parc Natural de S'Albufera

EL GOB NO S'EXPLICA COM éS POSSIBLE QUE LA CBMA DEL GOVERN BALEAR CONSIDERI QUE L'IMPACTE AMBIENTAL NO éS NEGATIU

 

Avui matí la Comissió Balear de Medi Ambient, integrada per alts càrrecs de diverses conselleries del Govern Balear, ha informat favorablement la construcció d'un camp de golf a Son Bosc, limitant amb el Parc Natural de S'Albufera.

Segons els arguments que el GOB va fer arribar a la CBMA, aquest projecte generarà una sèrie d'importants impactes negatius. Són Aquests:

 1. Afectació a la qualitat de les aigües de S'Albufera
 2. Consideram que no s'han valorat prou els efectes negatius que pot tenir l'ús d'adobs, insecticides i herbicides sobre la qualitat de les aigües del Parc Natural. Tal com se detalla a la memòria de l'EIA, la zona presenta unes condicions edàfiques extremadament permeables, i per això serà necessari aplicar una capa de substrat que retengui mínimament l'humitat per tal de possibilitar l'absorció de l'aigua per part de la vegetació. Davant aquesta situació, sembla que existeix una alta probabilitat que les aigües de rec puguin arrossegar part dels adobs i pesticides i fer-los arribar a la capa freàtica, molt propera, i que d'aquesta manera entrin dins el circuit de les aigües del Parc.

   

 3. Afectació greu a la població insular d'abellarol
 4. L'abellarol, Merops apiaster, és una espècie d'au protegida en franca regressió a les Illes Balears i per tant mereixedora d'una atenció especial per tal d'assegurar la seva conservació. A la zona afectada pel projecte està situada la major colònia de l'espècie a Mallorca, on se concentra per a nidificar el 50% de la població. L'execució d'aquest projecte suposarà inevitablement la desaparició d'aquest enclau de nidificació i un cop nefast per a la població d'aquest aucell a Mallorca. Encara que se deixàs la zona de cria com a reserva i no s'actuàs sobre ella, el trànsit de maquinària, l'increment de presència humana en l'entorn de l'enclau i les molèsties derivades són clarament incompatibles amb el manteniment de la colònia de cria.

   

 5. Generació d'un impacte ambiental gravíssim en una zona sense determinar
 6. El projecte contempla l'aport de 268.434 m3 de terra procedent de fora de l'àmbit del projecte, sense detallar la seva procedència. Amb aquest volum se podrà cobrir l'extensió afectada pel projecte (533.000 m2) amb aproximadament 50 cm de terra fèrtil. L'extracció d'aquest volum suposarà un impacte ambiental negatiu molt important a la zona d'extracció. Per a fer-nos una millor idea del que suposa aquest aspecte, aquest volum equival a més de 400.000 tones de terra (per a traslladar-la seran necessaris uns 20.000 viatges de camions de 20 tones de capacitat).

  Consideram imprescindible contemplar l'impacte global de l'actuació i no només els efectes de l'actuació sobre la zona de son Bosc, pel que creim que és fonamental tenir en compte aquest aspecte.

   

 7. Entra en conflicte amb l'esperit del Pla d'ús i Gestió del Parc Natural

Al punt 1.1.3 del recentment aprovat Pla d'ús i Gestió del P.N. de S'Albufera se marca la prioritat d'impulsar la redacció d'un pla especial que doti al parc amb una zona perifèrica de protecció. Existeix una molt clara incompatibilitat entre el projecte de camp de golf i la possible futura recuperació ambiental (i no només paisatgística) que podria derivar-se de l'aplicació d'una figura de pre-parc.

 

Davant aquests arguments, el GOB no entèn com des de la CBMA del Govern s'informa favorablement el projecte. Recordem que, com gairebé en tots els casos, l'empresa que ha fet l'estudi d'impacte ambiental ha estat contractada per la promotora del projecte, pel que fonamentar la decisió política sobre l'informe de la consultora ambiental sembla un acte tan irresponsable com poc fonamentat objectivament.