Nota informativa
31 de gener de 2003

2 de febrer, dia mundial de les zones humides

Les zones humides de Mallorca necessiten un pla que les protegeixi

Ses Fontanelles, amenaçades per un projecte d’urbanització

El proper diumenge es compleixen 32 anys de la firma de la Convenció sobre les Zones Humides, a la ciutat iranesa de Ramsar. Aquest tractat internacional compromet als països signants, entre ells el nostre, a garantir la conservació de les zones humides més importants del seu territori. Espanya compta amb una bona llista de llocs inclosos en aquest tractat, entre ells s’Albufera de Mallorca.

Les zones humides tenen una importància ecològica de primer ordre, essent ecosistemes altament productius i amb una diversitat biològica altíssima. Però, per desgràcia, les zones humides són sistemes naturals molt amenaçats, especialment dins l’àmbit de la Mediterrània. Moltes d’elles han sofert processos de dessecació per aprofitar-les agrícolament; altres han estat afectades greument per processos urbanístics o construcció d’infrastructures, i pràcticament totes pateixen problemes de conservació que posen en perill la seva existència o com a mínim condicionen de forma substancial el desenvolupament del seu potencial ecològic. Per això la conservació d’aquestes zones és en aquests moments una prioritat a nivell mundial.

Aprofitant l’aniversari d’aquest importantíssim tractat internacional, el GOB vol recordar que la protecció de les zones humides de les Illes Balears és encara insuficient, i que fins i tot en algun cas es planteja encara la seva urbanització (Ses Fontanelles).

Les zones humides necessiten protecció específica

En aquests moments algunes de les zones humides de les Illes són parcs o reserves naturals (s’Albufera de Mallorca, s’Albufera d’es Grau, s’Albufereta) i tenen un grau de protecció suficient, amb plans d’ordenació i mitjans per humans i materials per aconseguir la seva conservació.

Moltes altres formen part d’Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI), pel que gaudeixen de protecció urbanística. Però no estan protegides envers altres tipus d’impactes, ni tenen cap tipus de gestió. Alguns exemples són el Salobrar de Campos, els estanys de Sa Vall, el torrent de Son Real, el torrent de Cala Magraner, etc.

Finalment, algunes zones humides no tenen cap tipus de protecció territorial i fins i tot algunes són actualment sols urbans o urbanitzables (Ses Fontanelles, Ses Feixes, Sa Porrassa, etc).

Per garantir la conservació futura de totes les zones humides importants de les Illes necessitam instruments legals específics que contemplin la limitació de les activitats que les poden fer desaparèixer i l’ordenació dels aprofitaments compatibles amb la conservació.

 

Inventari i Decret de zones humides

L’any 1997 la Conselleria de Medi Ambient elaborà un inventari de zones humides de les Illes Balears, cartografiant-les i descrivint els seus valors. Aquest inventari no té, per si sol, caràcter normatiu. És necessari aprovar algun instrument legal que el complementi.

En aquest sentit, la Conselleria de Medi Ambient ha presentat recentment una proposta de decret de protecció de les zones humides, que preveu la prohibició de les activitats que impliquin la dessecació de les zones humides catalogades, la recuperació de les zones humides que en el passat es rebliren amb enderrocs, i estableix també l’aplicació de plans de gestió a totes les zones humides catalogades. La proposta ha motivat l’oposició d’alguns ajuntaments que poden veure limitat l’aprofitament urbanístic d’algunes àrees del seu terme municipal.

Consideram que l’aprovació d’aquest Decret és necessària i urgent, ja que en aquests moments es discuteix el futur d’una zona humida de gran importància: Ses Fontanelles.

L’Ajuntament de Palma pretén urbanitzar la darrera gran zona humida del seu municipi

Ses Fontanelles, amb unes 32 hectàrees d’extensió, és una zona humida situada entre Can Pastilla, l’autopista i la síquia de Sant Jordi, al terme municipal de Palma. És el que resta de la gran zona humida del Prat de Sant Jordi, pràcticament dessecada al segle XIX, i en aquests moments és la més gran zona humida del municipi de Palma i una de les zones humides importants de Mallorca.

La Comissió de Govern de l’ajuntament de Palma ha aprovat inicialment el pla parcial d’aquest sector, qualificat com a sòl urbanitzable. Les obres previstes en el Pla Parcial consisteixen en la construcció d’un gran vial (25 metres d’amplada), així com equipaments comercials, turístics, esportius i d’aparcament. L’execució d’aquestes obres afecten a la zona reblida, una part del pinar sobre dunes i una part de zona humida.

Durant el període d’informació pública el GOB hi ha presentat al·legacions en considerar que l’aprovació i execució del Pla Parcial afectarà molt negativament la conservació d’aquesta zona humida.

Davant aquesta situació, en el Dia Mundial de les Zones Humides, el GOB insta el Govern a adoptar les mesures legals necessàries per evitar la urbanització de Ses Fontanelles, i garantir la conservació futura de l’importantíssim llegat natural constituït per les nostres zones humides.

 

Plana principal