Nota informativa
24 de juny de 2004


Nous arguments per la protecció de la zona
El GOB constata la importància de Son Bosc per als falcons marins


La zona de Son Bosc (Muro), situada darrere les salinetes de Ca'n Picafort, fou incorporada l'any 2003 al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. Diversos informes tècnics constaten els importants valors naturals de la zona, i justificaren la seva incorporació al parc natural. En aquests informes s'argumenta la importància de la zona per algunes espècies d'aus protegides per la Directiva 409/79/CEE, i es destaca la presència d'una població d'abellerols (Merops apiaster).

A pesar d'això, el nou Govern sorgit dels passats comicis autonòmics acordà anular l'ampliació, atenent a suposats defectes en el procediment de tramitació. És de domini públic que rere aquesta desprotecció de Son Bosc es troba la intenció dels hotelers de la platja de Muro de desenvolupar un camp de golf en aquesta zona.

Després de retrotreure el procediment administratiu al moment del tràmit d'audiència, ara la Conselleria està estudiant les al·legacions presentades al projecte de Decret de modificació del parc, i ha de decidir si torna protegir les zones que es protegiren en el seu moment (Son Bosc entre elles) o definitivament les desprotegeix.


Els falcons marins s'alimenten a Son Bosc

El falcó marí (Falco eleonorae) és una espècie estival (passa l'hivern a Madagascar) que acudeix a les nostres illes per a reproduir-se. A més de capturar petits aucells en vol, la seva dieta es fonamenta en bona part en insectes que caça mentre vola. El falcó marí és una espècie protegida per la Directiva de conservació de les aus silvestres (409/79/CEE).

Aquests dies membres del GOB han confirmat un nou comportament no descrit fins ara que confirma encara més la importància ecològica de Son Bosc. En aquesta zona arenosa habita l'escarbat Polyphilla fullo, que els horabaixes a entrada de fosca pren el vol per anar als pins a menjar fulles. Aquesta circumstància és aprofitada pels falcons marins, que acudeixen en nombre important (a vegades més de 50 exemplars) a capturar i menjar escarbats en vol (com es pot apreciat a la imatge adjunta). Aquesta situació es repeteix gairebé cada horabaixa, de mitjan maig fins al juliol, pel que és evident la importància de la zona com a lloc d'alimentació per als falcons marins.


El GOB reclama protecció per a la zona

Des del GOB consideram que la inclusió de la zona de Son Bosc dins el parc natural està ben justificada, i que la seva protecció és necessària tant per protegir l'hàbitat de l'abellerol (Merops apiaster), del falcó marí (Falco eleonorae) i de les altres espècies i comunitats naturals que allà hi viuen, com per tal d'esmorteir l'impacte negatiu sobre la zona humida de determinades activitats que tenen lloc a l'exterior de l'actual delimitació del parc.

Per tot això reiteram a la Conselleria de Medi Ambient la nostra reclamació de protecció per a Son Bosc i les altres àrees de s'Albufera que el Govern decidí desprotegir.

{comuni}

Plana principal