Informe
24 de juliol de 2006

EL PARC NATURAL DE LLEVANT AGONITZA PER LA MALA GESTIÓ DEL GOVERN
El GOB exigeix una reacció immediata de la Conselleria de Medi Ambient


---

La gestió del Parc Natural de la Península de Llevant ha arribat a una situació insostenible. Des de que l’any 2003 el Govern retallà més del 90% de la superfície original del parc, aquest espai ha patit una marginació sense precedents per part de la Conselleria de Medi Ambient. Fa dos anys que el parc no disposa ni de planificació ni de pressupost aprovat segons marca la normativa. A més a més el seu equip de gestió s’està desintegrant.

En aquest breu informe, el GOB passa revista a la situació d’agonia a la que el Govern està sotmetent a aquest magnífic espai natural.


ELS INICIS

El 15 d’octubre de 1999 la Conselleria de Medi Ambient inicià la tramitació del PORN (Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals) de la Península de Llevant. Aquest projecte de parc constituïa la més important aposta per la conservació d'espais naturals feta fins aleshores a les Illes Balears. Es plantejava per primera vegada la creació d'un parc que incloïa grans finques on encara es desenvolupava una important activitat econòmica agrària, tot això dins un espai a protegir de dimensions considerables.

El camí fins al moment de la declaració no fou senzill, ja que des del primer moment es va organitzar una oposició anti-parc que va fer una intensa campanya fonamentada en bona part en mentides i tergiversacions, i que en alguns moments arribà a situacions violentes com l'ocupació de l'ajuntament de Son Servera i l’agressió al batle. En aquest panorama, el Partit Popular s'alineà des del principi amb els anti-parc, prometent fins i tot al programa electoral la derogació del parc si aconseguia recuperar el govern de la Comunitat.

El 23 de novembre de 2001 entraven en vigor el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la Península de Llevant i el Decret 127/2001, de declaració del Parc Natural de la Península de Llevant. L’espai, integrat per 16.232 Ha terrestres i 5.275 Ha marines, passà a esser la més gran àrea protegida de les Illes Balears.

Tot i que la posada en funcionament dels espais naturals és un procés gradual i lent en les primeres fases, l’impuls inicial donat al Parc Natural de Llevant fou important, dotant-lo d’una oficina a Artà i de personal suficient (15 persones l’any 2003). Les memòries d’activitats dels primers dos anys de vida del Parc reflectiren un volum d’activitat considerable, tant pel que fa a la conservació del patrimoni natural com als altres àmbits de la gestió del parc (promoció socio-econòmica, divulgació i educació ambiental, etc). El pressupost executat l’any 2003 es situà per sobre dels 400.000 euros de despesa.


EL RETALL

L’impuls a la declaració de grans espais protegits com el parc de Llevant fou una de les novetats més importants de la legislatura 1999-2003, i per això el Partit Popular, aleshores a l’oposició, en va fer contra aquesta qüestió un dels arguments fonamentals de la seva campanya electoral.

Com ja s’ha comentat, durant la tramitació del parc de Llevant el Partit Popular va fer costat als col·lectius anti-parc movilitzats contra la protecció d’aquest i altres espais naturals. Fins i tot el seu candidat, l’aleshores Ministre de Medi Ambient Jaume Matas, declarà que si arribava al Govern retallaria del parc totes les finques privades.

I així va esser. El desembre de 2003 mitjançant la Llei d’acompanyament als pressuposts, el Govern Matas reduïa el parc natural a només 1.586 hectàrees (les finques públiques d’Aubarca i Es Verger), desprotegint així el 93’67% de la superfície originalment protegida.

D’aleshores ençà, el Parc Natural de la Península de Llevant ha experimentat un procés progressiu de pèrdua de la seva condició d’espai natural protegit. La “manca d’interès” per part de la Conselleria de Medi Ambient, o més probablement l’actuació intencionada, ha immers aquest espai en una situació de paràlisi gestora.


L’AGONIA

El 5 d’abril de 2004 es celebrà la darrera reunió de la Junta Rectora del parc. Aquest organisme consultiu té, entre d’altres, les funcions d’informar les memòries d’activitats i els plans anuals, que posteriorment han de ser aprovats per l’autoritat de gestió.

Les juntes rectores dels espais naturals juguen habitualment un paper de simple tràmit, ja que per la seva composició i funcionament difícilment poden influir en la gestió dels espais. Tot i això, el menyspreu de la Conselleria de Medi Ambient per la Junta Rectora d’aquest parc és evident: ni tan sols va esser reunida ni informada abans que fos retallat més del 90% del parc.

Ara ja fa dos anys i tres mesos que la junta no ha estat convocada. Així, ni l’any 2004 ni l’any 2005 es va poder informar ni aprovar la memòria d’activitats realitzades. Però lo que és més greu, no han estat informats ni aprovats els plans anuals (ni els seus corresponents pressuposts) previstos per l’any 2005 i 2006. Com es pot gestionar un espai natural que fa dos anys que no compta ni amb pla anual ni pressupost aprovat?

L’agonia de l’espai també es pot apreciar sobre l’equip humà encarregat de la gestió del parc. En aquests moments el parc no compta amb director/a amb dedicació completa, sinó que existeix una persona que fa de directora en funcions i que es dedica al parc un dia a la setmana. Per altra banda, dels 4 tècnics que inicialment s’havien incorporat a l’equip en aquests moments només en queda 1 a jornada completa, mentre altres 2 s’han acollit a una reducció de jornada.


UN MAL COMPANY DE VIATGE

Gairebé al mateix temps que es creava el parc natural, el Govern creava també el Consorci Aubarca-Es Verger, un organisme destinat a gestionar aquestes dues finques públiques d’Artà. Després del retall fet pel govern Matas, l’àmbit del parc gairebé coincideix amb l’àmbit gestionat pel Consorci.

Com es pot suposar, resulta complicada la convivència entre dos organismes administratius que gestionen paral·lelament un mateix espai natural. En aquesta “convivència”, està clar qui hi ha guanyat i qui hi ha perdut: contrastant amb la situació que pateix el parc, el Consorci, amb un pressupost de funcionament similar al dels primers anys de funcionament del parc, compta a més a més amb unes inversions anuals que superen el milió d’euros i amb un creixent equip de personal. Tot i això, la gestió que el Consorci fa de les finques públiques és cada dia més deficient, especialment pel que fa a la conservació agrària.

A diferència del parc natural, el Consorci no compta amb cap organisme consultiu ni de control que faciliti la participació ciutadana, ja que està integrat únicament per representants de les administracions.


SITUACIÓ INSOSTENIBLE

La situació que pateix el Parc Natural de la Península de Llevant és insostenible. En aquests moments el parc no té capacitat per treballar sobre els objectius que ha de perseguir com espai natural protegit. Des de fa dos anys no disposa ni de planificació ni de pressupost aprovat pels canals legalment establerts. És més evident que mai que la Junta Rectora, organisme consultiu i de participació social, no té cap paper en la gestió del parc (és ignorada des de fa 2 anys i 3 mesos). L’equip de gestió està desmotivat, descoordinat i s’ha reduït. El Consorci, que ha assumit de fet funcions pròpies del Parc, es caracteritza per una mala gestió dels recursos (una gestió nefasta en el cas agrícola) i per l’amiguisme en les contractacions.

Davant tot això, el GOB exigeix una reacció immediata de la Conselleria de Medi Ambient. Per començar, el GOB demana una reunió urgent de la Junta Rectora en la que es donin explicacions del per què d’aquesta situació i es presentin les programacions, pressuposts i memòries dels darrers dos anys.


SERÀ AQUEST EL CAMÍ A SEGUIR?

El Govern està redactant en aquests moments diversos Plans d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) que previsiblement determinaran la declaració de nous espais protegits (a Mallorca part de la Serra de Tramuntana, Es Trenc-Salobrar de Campos i part del que es va retallar de l’original Parc Natural de Llevant).

Això, que hauria de ser una bona notícia, està molt condicionat pel que s’observa als espais naturals ja declarats. És cert que el parc de Llevant presenta una situació extrema, però la resta d’espais protegits no es caracteritzen precisament per la seva bona gestió. Així, què podem esperar que faci el Govern als milers d’hectàrees que ara diuen voler protegir?Plana principal