Nota Informativa
28 d’agost de 2006

S’Albufereta, reserva natural “de paper"
El GOB denuncia el seu abandonament per part de la Conselleria de Medi Ambient: no hi ha equip tècnic de gestió, ni oficines, ni planificació aprovada, ni participació social, ni s’aborda la problemàtica, ...El mes passat el GOB denunciava públicament l’escandalosa situació de marginació que pateix el Parc Natural de la Península de Llevant (vegi’s el comunicat disponible a http://www.gobmallorca.com/comuni/com2006/060724.htm). Per desgràcia, aquesta realitat no és exclusiva del Parc de Llevant, i altres espais es troben en una situació similar.

S’Albufereta, situada entre els municipis d’Alcúdia i Pollença, és una de les zones humides més importants de Mallorca. La importància natural que alberguen les seves més de 200 hectàrees motivà la seva progressiva protecció amb figures de conservació (ANEI, ZEPA, LIC), procés que culminà l’any 2001 amb la seva declaració com Reserva Natural.

Després d’un inicis esperançadors, en que es dotà l’espai amb un personal mínim i planificació, des de l’any 2003 s’ha observat una degradació progressiva del seu status com espai protegit. Tant és així que podem dir que en aquests moments S’Albufereta és només una Reserva Natural “de paper”. Anem a fer un breu repàs de la seva situació:


a) Manca de direcció

Des del mes d’abril la Reserva no té director/a. La persona que ocupava aquesta funció ha passat a fer-ne unes altres dins la pròpia Conselleria de Medi Ambient, i la seva vacant no ha estat coberta. El paper del director/a és fonamental, ja que és responsable de dirigir, administrar, impulsar i gestionar l’espai natural protegit, d’acord amb les previsions de la normativa de la Reserva.


b) Manca de personal

En aquests moment l’espai protegit només compta amb un informador, ubicat a les oficines del Parc Natural de S’Albufera, i d’un agent de medi ambient que es dedica parcialment a la Reserva. Això és tot. No hi ha personal de manteniment propi, ni cap altre tipus de personal (tècnics, monitors, etc).


c) Manca de planificació

El darrer Pla Anual d’actuacions aprovat és el de l’any 2004. Així, els anys 2005 i 2006 les poques coses que s’han fet no es sustenten sobre cap instrument de planificació aprovat segons la normativa vigent.

Cinc anys després de la seva declaració, l’espai tampoc compta amb planificació a mig termini, en forma del preceptiu Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) previst al decret de creació de la Reserva.


d) Manca d’acords amb els propietaris

No tenim constància que s’hagi signat ni un sol conveni amb cap de les finques adscrites a la reserva, ni que s’hagi fet cap mena de treball en aquest sentit (tot i haver-hi cert interès per part d’alguns dels propietaris). Recordem que la Reserva Natural només ocupa terrenys privats, i que per tant és gairebé imprescindible arribar a acords amb propietaris per ubicar-hi les infrastructures necessàries i per facilitar l’ús públic d’algunes zones.


e) Manca de participació social

Les juntes rectores de parcs i reserves naturals són uns organismes amb funció consultiva, participats per les administracions i agents socials representatius. Entre les seves funcions es troba informar les memòries anuals i els plans anuals, amb caràcter previ a la seva aprovació per les autoritats de gestió.

La Junta Rectora de la Reserva Natural de S’Albufereta no es reuneix (ni ha rebut cap tipus d’informació sobre el que allà s’ha fet) des del 9 de juny de 2004. Per això no han pogut informar les memòries anuals de 2004 i 2005, ni els plans anuals i pressuposts dels anys 2005 i 2006. Un exemple més del poc valor que la Conselleria de Medi Ambient dóna a la participació ciutadana. I aquí no val la lamentable excusa donada pel propi Conseller de Medi Ambient davant la manca de reunió (també des de fa més de 2 anys) d’una altra Junta Rectora, la del Parc de Llevant.


f) Manca d’oficines de gestió i informació

La Reserva no compta amb dependències exclusives per a tasques gestores, sinó que es fa ús de les oficines del Parc Natural de S’Albufera (dins Muro). Tampoc existeix cap oficina d’informació pròpia.


g) Manca d’actuacions per resoldre la problemàtica

A totes aquestes mancances hi hem d’afegir la manca d’actuació suficient per abordar la complexa problemàtica que pateix l’espai (infraccions urbanístiques, abocaments d’enderrocs, abocaments d’aigües residuals, caça i pesca il·legal, impactes sobre el sistema dunar, sobreexplotació de pous, ...).Exigim una actuació immediata a la Conselleria de Medi Ambient

És evident que amb totes aquestes mancances és impossible complir els objectius de conservació d’aquest o de qualsevol altre espai natural. Per això hem de dir que en aquests moments S’Albufereta és pràcticament un espai natural protegit només sobre el paper.

Davant aquests situació de paràlisi, el GOB exigeix a la Conselleria de Medi Ambient la ràpida normalització de la situació satisfent totes i cada una de les greus mancances citades.


Què pretén el Govern?

Des del GOB no podem amagar la nostra preocupació davant l’actual línia del Govern pel que fa a política de protecció d’espais naturals. Les decisions del Govern aprovant procediments per la futura protecció d’espais naturals (Serra de Tramuntana, Es Trenc-Salobrar, Llevant, etc) es contradiuen greument amb la gestió que observam als espais naturals ja protegits (els exemples del Parc Natural de Llevant i de S’Albufereta en són ben il·lustratius, entre d’altres).

Tot això ens du a pensar que la protecció de nous espais proclamada per aquest govern no és fruit de la convicció, sinó que es fa servir aquest tema com a simple “maquillatge ecologista” de conveniència.Plana principal