Nota informativa
13 de novembre de 2008


El GOB demana a la Conselleria de Medi ambient que no fumigui els pinars amb Diflubenzuron, un insecticida gens selectiu

El pla de control contra la processionària del pi contempla l’ús “experimental” d’aquest producte, que a més de les erugues de processionària mata qualsevol insecte que l’ingereixi


La Conselleria de Medi Ambient presentà ahir el pla 2008-2011 de control de la processionària del pi a les Balears, i les actuacions corresponents al 2008. Aquests documents passaren a exposició pública fa uns mesos, moment en el qual el GOB presentà les seves al•legacions.

El Pla contempla la fumigació dels pinars fonamentalment amb un preparat de Bacillus thuringiensis kurstaki, una toxina relativament selectiva ja que afecta només les erugues de papallones que l’ingereixin durant el temps que el producte roman actiu. Però a més a més d’aquest producte, el Pla preveu l’ús “experimental” del Diflubenzuron, un insecticida no selectiu amb la processionària i que per tant afecta a qualsevol insecte que ingereixi vegetals que hagin estat fumigats. A més a més la seva persistència al medi natural és llarga (fins i tot més d’un any) pel que els efectes sobre els insectes de la massa forestal poden esser importants. El Pla també contempla la possibilitat, cas que fos necessari, d’utilitzar un altre insecticida, el Tebufenocida, que per la seva perillositat per la fauna aquàtica serà retirat del mercat l’any 2010. Pel que fa a aquests dos productes, les nostres al•legacions sol•liciten que:

a)    Ha de ser descartada qualsevol possibilitat d’utilitzar Tebufenocide. De fet, no entenem com el Pla pot haver considerat ni que sigui inicialment la possibilitat d’utilitzar-lo, essent un producte que es retira a la UE precisament pels problemes ambientals que pot generar.

b)    Pel que fa al Diflubenzuron, el propi Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla desaconsella el seu ús a gran escala, pel que haurien de quedar sense efecte les previsions del Pla de possible augment de la superfície a tractar els anys 2009-2011. Anant més enllà, no consideram justificada la seva utilització ni tan sols a petita escala de forma “experimental”. Consideram que existeixen estudis més que suficients sobre l’efectivitat d’aquest producte. I si el que es pretén és comparar els seus resultats en relació als que s’aconseguiran amb el Bacillus thuringiensis, creim que no fa falta experimentar res per afirmar que el Diflubenzuron és més efectiu per eliminar la processionària... i també molt més efectiu per eliminar altres espècies que no fa falta eliminar. És precisament per això, per la seva persistència i poca selectivitat, que l’ús del Diflubenzuron s’ha descartat a alguns països i es descarta cada vegada per més professionals. Per això consideram que el seu ús experimental per fer estudis d’efectivitat s’ha de descartar completament al Pla.

Igualment hem de remarcar la poca importància que es dóna al Pla al control natural de la processionària, ja que per exemple pel que fa al foment de les espècies d’aucells que es poden alimentar de les cuques només es preveu la col•locació de 20 caixes-niu l’any 2008, o 125 en el període 2008-2011, una xifra absolutament ridícula i testimonial.

Per acabar, des del GOB consideram que tot i que el preparat de Bacillus thuringiensis sembla ara per ara l’alternativa a gran escala que presenta un millor balanç entre efectivitat aconseguida i impacte ambiental generat, convindria aprofundir en el l’estudi del seu impacte sobre les espècies presents. Igualment convé fer un plantejament molt més profund, i determinar l’evolució a llarg termini dels pinars i la processionària en cas que no es fessin tractaments aeris massius. Potser seria més adequat filar més prim en els tractaments, i aplicar-los només a les zones estrictament necessàries (zones urbanes i periurbanes, zones de pinar en regeneració, etc) deixant que a la resta dels pinars sigui la pròpia natura la que assoleixi nous equilibris ecològics en que la població de processionària sigui controlada per altres espècies presents.Plana principal