Nota Informativa
17 de desembre de 2008


El GOB  demana al Consell que apliqui a Formentor el mateix criteri que va aplicar a Es Guix (Escorca)

És un cas semblant amenaçat per la construcció de grans edificacions

El Consell de Mallorca va aprovar una modificació puntual del Pla Territorial de Mallorca, a fi de desclassificar la urbanització prevista al paratge d’Es Guix (Escorca).

L’argumentació que provocà aquesta decisió se fonamenta en l’impacte ambiental i paisatgístic que provocaria l’execució de les edificacions previstes (xalets i edificis adossats) . En això hi va influir el fet de tractar-se d’una zona declarada com a Paratge Pintoresc (1973), Bé d’Interès Cultural (1985) i Àrea d’Assentament dins Paisatge d’Interès (1991). Tot l’àmbit d’Es Guix està envoltant d’una Àrea Natural d’Especial Interès, protegida per la Llei d’Espais Naturals.

Per últim, s’ha de recordar que Es Guix no disposa dels serveis necessàries per a  que els terrenys tenguin la consideració de solar, d’acord amb la Norma 11 del PTM,  i els arts. 83.1 TRLS 1976 i 39 RGU.

FORMENTOR, UN CAS SIMILAR A ES GUIX

Curiosament el mateix Consell  va aprovar el passat mes de maig    l’adaptació del PGOU de Pollença al POOT que va mantenir com a urbà els terrenys de Formentor que confronten amb la primera línia de la mar.

El cas, però, és que a Formentor ens trobam exactament amb les mateixes circumstàncies que es Guix, tot i que el Consell ha pres decisions discordants:
a)    Es Guix queda desclassificat
b)    Formentor es manté el caràcter de sòl urbà

La primera línia de Formentor està considerada com a Àrea d’Assentament dins Paisatge d’Interès (1991), una part és Paratge Pintoresc (1973) i Bé d’Interès Cultural (1985) . Tot l’àmbit terrestre de Formentor (com es Guix) està  envoltat d’una Àrea Natural d’Especial Interès, protegida per la Llei d’Espais Naturals.

Com en el cas d’Es Guix, a Formentor hi ha habitatges construïts i tampoc disposa dels serveis necessàries per a  que els terrenys tenguin la consideració de solar, d’acord amb la Norma 11 del PTM,  i els arts. 83.1 TRLS 1976 i 39 RGU.

EL GOB DEMANA AL CONSELL QUE ATURI LES NOVES EDIFICACIONS

Com tothom sap, en aquests moments a Formentor s’hi construeix diversos xalets, un dels quals, ha estat objecte de nombroses denúncies, no només per les seves deficiències legals, sinó també per la desvirtuació paisatgística que ha provocat.

D’altra banda els propietaris de l’Hotel Formentor han  presentat un projecte per ampliar l’hotel i per a construir noves edificacions dedicades a altres serveis de caràcter terciari,

Tot això provoca i provocarà una alteració al paisatge únic de Formentor per la qual cosa el GOB demana al CIM que  revisi la classificació de sòl urbà que té actualment una part de Formentor i, seguint el cas d’Es Guix i usant la mateixa argumentació legal, dugui a terme la desclassificació d’aquest sòl i eviti la construcció de noves edificacions que acabaran de destrossar Formentor.

En aquest mateix sentit i reiterant les propostes que hem fet en nombroses ocasions, consideram que aquest criteri s’hauria de seguir també a la urbanització de La Font, també a Pollença, abans que les noves construccions destrossin més aquell paratge.


Plana principal