Nota informativa
28 de gener de 2009

El Consell Assessor de Flora i Fauna reclama més protecció per a l’orquídia de prat a Son Bosc, davant l’amenaça del camp de golf

Ahir va informar desfavorablement el Pla de Conservació de l’orquídia elaborat per Medi Ambient, per considerar-lo insuficient


El la reunió celebrada ahir, el Consell Assessor de Flora i Fauna de les Illes Balears (CAFFIB) va acordar informar desfavorablement la proposta de Pla de Conservació de l’orquídia de prat (Orchis palustris) que viu a s’Albufera i a la zona de Son Bosc (Muro).

El CAFFIB és un organisme assessor de la Conselleria de Medi Ambient que té per funció emetre informe sobre els plans de conservació d’espècies amenaçades. Els seus acords no són vinculants, però sense dubte tenen un pes important davant les decisions de la Conselleria de Medi Ambient.

El Pla de Conservació de l’orquídia de prat s’està tramitant amb urgència, davant la necessitat de determinar quines són les àrees necessàries per a la conservació d’aquesta espècie, ja que una part important de la població de l’orquídia es troba dins l’àmbit afectat pel projecte de camp de golf que es planteja construir a Son Bosc (Muro).

El la reunió d’ahir, la majoria del CAFFIB (12 vots sobre un total de 17) va considerar que la proposta de zona de protecció (àrea biològica crítica) plantejada per la Conselleria de Medi Ambient és insuficient per garantir la conservació de l’orquídia davant l’amenaça del camp de golf. En concret, la proposta aprovada pel CAFFIB, presentada per Joan Rita, diu:
 
- Que no se informe favorablemente el “Plan de Conservación de la Orquídea de Prat (Orchis palustris)” porque la delimitación propuesta de la ABC (àrea biológica crítica) no garantiza la conservación de la especie tal como se ha expuesto en los puntos anteriores.

- Que se proponga a la Conselleria de Medi Ambient que modifique los límites de la ABC en la parte que afecta al campo de golf en el sentido siguiente:
- Que toda la superficie al sur de las casas de Son Bosc, ocupada por las calles 8 y 9, por ser una unidad física y ambiental, sea incluida en la ABC.
- Que el perímetro exterior del resto de la ABC se encuentre a 150 m desde el borde de la zona húmeda (de hecho del borde del parque Natural), o sea de la zona potencial para la presencia de la especie en cuestión. Salvo en la zona de Can Eixut donde esta distancia debería medirse desde donde se encuentra la población de Orchis palustris.

- Que en las medidas correctoras y compensatorias a aplicar en el campo de golf se recojan los nuevos límites de la zona tampón.

Segons el GOB, la proposta de protecció plantejada per la Conselleria, i que ha estat rebutjada pel CAFFIB, està mancada de suficient justificació tècnica, ja que no es fonamenta sobre l’hàbitat potencial de l’espècie sinó que es centra únicament en la zona on l’any passat es va detectar l’orquídia. Però segons es reconeix al propi Pla de Conservació:

“Puesto que el seguimiento poblacional de la orquídea, que se viene llevando a cabo en el Parc Natural de s’Albufera desde hace 18 años, muestra fuertes fluctuaciones de sus poblaciones de un año para otro, incluso en los hábitats que le son propicios, parece lógico suponer que es probable que en un año favorable la especie pueda ocupar toda su área potencial en Son Bosc, aumentando el tamaño de la población.”

Entre les objectius del Pla, figura en primer lloc:

“Asegurar a largo plazo la protección y gestión del hábitat que precisa Orchis palustris, desarrollando acciones que favorezcan la creación y mantenimiento de hábitats adecuados.”

Així, el propi pla reconeix la necessitat de protegir totes aquelles àrees que tenen les condicions favorables pel creixement de l’orquídia, però en canvi la proposta de protecció, dibuixada sobre el mapa, només inclou la zona ocupada l’any passat per l’orquídia (amb un petit marge de protecció), a més de les zones que el projecte de camp de golf ja havia previst deixar com a zones-tampó en relació a s’Albufera. És precisament per això que el CAFFIB ha considerat que la proposta de la Conselleria és insuficient per complir els objectius del propi Pla de Conservació.

Davant això, el GOB confia que la Conselleria de Medi Ambient pugui elaborar ara una nova proposta que plantegi de forma creïble la protecció de les orquídies davant els efectes que la possible construcció del camp de golf implicaria sobre les àrees ocupades per aquesta espècie amenaçada.


Plana principal