Nota Informativa
6 de març de 2009

EL GOB FELICITA ALS VEÏNATS DE LA REAL I DEMANA LA PARALITZACIÓ DE LES OBRES DE SON ESPASES

La sentència del Tribunal Suprem dóna la raó als veïnats del barri de La Real i a la Congregació dels Missioners del Sagrat Cor.

La sentència del Tribunal Suprem dóna la raó als veïnats del barri de La Real i a la Congregació dels Missioners del Sagrat Cor. Els principals fonaments de dret són que es tractava de sòl rústic, sense transformació a urbà, i que tenia un alt valor patrimonial amb Bens d'Interès Cultural que és la figura de màxima protecció de la Llei de Patrimoni Cultural.

El GOB presentà un recurs de reposició al Consell de Mallorca, l'any 2006, amb aquesta mateixa motivació. El GOB demanava a més de l’anul·lació d’aquell acord, la seva suspensió a fi d’evitar fets irreparables. Del recurs el Consell no va dir res, però en canvi va contestar la petició de suspensió, denegant-la.

MOTIUS DEL RECURS

Segon el GOB la modificació puntual del PGOU de Palma estava mancada d’aspectes de legalitat bàsics per la qual cosa s’havia de declarar la nul·litat de l’esmentat acord del ple del Consell, en concret:

·    No se justificava convenientment la proposta aprovada
·    Incomplia la Llei del Rústic quan a necessitat d’ubicar-se dins sol rústic.
·    Incomplia les DOT ja que els equipaments supramunicipal han d’estar contemplats, prevists i ordenats als Plans Territorials.
·    Manca d’informació pública de l’estudi d’impacte ambiental inicial dels canvis introduïts en l’AIA arran de l’acord de la CBMA.
·    Manca de comparació d’alternatives d’emplaçament

UN ÈXIT QUE MALAURADAMENT ARRIBA TARD.

La sentència del Tribunal Suprem dona la raó als veïnats del barri de La Real i a la Congregació dels Missioners del Sagrat Cor. Un èxit, que malauradament ja arriba tard, amb l'hospital amb un avançat estat d'execució.

Ha quedat clar però, que no es tractava d'una obra d'interès general, i que la decissió de situar l'hospital a la Real va fer-se amb una tramitació opaca i irregular. Es tractava d'interès particular, favorable als promotors i especuladors que es volgueren lucrar.

L'actual Govern de les Illes Balears no es pot fer còmplice i ha de replantejar l'error, herència dels governs del PP i UM.


Plana principal