Nota Informativa
11 de març de 2009

--------------------------------- Pla de carreteres en exposició pública ------------------------------

La revisió del Pla de Carreteres de la Sra. Armengol: MÉS DEL MATEIX.

El Pla preveu 73 actuacions en una primera fase, de les quals, 24 afecten àrees protegides per la Llei d'Espais Naturals (LEN).

Ampliacions d'autopistes existents, desdoblaments que donen lloc a noves autovies i carreteres de 4 carrils, 2on i tercer cinturó de Palma, rondes i variants: més llenya al foc!
_______________________________________________________________________

El Pla de Carreteres de les Balears es troba a informació pública des del passat 29 de gener i es pot consultar fins al proper 27 de març al Consell de Mallorca.

El GOB hi prepara al·legacions. Vet aquí algunes característiques del Pla:

El Pla de Carreteres preveu 73 actuacions en la primera fase (2009-2016) i 47 en la segona fase (2017-2024). En definitiva, la modificació del Pla de carreteres planteja actuacions sobre 560,05km

·    11,2: de vies de nou traçat
·    451,95: amplicacions, duplicacions de calçada (autovies) i condicionaments
·    96,9: rondes, variants o accessos a poblacions (de nou traçat)

El Pla compta amb 4 programes diferents: el programa de construcció, dotat amb 676.050.000€; el Programa de conservació i explotació, dotat amb 1.069.718.000€; el Programa de seguretat vial, amb 24.000.000€ i el Programa d'actuacions especials, dotat amb 118.000.000€.

En total, el Pla, en aquesta primera fase, està avaluat en 1.878.768.000€ dels quals 384.780.000€. són aportats pel Ministeri de Foment a través del Conveni de carreteres, 262.140.000€ pel Govern de les Illes Balears i 1.189.764.667€ pel Consell de Mallorca. Altres aportacions menors són les que fan la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori en el Programa d'actuacions especials (foment del transport públic: carrils bus-VAO, parades d’autobús; connectors paisatgístics locals i altres actuacions de millora ambiental; protecció i promoció del patrimoni històric viari, etc.)

Es suposava que la presència al Consell del PSIB i el Bloc havia de marcar diferències pel desenvolupament territorial futur de Mallorca. Amb aquesta revisió del PDS de Carreteres senzillament veim la continuïtat del model viari que plantejat ja pel primer PDS de Carreteres aprovat al 98.

AMPLIACIONS D'AUTOPISTES EXISTENTS, DESDOBLAMENTS QUE DONEN LLOC A NOVES AUTOVIES I CARRETERES DE 4 CARRILS, 2n I TERCER CINTURÓ DE PALMA, RONDES I VARIANTS...: MÉS LLENYA AL FOC!

Un dels aspectes que més incidència poden tenir arreu dels municipis de Mallorca és la proliferació de variants i rondes que ja han desfigurat l'entorn de molts municipis de Mallorca.

Amb l'excusa de suprimir les travesseres urbanes, es plantegen variants i rondes que s'allunyen del límit urbà del municipi i que per tant indueixen el creixement dels municipis. Així les rondes i variants es converteixen en un incentiu per a urbanitzar els afores dels municipis.

Només en la primera fase del pla estàn previstes 17 variants i rondes. 16 més estàn previstes en la segona fase. En molts casos el Pla preveu ronda Nord i ronda Sud, establint un cercle perimetral que marcarà els límits del creixement municipal, esgotant les possibilitats de seguir urbanitzant en les àrees de transició de creixement (ATC) i les àrees de transició d'harmonització (ATH) del Pla Territorial de Mallorca.

Exemple: Ronda Nord d'Inca

             Ortofoto amb delimitació de reserva viària                                Pla Territorial de Mallorca: Inca
                       
             
          Font: Revisió del PDS Carreteres.Consell de Mallorca(1)      Font: Pla Territorial de Mallorca(2)

(1) http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1840&id_parent=494&id_class=536
(2) http://www.conselldemallorca.cat/sit/ptm/viewer.htm

LA CONTINUÏTAT  D'UN MODEL VIARI QUE HA DESTROSSAT EL TERRITORI AMB GREUS CONSEQÜÈNCIES SOBRE EL CONSUM ENERGÈTIC I LES EMISSIONS DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE (GEH)

Les noves autovies i desdoblaments plantejats responen a un model viari que crèiem descartat amb l'arribada del pacte, especialment PSIB i Bloc al Consell de Mallorca. Eliminar l'autovia Inca-Manacor resulta ser simplement un "gest" però no la prova que confirma un nou model en la manera d' estructurar el territori.

L'actual escenari de crisi energètica i climàtica global posa en evidència la irresponsabilitat de les polítiques sectorials de transport que es duen a terme, encara avui, a les Illes Balears.
Aquestes actuacions que segueixen incentivant en transport privat per carretera com a màxima prioritat, deixen en rídicul qualsevol esforç que es pretengui fer a través d'una Estratègia de Lluita Contra el Canvi Climàtic. La millor estratègia seria deixar d'impulsar el transport privat per carretera i dedicar el màxim de pressupost a fer realitat l'alternativa del transport públic i al manteniment de les infrastructures actuals.

MÉS CARRETERES NO ÉS LA SOLUCIÓ: A MALLORCA CAL PARLAR DE TRANSPORT NO DE CARRETERES.

Es perd una oportunitat històrica des del punt de vista polític d'integrar, tal i com ha de ser, una política d'infrastructures en una política més àmplia, global i integrada de transports a Mallorca, que tengui en compte totes les modalitats de transport i deixi de prioritzar el transport privat per carretera.

Per això cal pressupost però sobretot, coordinació entre el Consell de Mallorca (competències sobre carreteres i ordenació del territori) la Consellera de Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears (competències sobre transport interurbà) i de l'Ajuntament de Palma (competències en transport urbà i urbanisme) per proposar alternatives conjuntes i globals i plantejar vertaderament una nova política de mobilitat per Palma i per Mallorca.

Mai com ara, s'havia tengut la sintonia política necessària per plantejar vertaderament aquesta coordinació que és bàsica per a un vertader canvi de model. Des del GOB consideram decebedor que unes institucions liderades per partits progressistes segueixin plantejant un model viari i en definitiva un model de transport que ells mateixos, en el seu discurs, ens havíen donat a entendre que consideraven obsolet i que han rebutjat públicament en repetides ocasions durant la passada legislatura.

Per això demanam al PSIB i Bloc especialment, que ens expliquin als ciutadans on és el canvi, perquè nosaltres no el veim per enlloc.