Nota informativa
Divendres, 13 de març de 2009

UM NO RESPECTE NI LES LLEIS QUE APROVA NI LES INSTITUCIONS A LES QUE PERTANY

L'esmena al Decret Nadal presentat avui per UM per tal d'autoritzar des del Parlament el Camp de Golf de Son Baco, indueix a incomplir la normativa i tramitació legal d'aquests projectes, i significa una traició als acords del pacte de governabilitat i per tant al seu compromís amb la ciutadania.
------------------------------------------------------------------------------------------

UM NO RESPECTE NI LLEIS NI ACORDS: NI SENY NI PARAULA

L'esmena al Decret Nadat que avui ha presentat UM al Parlament és un clar despropòsit i  manca de compromís i responsabilitat per part d'Unió Mallorquina vers els acords del pacte de govern. Amb aquesta esmena, UM incompleix el compromís del pacte de no fer nous camps de golf amb oferta complementària, recollit a la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, a la que aquest partit va donar suport. Aquesta Llei fixa, en el seu  capítol II, unes determinacions aplicables als camps de golf, com a conseqüència de la derogació íntegra de la Llei 12/1988, de 17 de novembre.

Aquest projecte de camp de Golf incompleix de forma flagrant el que es fixa en el capítol II, article 8, punt 4 de l'esmentada llei, que diu:

Les instal·lacions de camp de golf en cap cas no poden contemplar usos residencials, tret dels estrictament indispensables per al personal encarregat del seu manteniment o vigilància, ni en cap cas usos d’allotjament turístic en qualsevol de les modalitats previstes a la legislació reguladora.

EL DECRET NADAL: LA VERGONA DE L'URBANISME A LA CARTA

Per altra banda, l'esmena proposada per UM indueix a l'incompliment de la normativa urbanística vigent - i per fer-ho utilitza la via parlamentària a través del decret-llei fet adhoc pel sector turístic, un decret-llei contra el que el GOB ja ha manifestat la seva radical oposició i que no és més que una proposta per permetre l'urbanisme a la carta. L'esmena que ara presenta UM per permetre Son Baco via Decret-llei, no és més que una demostració de l'esperit i ànim que ha guiat la redacció d'aquesta proposta legislativa.

Recordem a més que, recentment el Consell ha estimat el recurs del GOB contra la declaració d'interès general del camp de golf de Son Baco, precisament perquè aquest projecte, incompleix les pròpies Normes Subsidiàries de Campos, a part d'altres preceptes urbanístics (incompliment de les DOT, del PTM) i altres vinculats a l'impacte ambiental i paisatgístic d'aquest projecte de camp de golf amb oferta complementària. En aquest sentit volem posar de manifest que es tracta d'un projecte il·legal respecte la normativa vigent i al qual es vol donar llum verda per via parlamentària, botant-se la necessitat de la preceptiva declaració d'interès general i evitant la tramitació ambiental del projecte. En ambdos casos UM desacredita les institucions de les que forma part i especialment, al Consell de Mallorca, institució que durant molts d'anys ha estat governada per aquest partit i que ara, per la seva conveniència i no sabem ben bé responent a quins interessos, UM desautoritza amb aquesta barbaritat.


Plana principal