Nota informativa
Divendres, 27 de març de 2009


---------Acció simbòlica del GOB durant la reunió del Consell de Govern--------

El GOB DEMANA  AL PRESIDENT ANTICH QUE NO CEDEIXI AL XANTATGE POLÍTIC D'UM

UM NO RESPECTE NI LLEIS NI ACORDS: Sr. ANTICH, EL GOVERN NO POT FER EL MATEIX

Volem parlar amb el Sr. Antich. Volem parlar de Son Baco.
No podem consentir un camp de golf il·legal
No podem acceptar "compensacions" o més aviat,  xantatges polítics que impliquin més consum de territori i l'incompliment de compromisos i lleis.

Senyors president i consellers, reclamam el rigor en els compromisos adquirits de protecció del territori. SALVEM MALLORCA, ENCARA!
________________________________________________________________________________

El 5 de juliol de 2008, Francesc Antich jurava el seu càrrec com a President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el seu discurs Francesch Antich assumia el compromís de "no consumir ni un pam més de territori".

Després de gairebé dos anys, hem vist com s'impulsaven actuacions que anaven contra aquest compromís, tot i que també s'ha impulsat la Llei de Mesures Urgents de Protecció del Territori. Per això, després d'aquesta passa decidida per a la preservació de zones amenaçades, va sorprendre encara més l'impuls i aprovació del decret-llei Nadal, un descrèdit a la política progressita que no és més que una nova modalitat d'urbanisme a la carta.

Ara, la tramitació del projecte de llei del decret Nadal, ha possibilitat que UM s'hagi plantejat l'esmena de Son Baco. Una esmena que  indueix a l'incompliment de la normativa urbanística vigent,  i per fer-ho utilitza la via parlamentària impulsada a partir de l'aprovació del decret-llei fet adhoc pel sector turístic. Un decret-llei contra el que el GOB ja va manifestar la seva radical oposició i que no és més que una proposta per permetre l'urbanisme a la carta. L'esmena que ara presenta UM per permetre Son Baco via Decret-llei, no és més que una demostració de l'esperit i ànim que ha guiat la redacció d'aquesta proposta legislativa.


EL RECURS DEL GOB CONTRA LA DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL DE SON BACO

Un aspecte que sembla que els partits del pacte han oblidat o no han volgut veure és que el Consell ha estimat recentment el recurs del GOB contra la declaració d'interès general del camp de golf de Son Baco, precisament perquè aquest projecte, incompleix les pròpies Normes Subsidiàries de Campos, a part d'altres preceptes urbanístics (incompliment de les DOT, del PTM) i altres vinculats a l'impacte ambiental i paisatgístic d'aquest projecte de camp de golf amb oferta complementària. Feim arribar una còpia de l'informe d'estimació del recurs al Sr. Antich.

En aquest sentit volem posar de manifest que es tracta d'un projecte il·legal respecte la normativa vigent i al qual es vol donar llum verda per via parlamentària, botant-se la necessitat de la preceptiva declaració d'interès general i evitant la tramitació ambiental del projecte. En ambdos casos UM desacredita les institucions de les que forma part i especialment, al Consell de Mallorca, institució que durant molts d'anys ha estat governada per aquest partit i que ara, per la seva conveniència i no sabem ben bé responent a quins interessos, UM desautoritza amb aquesta barbaritat.

UM NO RESPECTE NI LLEIS NI ACORDS: EL GOVERN NO POT FER EL MATEIX

L'esmena al Decret Nadat ha presentat UM és un clar despropòsit i manca de compromís i responsabilitat per part d'Unió Mallorquina vers els acords del pacte de govern. Amb aquesta esmena, UM incompleix el compromís del pacte de no fer nous camps de golf amb oferta complementària, recollit a la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, a la que aquest partit va donar suport. Aquesta Llei fixa, en el seu  capítol II, unes determinacions aplicables als camps de golf, com a conseqüència de la derogació íntegra de la Llei 12/1988, de 17 de novembre de camps de golf.

Per altra banda, presenta una esmena no consensuada amb els partits del pacte de Govern.

I tot això per possibilitar un camp de golf il·legal o fer-lo servir per negociar altres desbarats urbanístics.

SR. ANTICH: NO CEDEIXI AL XANTATGE POLÍTIC D'UM

No es tracta de Campos es tracta de Mallorca. Sr. Antich no podeu entrar al joc de seguir els capricis urbanístics d'UM, un partit que ha demostrat no tenir ni seny ni paraula.

El Golf de Son Baco és il·legal, el decret Nadal l'unica porta per fer-lo possible i com a contrapartida, per retirar l'esmena es negocia "compensar" amb nous desbarats urbanístiques, entre elles tornar a posar damunt la taula les ART que la modificació del PTM hauria d'haver eliminat tal i com estava previst a l'acord de governabilitat del Consell de Mallorca. Sr. Antich, això és una barbaritat.

Es tracta de posar les bases que han de marcar la política territorial, des del punt de vista de desenvolupament econòmic però també des del punt de vista de justicia social i ambiental i no permetre xantatges polítics ni urbanístics d'aquells que han demostrat que no tenen ni seny ni paraula.

Es tracta de dignificar la política: no podeu autoritzar camps de golf il·legals, no podeu fer lleis que representin amnisties pels infractors i sobretot, no podeu rompre amb els vostres compromisos amb els ciutadans (no a les ART, no als camps de golf amb oferta complementària, no a més desbarats urbanístics).

 SALVEM MALLORCA, ENCARA!


Plana principal