Nota Informativa
3 d'abril de 2009

El GOB insisteix en el tancament de la pedrera de Can Centes a Felanitx.

L'Ajuntament de Felanitx, nega al GOB la consulta dels darrers informes de l'expedient de la pedrera de Can Centes.

Un exemple més de la complicitat de les administracions locals amb el sector de les pedreres.

El GOB va presentar el mes d'agost de 2008, la denúncia i sol·licitud d'immediata paralització de la pedrera de Can Centes per no disposar dels corresponents permisos i haver instal·lat una planta de formigó que no compta amb la corresponent autorització per part de la Direcció General d'Indústria. El mateix mes, l'Ajuntament va signar el decret de mesura cautelar de paralització i clausura de la pedrera de Can Centes, per no disposar de la llicència municipal d'obertura i funcionament.

El GOB, exercint el seu dret com a entitat que compte entre els seus objectius la defensa i conservació de la naturalesa i del medi ambient, va sol·licitar ser part interessada en el procediment i al mateix temps va demanar còpia de totes i cadascuna de les actuacions i informes que facin referència referència a l'expedient municipal

En el decret de paralització cautelar, l'Ajuntament especificava que:
·    la paralització, com a mesura cautelar, i clausura de l'activitat
·    que el titular de l'activitat, Àrids i Serveis Gravera Can Alou, tenia un termini improrrogable de cinc dies per acreditar la legalitat, entenent que la manca de resposta implicava l'acceptació de les irregularitat.

L'activitat no s'ha paralitzat en cap cas, tot i la mesura cautelar, i la pedrera ha seguit la seva explotació excedint-se pressumptament, dels límits pels quals disposaria d'autorització per part de la Direcció General d'Indústria. Durant aquest temps, tenim constància que l'Ajuntament ha encarregat fora de l'Ajuntament un informe pel que, segons sospites del GOB, es contradiu l'informe del misser municipal favorable a la clausura de l'activitat.

Davant aquesta sospita, el GOB, ha demanat rebre còpia dels diferents informes que formen part de l'expedient de clausura de l'activitat de Can Centes, rebent la negativa de l'Ajuntament, tot i ser part interessada i tenir dret i legitimitat per la consulta.

LA PEDREDA DE CA'N CENTES: UN EXEMPLE DE PEDRERA QUE FA ANYS QUE OPERA AL MARGE DE LA LEGALITAT.

Aquesta pedrera té instal·lacions en una zona protegida per la LEN (Llei d'Espais Naturals) sota la classificació d'ARIP (Àrea Rural d'Interès Paisatgístic), i no disposa de tots els permisos i llicències necessaris per a la seva explotació. Tenim constància a més, de que el propietari de la pedrera, explotador de la Unitat d'Explotació de Can Centes i Can Alou fins a l'actualitat, ha tramitat una nova autorització d'explotació que s'excedeix de la seva propietat, que no es correspon amb la realitat i que afecta una zona classificada com a ANEI (Àrea Natural d'Especial Interès). D'acord amb la LEN, no es pot incrementar l'activitat extractiva dins de les zones protegides.


UN EXEMPLE MÉS DE LA COMPLICITAT DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS AMB EL SECTOR

Davant aquestes sospites, el GOB pensa que aquest pot ser un cas més que evidencia la complicitat dels ajuntaments amb els propietaris i titulars de les pedreres. Un sector poderós que ni l'administració local ni l'administració autonòmica s'atreveix a regular.

Es evident que un dels sectors que més al marge està de la regulació i del compliment de la legalitat és el sector de les pedreres. Les denúncies, com en aquest cas, normalment no es materialitzen amb el preceptiu tancament de les pedreres que incompleixen la legalitat. Exigim responsabilitat i actuació per part de les administracions i que actuïn amb contundència. És hora de posar ordre en aquest sector. Es fa ja indispensable regularitzar un sector que fins ara ha actuat amb total impunitat.Plana principal