Nota Informativa
18 de maig de 2009

EL GOB RECLAMA AL GOVERN ANTICH QUE SIGUI COHERENT I NO SUBVENCIONI LA COMPRA DE COTXES

Ni més cotxes, ni més carreteres. És l'hora de que ens demostrin que aposten vertaderament per un canvi de model.


La mesura anunciada pel Govern Central de subvencionar la compra de cotxes i induir a les comunitats autònomes a que facin el mateix, és la prova més contundent de la manca de coherència i credibilitat respecte el discurs de les polítiques a favor del transport públic i per fer front al canvi climàtic.

Sabem que el Govern Antich no està gaire convençut d'aplicar aquestes mesures, i des del GOB volem insistir en que no cometin aquest disbarat.

És l'hora de dedicar els doblers públics a fer efectives polítiques reals a favor de transport públic: l'extensió de la xarxa ferroviària, la compatibilització de la intermodalitat amb la integració horària i tarifària, i, precisament en temps de crisi, afavorir l'ús d'aquests mitjans ambientalment i socialment més  justs.

SI DE VERES ASSUMEIXEN LA SEVA RESPONSABILITAT POLÍTICA VERS EL CANVI CLIMÀTIC, QUE COMENCIN PER DIR NO A AQUESTA UTILITZACIÓ IRRESPONSABLE I  TEMERÀRIA DEL DOBLERS  PÚBLICS.

No es pot continuar incentivant el consum de combustibles fòssils, la saturació de les carreteres i apostant per un sector que no es correspon amb la majoria de la població que no pot o no vol optar a la utilització del vehicle privat.


AIXÒ NO ÉS UNA SOLUCIÓ A LA CRISI

Les respostes econòmiques a la crisi no han de contradir els objectius mediambientals i d'igualtat social. L'actual crisi econòmica ha de convertir-se en una oportunitat. Els doblers publics poden crear molta més ocupació si es compatibilitzen amb la protecció ecològica i climàtica. Es crearia el doble de llocs de feina per cada milió d'euros de fons públics invertits si s'empressin per subvencionar, per exemple, la rehabilitació energètica d'edificis i habitatges.Plana principal