Fòrum del GOB

Espai de participació dels amics i socis del GOB

No estàs registrat.

#1 29-01-15 09:47:32

Joan Vicenç
Membre
Des de: Alaró
Registrat: 14-04-08
Missatges: 608
Pàgina Web

Avenc de son Pou de Santa Maria

Amics de la Vall de Coanegra volem denunciar el greu i accelerat procés de degradació que està patint l'avenc de Son Pou de Santa Maria del Camí principalment per la massificació que pateix els caps de setmana i per l'absència de qualsevol mena de control sobre els visitants que hi entren. S'estan posant greument en perill els seus valors geològics i paleontològics, així com les poblacions de les espècies que hi habiten, algunes d'elles incloses en programes especials de protecció o recuperació.

Quan es planteja aquesta situació davant l'administració, aquesta acostuma a amparar-se en la titularitat privada de Son Pou, però aquest no és un argument vàlid.

Per començar totes les cavitat subterrànies són propietat de l'Estat, independentment del fet que puguin trobar-se ubicades a terrenys privats.

L'article 3 de la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de Maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres) establí una xarxa ecològica europea de zones especials de conservació denominada Natura 2000. En aquesta xarxa s'inclouen els LIC (Llocs d'Importància Comunitària).

El Reial Decret 1997/1995 de 7 de desembre, per el que s'establiren les mesures per contribuïr a garantitzar la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora silvestres, suposà la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva Hàbitats i establí en l'article 4 que els òrgans competents de les Comunitats Autònomes elaborarien una llista de llocs del seu territori que poguessin ser declarats com a zones d'especial conservació.
L'acord del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 28 de juliol de 2000 donà conformitat a la llista de llocs d'interés comunitari (LIC).

Els serveis tècnics de la Conselleria de Medi Ambient (Direcció General de Biodiversitat) seleccionaren i proposaren 30 cavitats kàrstiques de les Illes Balears com a LIC per formar part de la Xarxa Natura 2000. Aquesta llista va ser tramitada a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori i a la Comissió Europea.

Dins aquestes 30 cavitats kàrstiques quedaren incloses 3 ubicades al nostre municipi:

LIC nº
ES5310062
Es Bufador de Son Berenguer
Sta. Maria
LIC nº
ES5310063
Cova de Can Millo (o Coanegrina)
Sta. Maria
LIC nº
ES5310064
Avenc de Son Pou
Sta. Maria

Al títol III d'aquest acord s'establí que en els llocs d'aquesta llista (LIC) que fossin acceptats per la comissió, es fixarien en el futur les mesures de conservació necessàries pels hàbitats naturals i les espècies que motivaren la seva inclusió a la llista, així com els plans de gestió i mesures reglamentàries, administratives i contractuals necessàries per aquest fí.

La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de relevància ambiental (LECO), a l'article 36 establí que és el Consell de Govern qui, mitjançant acord, ha de declarar com a zones especials de conservació els llocs d'importància comunitària que hagin estat seleccionats i designats per la Comissió Europea.

L'article 38 establí que és el Govern de les Illes Balears qui ha de fixar les mesures de conservació necessàries per aquests espais, mitjançant l'el·laboració i aprovació dels instruments de gestió necessaris, com són els plans de gestió.

A l'acord del Consell de Govern de dia 3 de març de 2006 s'aprovà definitivament la llista dels 82 LIC, llista que inclogué les modificacions derivades del tràmit d'audiència pública. Desde aquest moment les 3 cavitats kàrstiques santamarieres esmentades passaren a estar baix la figura de protecció LIC.

Per decisió de la Comissió de les Comunitats Europees de 19 de juliol de 2006 aquestes coves quedaren incloses dins la llista de la regió biogeogràfica mediterrània, a la qual es recull el conjunt de LIC d'Espanya, Portugal, França, Itàlia, Grècia i els dels territoris d'ultramar mediterranis del Regne Unit.

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, a l'article 42 establí un plaç màxim de 6 anys, desde el moment de la seva designació, per a que els LIC fossin declarats ZEC (Zona Especial de Conservació) i estassin aprovats els corresponents plans de gestió.

A l'article 45 establí l'obligatorietat per part de les Comunitats Autònomes de l'el·laboració de plans o instruments de gestió i de l'adopció de mesures reglamentàries, administratives o contractuals per a totes aquelles àrees que hagin estat declarades ZEC.

L'acord del Consell de Govern de 2 d'agost de 2013, incomplint clarament el plaç màxim establert per la Llei 42/2007 i com a conseqüència evident de la política de retallades, declarà que per motius pressupostaris i de recursos humans el procés es realitzaria en dues fases. Una primera fase, en la que es preveu elaborar i aprovar 13 plans de gestió que agrupen 87 dels LIC de les Illes Balear, en els quals s'inclouen les 30 coves LIC; i una segona fase, la qual s'ha de dur a terme l'any pròxim, en la que es treballarà amb la resta de LIC.

A dia d'avui, el Pla de Gestió de les 30 cavitats LIC, en un incompliment flagrant del plaç establert per la Llei 42/2007, encara està en una fase d'esborrany.

Les tres coves santamarieres estan incloses en zona ANEI (Àrea Natural d'Especial Interés) a més de formar part de l'espai natural protegit del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
Les coves incloses a l'àmbit del PORN (Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals) del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana es declararen llocs d'interés científic per les seves especials característiques en quant a formacions geològiques, jaciments paleontològics i poblacions faunístiques que obliguen a la seva protecció. A elles es regula l'ús públic per a preservar els valors naturals. A més, en el seu article 22 fa referència específica als sistemes hipogeus presents en aquests espais centrant-se en el seu nivell de protecció, en la prohibició d'abocaments, destrucció, alteració i extracció de qualsevol element geomorfològic i en la regulació de l'entrada a les coves, especialment les incloses a la Xarxa Natura 2000. Pel que fa a les espècies presents en l'àmbit de gestió, algunes conten amb plans específics de conservació o recuperació: concretament les rates pinyades Miniopterus schreibersii i Myotis capaccinii.

Per aqueles ZEC incloses en el Paratge Natural Serra de Tramuntana l'estructura de Gestió es correspondria amb el següent esquema (Ordre del Conseller de Medi Ambient, de 21 de maig de 2007, per la que se crea l'autoritat de gestió del Paratge Natural Serra de Tramuntana):

- Conselleria de Medi Ambient i Empresa Pública
- Conselleria de Turisme
- Conselleria d'Agricultura
- Consell Insular de Mallorca
- Ajuntaments de l'àmbit territorial del Paratge
- Propietaris dels terrenys
- Director del Paratge Natural

Davant tot el que hem exposat i la gravetat i urgència de la situació, instam a totes les administracions i agents públics implicats que compleixin immediatament amb la seva obligació legal de prendre les mesures necessàries per garantir la conservació d'aquest espai únic i d'alt valor, l'avenc de Son Pou. I així ho demanarem a totes i cada una d'aquestes administracions mitjançant escrit pels registres oficials.

?ui=2&ik=0b3a8fdf35&view=fimg&th=14b34a8a542b7e12&attid=0.4&disp=inline&safe=1&attbid=ANGjdJ-TiHc5Q-i1repLtsrfmfDkwUu9jxlNdLIcL99UA4a64noo8TFjdPe0Oxx-wTQJT3KausJsY3CPe-CsOCSjSrTSNq-xmwBQzJoT5XZbV53X_tCXYKSLG85ZNis&ats=1422520871841&rm=14b34a8a542b7e12&zw&sz=w1000-h533

Última edició per Joan Vicenç (29-01-15 09:47:52)

Desconnectat

Peu de pàgina

Desenvolupat per FluxBB 1.5.11