Tema: Prat de Sant Jordi

Hola,

avui matí en Jaume Canals, en Xavi Llabrés i jo hem fet el recompte per la zona del Prat de Sant Jordi. Feia molt de vent i un poc de fred al començament. De les coses que hem vist a destacar un grup de 750 juies V. vanellus a ses Fontanelles i la quantitat d'ànneres que hi havia a la bassa de reg que hi ha entre Son Ferriol i Casa Blanca. Com que feia vent totes les aus estaven a la part contraria de d'on se mira, però gràcies al telescòpi d'en Xavi a la bassa hem vist:

morató, Aythya ferina: 112
coll blau, Anas platyrhynchos: 135
cullerot, Anas clypeata: 19
siulador, Anas penelope: 10
setmesó, Tachybaptus ruficollis: 37
fotja, Fulica atra: 28
morató de puput, Aythya fuligula: 6
corpetassa, Phalacrocorax carbo: 1
soterí, Podiceps nigricollis: 4

salut!

Manolo