Divendres, 10 Mai 2019 12:03

Denunciam que el Govern bloqueja el paper del Comitè Executiu de l’Impost de Turisme Sostenible

Denunciam que el Govern bloqueja el paper del Comitè Executiu de l’Impost de Turisme Sostenible CAIB

Des del GOB reiteren la seva queixa en relació a la usurpació de funcions del Comitè executiu de la Comissió per a l’Impost del Turisme Sostenible i voten en contra d’un Pla anual, que enguany no ha fixat objectius prioritaris.

 

Ahir dijous 9 de maig varen tenir lloc les reunions del Comitè Exectiu i Ple de la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible, dues convocatòries amb el mateix ordre del dia i que serveixen, no per discutir, ni proposar, ni abordar les propostes, en aquest cas de Pla anual, sinó senzillament per donar validesa formal a la proposta del Govern. El GOB va votar en contra de l’aprovació del Pla Anual del 2019 per diverses motius, de contingut i de forma.

1. Consideram insuficient que únicament es doni compte de l'estat dels projectes relatius als Plans d'actuació 2016, 2017 i 2018.

Actualment es financen amb el Fons per afavorir el turisme sostenible més de 300 projectes, número de projectes que dificulta l’intercanvi eficaç d’informació als membres del Comitè Executiu del detall de cadascun d’ells.

Per poder exercir correctament les competències de cadascun dels membres que integren els diferents òrgans de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears, aquests han d’estar correctament informats sobre la gestió del fons, i l’Administració ha de facilitar informació global i completa de tots els projectes finançats. En aquest sentit, l'article 35 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del turisme sostenible, estableix com a funció de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears la de "Fer el seguiment i l’avaluació de l’execució dels projectes aprovats pel Consell de Govern i proposar l’adopció de les mesures de suspensió, modificació o cancel·lació que, si escau, es considerin adients".

Des del GOB consideram que el Comitè Executiu és un fòrum adequat per desenvolupar l’execució dels projectes aprovats, i que donar compte de forma general de tots els projectes finançats fins a la data resulta radicalment insuficient, i és per això que es va sol·licitar amb caràcter previ a la celebració de la sessió un informe sobre l’estat d’execució dels projectes aprovats.

2. Pel que fa a la redacció de l’esborrany del Pla anual d’impuls del turisme Sostenible per al període 2019, des del GOB volem expressar la nostra decepció per l’actitud poc participativa i transparent del Govern en el moment de la seva redacció.

L’article 47 del Decret 35/2016 estableix que és competència del Comitè Executiu "elaborar la proposta del pla anual d’impuls del turisme sostenible, que s’ha d’elevar al Ple per aprovar-lo".

Des de la creació del Comitè Executiu, aquesta únicament s’ha fet servir, aprofitant el vot ponderat del que disposa l’Administració, per ratificar documents ja redactats i tancats unilatealment pel Govern, sense donar peu a cap procés participatiu.

Considerem que s’ha perdut una oportunitat per crear un clima de treball obert i participatiu, i és per això que manifestem la nostra queixa formal davant l’abús per part de l’Administració i el menyspreu a la governança, transparència i participació.

3. L’article 22 del Pla anual d’impuls del turisme Sostenible per al període 2019 preveu una sèrie de projectes corresponents a convocatòries anteriors els quals els adjudicataris finalment han renunciat a la seva execució, i estableix directament que l’import d’aquest projectes s’afegeix al Fons de la convocatòria 2019.

L’article 35 del Decret 35/2016 estableix que és competència de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears proposar al Consell de Govern l’adopció de les mesures de suspensió, modificació o cancel·lació que, si escau, es considerin adients.

Des del GOB consideram que aquestes propostes de modificació incorporades a l’article 22 del Pla anual d’impuls del turisme Sostenible per al període 2019 s’haurien de tractar en un punt de l’ordre del dia independent de la propera Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears. Això no vol dir que no considerem necessari que la Comissió Executiva no hagi d’estar correctament informada d’aquestes propostes i disposi de còpia de les sol·licituds de modificació dels projectes per part de l’òrgan que ho proposa.

4. L'article 49 del Decret 35/2016 preveu la creació de comissions de treball per dur a terme les activitats preparatòries, els informes i les anàlisis que els encarrega el Comitè.

Des del GOB considerem necessària la creació d’aquestes comissions de treball per fomentar la participació dels membres del Comitè Executiu en les activitats preparatòries, els informes i les anàlisis necessaris, i millorar en la transparència de la gestió dels recursos del Fons per afavorir el turisme sostenible, la selecció de nous projectes a finançar i el seguiment de l’execució dels projectes seleccionats.

5. Pel que fa a la redacció dels Objectius del Pla anual, des del GOB considerem que l’esborrany del Pla anual d’impuls del turisme Sostenible per al període 2019 no incorpora cap objectiu específic, atès que l'article 3 de l'esborrany facilitat remet directament a la redacció de l’article 19.3 de la LIET.

Des del GOB considerem una errada aquesta falta de previsió per part del Govern, segurament motivada per la manca de participació de les entitats de formen part de la Comissió en la redacció de l’esborrany, i que es pot perdre l’oportunitat de assignar recursos a objectius específics ja que si tots les objectius de la Llei són prioritaris, ningú ho és.

El GOB ha defensat la inversió d’aquests fons amb criteris més rigorosos. La sostenibilitat del turisme es pot promoure amb inversions que minvin la seva càrrega ambiental, per reduir el nombre de turistes, l’espai urbanitzat, edificat o amenaçat de ser-ho. La conservació de la naturalesa, la inversió als espais naturals protegits, incloent tota la Xarxa Natura 2000, o les activitats agràries a l’entorn rural estan prou desateses i mereixen molta més atenció d’aquest fons.

6. El punt 4 de l’article 6 del Pla anual d’impuls del turisme Sostenible per al període 2019 reprodueix només una part de l’article 20.2 de la LIET.

Tot i que és voluntat de la LIET que els projectes que es presentin hauran de fomentar la participació ciutadana, el desenvolupament de l’article 20.2 (rang de llei) introdueix una sèrie de requisits per fomentar aquesta participació, així com una sèrie de sancions en el cas que no es compleixi.

Bàsicament, la LIET estableix que almenys a una de cada tres convocatòries públiques les administracions hauran de proposar projectes que resultin de processos de participació ciutadana, i que en cas contrari no podran proposar nous projectes a la Comissió fins que no sotmetin les propostes a aquests processos de participació ciutadana.

Atès que el Pla anual d’impuls del turisme Sostenible per al període 2019 correspon amb la quarta convocatòria anual, des del GOB considerem que és el moment d’avaluar si les administracions públiques han acomplit els requisits establers per la pròpia LIET, i en cas contrari, determinar quines són les administracions que no hi podem tornar presentar nous projectes fins que no sotmetin les propostes a aquests processos de participació ciutadana.

És per això que el GOB considera necessari l’emissió d’un informe jurídic sobre l’abast, contingut i conseqüències de la redacció de l’article 20.2 de la LIET i la determinació del acompliment de l’obligació de sotmetre els projectes a processos de participació ciutadana.

A més, atès que la Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius ja està en vigor (BOIB de Núm. 36, de 19 de març de 2019), des del GOB considerem oportú que s’incorporin les seves previsions en la redacció del Pla anual d’impuls del turisme Sostenible per al període 2019, per tal de garantir en aquesta convocatòria la real i efectiva participació pública en la selecció dels projectes.

Llegir 962 vegades Darrera modificació el Dimecres, 22 Mai 2019 10:02

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob