Dijous, 02 Octubre 2014 01:00

02/10/2014. El GOB denuncia Medi Ambient davant la Comissió Europea pels projectes de fumigació de pinars

Es planteja aplicar plaguicida a 28.419 hectàrees de pinars, afectant 23 espais protegits de la xarxa europea Natura 2000 sense que s’hagin avaluat els efectes sobre hàbitats i espècies.

02/10/2014. El GOB denuncia Medi Ambient davant la Comissió Europea pels projectes de fumigació de pinars

Es planteja aplicar plaguicida a 28.419 hectàrees de pinars, afectant 23 espais protegits de la xarxa europea Natura 2000 sense que s’hagin avaluat els efectes sobre hàbitats i espècies.


 

El GOB ha remès avui a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea un escrit de denúncia sobre el possible incompliment, per part del Govern de les Illes Balears, de les determinacions de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori planteja realitzar al llarg de les properes setmanes la fumigació aèria de 28.419 Ha de pinars de les Illes (24.059 Ha a Mallorca, 2.969 Ha a Menorca, 1.088 Ha a Eivissa i 303 Ha a Formentera) per tractar-los contra la processionària o cuca del pi (Thaumetopoea pityocampa). S’utilitzarà el plaguicida Diflubenzuron, un producte poc selectiu i de llarga persistència al medi natural. Aquest producte no només afectarà a la cuca del pi, sinó a qualsevol insecte present als pinars i que se pugui alimentar als pins, mates, ullastres, xiprells o qualsevol planta que hagi quedat impregnada del pesticida.

 

L’article 6 de la Directiva indica en relació als espais de la Xarxa Natura 2000 que “Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.”

Els dos projectes de fumigació que Medi Ambient vol executar en les properes setmanes (un a Mallorca-Menorca, i l’altre a Eivissa-Formentera) no s’han sotmès a cap “adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar”, tal i com s’estableix a la Directiva.

De fet, tal i com figura als dos projectes, aquestes actuacions s’emmarquen dins el “Pla de Control Integral de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) 2008-2011”, prorrogat per al període 2012-2016. Aqueix pla l’any 2008 sí que va ser objecte d’un procediment d’avaluació ambiental, i el corresponent Informe de Sostenibilitat Ambiental va concloure en relació a l’opció de fumigar amb Diflubenzuron que “Dadas las características técnicas de esta materia activa, con efectos persistentes y sobre otras especies no diana, así como la experiencia de profesionales públicos y privados de todo el estado en el campo de los tratamientos con fitosanitarios a nivel forestal, para el control de la procesionaria del pino en las fases de oruga durante el otoño, no se recomienda esta alternativa a gran escala, ...”, i en el mateix sentit indicà que “...no es una alternativa con un impacto compatible y, por lo tanto, no es utilizable a gran escala”.

Així, la Conselleria de Medi Ambient ni fa cas a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del pla que emmarca aquestes actuacions, ni ha realitzat cap nova avaluació de repercussions que ara pogués fer reconsiderar de bell nou l’opció d’utilitzar Diflubenzuron.

Per tot això hem informat la Comissió Europea que “la administración ambiental de las Illes Balears plantea actuar de forma inminente utilizando Diflubenzuron mediante aplicación aérea sobre 28.419 Ha forestales, afectando parcialmente a 23 lugares de la red Natura 2000, contraviniendo las recomendaciones que en su momento se indicaron en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, sin haber valorado la existencia de alternativas viables y sin haber realizado ninguna nueva evaluación de repercusiones (que pudiese hacer reconsiderar las conclusiones emitidas en su momento) sobre los lugares Natura 2000 que se verán afectados por el uso aéreo de Diflubenzuron.”

El nostre escrit conclou que “consideramos que las autoridades de las Illes Balears han incumplido sus obligaciones en relación a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al no haber adoptado las medidas necesarias para evaluar adecuadamente las repercusiones de los proyectos de fumigación aérea con Diflubenzuron sobre parte del ámbito de 23 espacios de la red Natura 2000, y en su caso evitar el deterioro de los mismos.

 

Llegir 1935 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 20:04

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.