Dilluns, 03 Novembre 2014 00:00

03/11/2014. Es detecten greus mancances als plans de gestió d’espais Natura 2000 a les Illes Balears.

La Conselleria de Medi Ambient sembla voler continuar amb la dinàmica que fins ara ha mantingut amb la Comissió Europea: fer del seguiment i gestió d'aquests espais una simple formalitat administrativa.

03/11/2014. Es detecten greus mancances als plans de gestió d’espais Natura 2000 a les Illes Balears.

La Conselleria de Medi Ambient sembla voler continuar amb la dinàmica que fins ara ha mantingut amb la Comissió Europea: fer del seguiment i gestió d'aquests espais una simple formalitat administrativa.


La setmana passada finalitzà el període d'exposició pública d'11 plans de gestió corresponents a 79 espais de la xarxa europea d'espais protegits Natura 2000 a les Illes Balears.

Aquesta xarxa té per objectiu la conservació dels hàbitats naturals i les espècies silvestres de flora i fauna de la Unió Europea, tant d’àmbit terrestre com marí, per a la qual cosa els estats han de declarar i conservar els espais naturals més adients en el seu territori.

La Comissió Europea aprovà el juny de 2006 la proposta d'espais a protegir remesa per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, moment des del qual el Govern disposava de 6 anys per redactar i aprovar els corresponents plans de gestió. Així, el retard en l'aprovació dels plans és ja de gairebé dos anys i mig.


El GOB, Oceana i altres entitats i persones de l'àmbit conservacionista han presentat diversos plecs d'al·legacions. A continuació destacam les consideracions generals que hem realitzat.

La informació del plans sobre els hàbitats i espècies presents a cada espai és en part deficient, errònia o no actualitzada. Si bé en alguns casos aquest defecte es pot atribuir a la manca d'informació, en altres ens trobam amb clares incorreccions atribuïbles a una deficient gestió de la informació científica disponible. Precisament en aquest primer grup d’espais que comptaran amb pla de gestió la majoria són ja espais naturals protegits (parcs o reserves naturals, parc nacional), que compten o haurien de comptar amb suficient informació científica sobre hàbitats i espècies presents. Aquestes deficiències són importants, ja que a partir d’informació errònia no es poden identificar correctament les amenaces ni establir objectius de conservació.

L'estat de conservació dels hàbitats dels diferents espais en molts casos no es correspon amb allò que s'ha comunicat periòdicament a la Comissió Europea. Així, és especialment preocupant que durant anys s’hagin assignat valors de conservació excel·lents a hàbitats que ara resulta que presenten evidents problemes de conservació, o que fins i tot potser són inexistents. Per això consideram que fins ara s’ha realitzat una gestió no rigorosa de la informació remesa a la Comissió Europea, comunicant que els hàbitats es trobaven en una situació òptima quan en realitat ni tan sols s'havia estudiat la seva situació.

Les normes reguladores que es proposen en general no impliquen més regulació de la que ja és vigent per altra normativa. Caldria esperar que els plans de gestió aportassin la normativa específica necessària per a regular determinades activitats i garantir així el manteniment o millora dels hàbitats presents, però en aquest sentit l'aportació normativa dels plans és mínima, quedant palesa la baixa potència legal d'aquests plans de gestió.

En canvi, i precisament en sentit contrari, interpretam un intent de rebaixar les obligacions de control ambiental sobre els efectes que determinats plans i projectes poden generar als espais. Si bé la Llei 42/2007 de patrimoni natural estableix que qualsevol projecte que pugui afectar els espais Natura 2000 s'ha de sotmetre a una adequada avaluació de repercussions, aquí ens trobam que es pretén establir per norma la manca d'afecció significativa d'una sèrie d'activitats, entre les quals es troben les activitats massives, esportives o festives, les reformes, rehabilitacions, canvis d’us o modificacions de construccions i edificacions existents que no suposin un augment de volum o de superfície, la creació de nous itineraris d’ús públic, els aprofitaments forestals o els sondejos per a extracció d’aigua. Consideram que aquestes i altres activitats poden tenir efectes sobre els objectius de conservació del lloc, per la seva afectació a espècies i/o hàbitats: afectació a hàbitats per trànsit de persones, afectació a hàbitats per canvis en els recursos hídrics, molèsties a aus en època de nidificació o a llocs de descans o alimentació, etc. Per tant no s'hauria d'excloure d'entrada la necessitat d'una correcta avaluació de repercussions de cada projecte en concret.

I si la base normativa presenta poques aportacions que facilitin la conservació dels hàbitats, la proposta executiva presenta un alt grau d'incertesa. De fet s'indica que “la valoración económica de las medidas es meramente orientativa y no conlleva un compromiso financiero en el marco temporal propuesto para su realización. La aplicación y desarrollo de las mismas, dependerá de la disponibilidad presupuestaria de la Administración y de la concesión de las ayudas o fondos solicitados". Una part de les accions no estan pressupostades, o es preveu executar-les amb mitjans administratius, mentre la resta, que es confessa estan pressupostades només a nivell indicatiu, dependran de la consecució de finançament comunitari. Davant l’evident mancança actual de pressupost d’inversió i de recursos humans suficients a l’administració ambiental, consideram inviable el correcte desenvolupament de les accions que no comptin amb un finançament extern que ara per ara no està garantit.

Els plans tindran una vigència de 6 anys, després dels quals seran avaluats i podran ser revisats. No es preveu, però, cap mecanisme participatiu per al control d'aquest procediment.

Amb dèficits informatius, manca de reforçament legal que faciliti la correcció de la problemàtica, i manca de pressupost per executar les mesures previstes, tot plegat dóna la impressió que estam assistint a un simple tràmit davant la Comissió Europea, enlloc de a un procediment sòlid i compromès per a la protecció d'espais naturals.

 

Llegir 1191 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 20:04

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.