Dimarts, 02 Desembre 2014 11:34

02.12.2014. El GOB adverteix que durà la llei agrària al constitucional.

La llei representa una clara invasió i usurpació de competències urbanístiques.

Possibilita la regulació a la carta d'interessos especulatius al sòl rústic amb l'excusa d'afavorir l'activitat agrària.

 

02.12.2014. El GOB adverteix que durà la llei agrària al constitucional.

La llei representa una clara invasió i usurpació de competències urbanístiques.

Possibilita la regulació a la carta d'interessos especulatius al sòl rústic amb l'excusa d'afavorir l'activitat agrària.

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Després d'haver presentat al·legacions i que aquestes no hagin estat resoltes per part de. La Conselleria el GPB adverteix que un cop que el Parlament aprovi, previsiblement, avui ep Projecte de Llei Agrària, remetrà una queixa al Defensor del Poble per a platejar un possible recurs d'inconstitucionalitat per usurpació de les competències urbanístiques des d'una Llei, suposadament agrària.

Aquest és un dels principals punts d'oposició del GOB a aquest projecte de Llei però n'hi ha d'altres, vinculats a a qüestions urbanístiques que consideram especialment greus:

1) La Disposició Final 1ª de modificació a la baixa de la protecció territorial que defineix la Matriu de Sòl Rústic, especialment pel que fa al sòl rústic protegit (com ara les ANEI, fins i tot d'Alt Nivell de Protecció). Una qüestió que no té cap sentit en el context del que es suposa que hauria de ser legislació agrària

2) L'establiment d'una parcel·la mínima de 14.000 m2 per a edificacions de nova planta, a l'article 102.

3) El desenvolupament d'infraestructures i equipaments, sigui quin sigui el grau de protecció urbanística del sòl rústic, segons l'article 106. En aquest cas, l'avantprojecte tracta amb menyspreu els sòls "de baixa productivitat agrícola", considerant-los "marginals o degradats", descartant la seva vàlua ecològica o paisatgística per ubicar-hi tota mena d'instal·lacions de caràcter urbanístic més que no agrari.

4) Les activitats eqüestres que es promouen amb l'avantprojecte suposen una elitització del foravila, donat que aquesta activitat és recreativa-turística y no agrària. L'article 59 eximeix, injustificadament, aquestes instal·lacions de la preceptiva Declaració d'Interès General. Com es justifica que aquestes infrastructures no precisin d'aquesta tramitació que té el seu sentit a l'ordenació del sòl rústic a unes illes on el foravila està tan amenaçat urbanísticament?

5) D'altres activitats definides per l'avantprojecte com a activitats "complementàries” (article 82) i “activitats complementàries agroturístiques de diversificació agrària" (article 85: agrooci, agrocultura, refugi, agroturisme...) quedarien exemptes també de la preceptiva Declaració d'Interès General si prospera aquest avantprojecte de llei agrària (articles 83 i 94.2 respectivament). Aquestes activitats definides en els articles 86 a 89, suposadament complementàries, donarien cobertura legal a la funcionalització urbano-turística del foravila de les Illes Balears, en detriment de la seva funció agrària.

6) En general, a la Disposició addicional segona deixa clar que queda sense efecte qualsevol norma que exigeixi la declaració d'interès general per a la implantació d'activitats agràries i complemetàries.

7) L'article 95.2 permet dividir o segregar per sota de la unitat mínima en diversos supòsits, entre els quals estableix un supòsit c) que defineix com “ en altres supòsits anàlegs o similars, de caràcter justificat, en els termes que es prevegin reglamentàriament”. Es tracta d'un supòsit totalment arbitrari que dona peu a la justificació de noves segregacions amb objectius purament especulatius.

8) La disposició addicional primera implica la legalització per llei dels edificis, construccions i instal·lacions destinats a usos agraris, ubicats en una explotació agrària i construïdes amb anterioritat a la Llei 1/1991 independentment de la qualificació del sòl, és a dir, encara que es trobin en una àrea natural protegida.

 

En aquest sentit, consideram que l'avantprojecte afavoreix i promou la desregulació del sòl rústic i la substitució de l'activitat agrària. Consideram que l'avantprojecte hauria de respectar l'interès general i el marc regulatori urbanístic i ambiental i regular única i exclusivament els aspectes vinculats a l'activitat agrícola i ramadera. En aquest sentit per tant, qualsevol exoneració de compliment dels paràmetres urbanístics i de la regulació ambiental amb l'excusa d'afavorir l'activitat agrària, ens sembla una clara regulació a la carta, contrària a l'interès públic i una invasió i ussurpació competencial susceptible de ser objecte de recurs d'inconstitucionalitat.

Llegir 1262 vegades Darrera modificació el Dimecres, 10 Juny 2015 23:39

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.