Imprimir aquesta pàgina
Divendres, 24 Novembre 2017 13:42

El GOB adverteix que la parada de busos d'Inca promoguda pel CTM incompleix el planejament municipal.

Sorprèn que el Consorci de Transports de Mallorca ja hagi tret a licitació de les obres d'un projecte que encara no està aprovat.

Arran de l’anunci aparegut a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca, de data 9 de novembre de 2017, referent a l’anunci d’informació pública per a instal·lació, obres i activitat per a CONJUNT DE PARADES D’AUTOBUS I ZONA D’APARCAMENT INCA-SUD, promogut pel Consorci de Transports de Mallorca-Conselleria del Territori, Energia i Mobilitat, el GOB ha pogut veure l'expedinet i ha comprovat que a l'expedient no hi ha els ha detectat que informes urbanístics i tècnics que determinen els articles 39,1,b i 40 de la Llei 7/2030, i per tant no hi consta cap informe urbanístic específic referent a si el projecte compleix amb la normativa urbanística.

Al projecte tècnic per a les obres no hi consta sobre quin tipus de terreny s’haurien d’executar, si sòl urbà o rústic ni els usos permesos en ells.

En aquest sentit, i després d'haver consultat el planejament urbanístic vigent a Inca, l’adaptació del PGOU al Pla Territorial, aprovat amb prescripcions per la CIOTU el 26 d’octubre de 2012, consta que les obres per a Conjunt de Parades d'Autobús i Zona d’Aparcament Inca-Sud estarien situades una part en sòl urbà (devora l’edifici Asinca) i l’altra part en sòl rústic qualificat com a SSGGEL12 Zona Verda Façana de Sineu i com a SSGGEL/V.

És a dir, què la major part de la superfície de les obres projectades s’implanta sobre un sòl rústic amb les qualificacions de Sistema General d’Espais Lliures -concretament sobre la zona verda núm 4- i sobre el Sistema General d’Espais Lliures Viari.

També tota la zona destinada a les 3 parades d’autobusos està dins una Àrea de Prevenció de Riscos per Inundacions.

Usos no permesos pel planejament

El sòl rústic de la denominada Zona Verda de la Façana de Sineu està regulada pel punt 12 de l’article 168, l’article 98 i la prescripció 16 punt 12 del PGOU d’Inca. Dels esmentats articles se dedueix que la implantació d’un aparcament per vehicles per a la construcció d’un centre de transbordament Inter-modal cotxe-bus en la zona verda núm. 4 no estaria emparat per la normativa urbanística per quan no s’hi preveu l’ús d’aparcaments públics de vehicles ni en superfície ni en planta soterrada.

Així, el punt 7.2 Espais Lliures d’Ús i Domini Públic de l’article 98 del PGOU defineix aquestes zones com a: “Zones d'ús i de domini públic, destinades a l'esbarjo i l’esplai de la població i compatibles amb petites instal·lacions esportives no cobertes.”

La part de l’obra projectada en la zona urbana tampoc té la qualificació de zona per a usos d’infraestructures per al transport i les comunicacions.

Per tot això des del GOB es va presentar ahir un escrit adreçat a l'Ajuntament per tal de sol·licitar que no s'atorgui llicència al projecte denominat CONJUNT DE PARADES D’AUTOBUS I ZONA D’APARCAMENT INCA-SUD per incompliment del PGOU d’Inca i que es resolgui abans aquesta qüestió.

Finalment esmentar que resulta més que sorprenent que el Consorci de Transports de Mallorca ja hagi tret a licitació aquest projecte sense tenir el tràmit urbanístic municipal superat.

Llegir 665 vegades