Divendres, 08 Juliol 2016 13:02

El GOB adverteix que no se pot donar llicència d’obres al solar 50(a) “Villacortina”, a Formentor

El GOB adverteix que no se pot donar llicència d’obres al solar 50(a) “Villacortina”, a Formentor Ultima Hora

Davant l’historial interminable de sentències, recursos i impugnacions referent a la construcció del gran habitatge unifamiliar conegut com a “Villacortina” en referència al seu promotor, consideram que ni ara ni mai s’hauria d’haver concedit llicència urbanística a aquesta edificació.

Incompleix clarament la normativa urbanística de la zona, en concret el Pla General d’Urbanisme aprovat l’any 1990 i que per ara és l’únic instrument aprovat per a aquella zona que actualment és vigent i d’obligat compliment mínim, a més d’altres lleis i normes de caràcter general.

El GOB ha registrat una petició a l'Ajuntament de Pollença en relació a Villacortina, exposant tota una sèrie d'argument pels quals creim que aquesta edificació no pot ser susceptible de cap tipus de llicència d'obres.


En primer lloc no es pot donar llicència urbanística d’habitatge a aquella parcel·la per quan no reuneix tots els requisits de solar prevists a la Norma 107 del PGOU, Condicions de solar, les quals son d’obligat compliment per a poder edificar en una parcel·la zonificada com a integrant del sòl urbà.

Així, la norma 107 diu textualment:

“1. En suelo urbano además de las condiciones específicas que en cuanto a planeamiento previo imponga el Plan General, las parcelas no podrán edificarse hasta tanto no tengan la condición de solar.
2. Tendrán la consideración de solar aquellas parcelas edificables que estén dotadas de los siguientes servicios:
- Acceso rodado dotado de firme de aglomerado, losas, baldosas, riego asfáltico, etc., que tenga capacidad mecànica suficiente para mantner el paso de vehículos.
- Bordillo, si el Ayuntamiento tuviera prevista la construcción de aceras.
- Red de suministro de energia eléctrica.
- Red de evacuación de aguas residuales.
- Red de distribución de agua potable.”

Per a la seva importància per a la parcel·la de “Villacortina” farem referència a que l’ordenació del sòl urbà de Formentor preveu una secció tipus d’amplada obligatòria pels vials de 8 metres d’amplada distribuïts en 5 metres de calçada i dues voravies de 1,5 mts. cada una. En zones del sòl urbà de Formentor aquests vials prevists al PGOU ni tan sols existeixen i en la majoria dels existents s’incompleix la secció d’amplada mínima de tal forma que es inviable en la seva major part la dotació dels serveis de voravia prevists. Per el compliment d’aquestes condicions específiques que en quant a planejament previ imposa el Pla General, actualment es impossible mentre no se facin les dotacions de terrenys suficients per a poder complir amb l’amplada dels vials, assumpte que afecta a la totalitat del sòl urbà de Formentor.


Com ja hem assenyalat la condició de solar només s’adquireix entre d’altres condicions si te el servei de «voravia, si l’Ajuntament tingués prevista la construcció de voravies», cosa que si té prevista en els plànols d’ordenació del sòl urbà de Formentor. Per tant és impossible construir la vorera si no hi pot haver voravia per manca d’amplada del vial existent.
Per altra part l’article 28 de la Llei de Costes preveu l’obligació en els terrenys urbans i urbanitzables d’accessos públics a la mar, accessos rodats cada 500 mts. i d’accessos per a vianants cada 200 mts. com a mínim. Aquests accessos foren grafiats en els plànols d’ordenació del sòl urbà de Formentor i encara no se n’ha executat cap dels previstos. Se dona la circumstancia que entre el solar de “Villacortina” i el seu veïnat de la part nord hi ha grafiat en el planejament un accés a la mar per a vianants el qual encara no s’ha construït.

Així doncs estam davant un altre incompliment de normes urbanístiques i de lleis generals que fan inviable la concessió de llicències urbanístiques a tot Formentor i en concret al solar 50(A) conegut com a “Villacortina”. 

Llegir 1806 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.