Dimecres, 26 Octubre 2016 12:36

El GOB demana la revisió i l’anul·lació de la llicència de legalització de“Villa Cortina”

El GOB ha registrat avui a l'Ajuntament de Pollença una sol·licitud de revisió i l’anul·lació de la llicència de legalització de l’habitatge amb piscina a la parcel·la 50(A) de Formentor, per incompliment de la normativa urbanística vigent, PGOU de 1990.

El passat mes de juliol varem presentar un escrit davant l’Ajuntament de Pollença on exposàvem que no es podia concedir llicència d’obres a la parcel·la 50(A) del sòl urbà de Formentor per quan s’incomplien alguns requisits de la Norma 107 del PGOU de Pollença - norma que fa referència als requisits mínims que ha de disposar una parcel·la per a reunir la condició de solar edificable- i per la maca els accessos per a vianants a la costa previstos al PGOU d'acord amb la Llei de Costes.

Amb sorpresa, el 10 d’agost, l’Alcaldia de Pollença va RESOLDRE concedir llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar existent al solar 50(A) de la Urbanització de Formentor, així com llicència d’obres per a l’adequació de la coberta plana existent a coberta inclinada de teula.

Incompliments PGOU
Reiteram que consideram que no es pot concedir la llicència d’obres a la parcel·la 50(A) per l’incompliment de les disposicions urbanístiques del PGOU, les quals bàsicament son les següents:

1. incompliment del planejament per quan la secció del vial confrontant amb la parcel·la no te 8 mts. d’amplada tal com preveu el plànol 4. 4 d’ordenació del sòl urbà de Formentor. Segons aquest plànol d’ordenació, la secció de 8 mts. del vial es compon d’una calçada de 5 mts i dues voravies de 1,5 mts. cada una.
2. manca de voravia, en cas que el planejament municipal preveg la construcció de voravies. Tal com ja hem dit, resulta que el planejament urbanístic municipal sí te prevista la construcció de voravies.
3. la no existència dels accessos per a vianants a la costa previstos en el plànol 4. 4 d’ordenació del sòl urbà de Formentor, per a donar compliment a l’article 28 de la Llei de Costes i requisit imprescindible per a la consolidació del sòl urbà.

L’incompliment de l’amplada del vial te una gran transcendència urbanística per a la parcel•la 50(A) en relació a la seva superfície i qualificació pels següents motius:

1. donat que el vial confrontant amb la parcel·la solament té una amplada aproximada d’uns 5 mts, resulta que aquesta parcel·la te l’obligatorietat urbanística de dotar, i posteriorment cedir, els 3 mts. que manquen per a arribar als 8 mts de la secció completa del vial prevista en el planejament.
2. si es té en compte que la llargària de la parcel·la 50(A) que confronta amb el vial es d’uns 100 mts. lineals, resulta que s’haurien de dotar uns 300 m2 de la parcel·la per a incorporar-se al vial.
3. aquests 300 m2 de la parcel·la 50(A), segons el planejament vigent, estan qualificats com a vial i per tant no se poden comptabilitzar com a part de la superfície de la parcel·la edificable, sinó que s’han de sostreure dels 5.831 m2 que segons el projecte diu que te la parcel·la.

Incompliment de la Llei de Costes
Unes de les cessions de terrenys per a vials són les destinades a la construcció dels accessos per a vianants a la costa previstes en el plànol 4. 4 d’ordenació del sòl urbà de Formentor i que ja posàvem de manifest en l’escrit presentat en el mes de juliol. Aquests accessos venen imposats per l’article 28 de la Llei de Costes.


Superfície de parcel·la edificable
En quant a la superfície de la parcel·la edificable convindria que els Serveis Tècnics Municipals determinassin una quantitat de m2 definitiva per quan pot afectar a la superfície i volum construïbles. Segons el projecte tècnic la superfície de la parcel·la és de 5.831 m2, mentre que segons el cadastre virtual és de 5.925 m2. Ara bé, a la superfície del cadastre si haurien de descomptar uns 1.110 m2 de terrenys de domini públic marítim terrestre i uns 300 m2 qualificats en el plànol 4. 4 d’ordenació del sòl urbà de Formentor com a vials. Així resultaria que la parcel·la 50(A) de Formentor solament tindria uns 4.515 m2.


Supera la superfície i volum permesos.
Atès que l’edificació construïda en la parcel·la 50(A) de Formentor consta clarament de tres plantes, una falsa planta soterrani camuflada de més de 3 mts. d’altura, una falsa planta baixa i una falsa planta pis, fa que se superin llargament la superfície i el volum permesos. S’ha de tenir en compte que el volum de la planta soterrani ha de computar com a edificabilitat per quan el seu ús, la inutilització i el rebliment, no està inclòs en cap dels enumerats en el punt 2 de la Norma 63 del PGOU.

En definitiva,reclamam la nul·litat de la llicència.
En quant a l’informe de l’arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals de data 22.07.2016, on succintament diu que :”Els projectes presentats s’ajusten a la normativa del PGOU de Pollença”, no se pot acceptar com a correcta per quan com ja hem esmentat anteriorment s’hi observen molts d’incompliments. Recordem solament uns quants: la manca d’amplada en la secció de vial, la comptabilització de part de la parcel·la com a superfície edificable quan te la qualificació el els plànol 4. 4 d’ordenació del sòl urbà de Formentor de zona viària, etc.

La sentència 618/2014 de 9 de novembre diu clarament que “El Ayuntamiento de Pollensa procederá a restablecer la legalidad urbanística infringida mediante la demolición de lo construido y la reposición de los terrenos a su estado natural anterior si es que las obras realizadas no fueren ahora legalizables o si es que la legalización no se interesa en el plazo legal correspondiente”.

Així doncs, consideram que les obres no son en cap cas legalitzables pels nombrosos incompliments de la normativa urbanística aplicable, el PGOU de 1990.

És per això que hem sol·licitat a l’Ajuntament de Pollença que revisi l’atorgament de la llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge aïllat a la parcel·la 50(A) de Formentor i en declari la seva nul·litat per infracció de l’ordenament urbanístic.

 

Llegir 1701 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.