Dimarts, 24 Gener 2017 11:46

El GOB denuncia deficiències greus en el contingut tècnic de la declaració d'impacte ambiental del projecte d'ampliació del Club Marítim del Molinar

El GOB denuncia que l'informe tècnic del Ministeri pareix una còpia dels arguments exposats pels promotors.

 

El passat mes de novembre de 2016 es va publicar la Resolució de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient, per la qual es formula declaració d’impacte ambiental favorable del projecte Remodelació i millora de les instal·lacions del Club Marítim Molinar de Llevant. Immediatament es va sol·licitar al Ministeri de Medi Ambient (MAGRAMA) poder fer una visita a l'expedient arran de la qual, es va sol·licitar còpia de la documentació que ha tardat mesos en arribar.

Un cop rebuda i després de l'anàlisi tant de la documentació de l'expedient com de la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) favorable, el GOB considera que més que un informe tècnic pareix una còpia dels arguments esgrimits pels promotors del projecte d’ampliació del Port des Molinar.

Afortunadament, aquesta DIA positiva no és vinculant, i per tant, no dóna cap garantia al promotor de poder dur endavant el seu projecte destructor. Però si més no, posa de manifest un cop més que, malgrat les institucions i autoritats d'aquí han manifestat la seva intenció de no permetre l'ampliació del Club Marítim del Molinar i fins i tot, que l'APB hagi anunciat les seves intencions de recuperar la concessió i dur directament la gestió del port del Molinar, el cert és que el projecte no ha aturat la seva tramitació al Ministeri. A més, des del GOB volem posar de manifest el que consideram, una sèrie d'irregularitats en la tramitació del DIA.

Sobre el contingut del DIA

Per altra banda, la principal qüestió que avui volem posar de manifest és la manca de rigorositat del DIA. Es tracta d'un examen lleuger dels escassos arguments favorables al projecte. És a dir, la resolució del Ministeri no és que només que no respongui ni contraresti els arguments contraris exposats per diferents organismes oficials com l'IEO, Consell de Mallorca, Comissió Balear de Medi Ambinet, Ajuntament de Palma i entitats veïnals, ecologites i cofradies de pescadors, al llarg de l'expedient, sinó que ni tan sols realitza un anàlisi crític dels estudis i arguments presentats pel promotor. La resolució es limita a acceptar-los i a donar-los tots per bons tot i haver-hi informes concrets d'organismes oficials determinant la seva insuficiència.

Concretament i pel que fa als aspectes ambientals les deficiències més significatives i greus són:

Deficiències tècniques en l’anàlisi de l’impacte sobre la dinàmica de litoral i processos sedimentaris

Una de les fonts d’impacte més rellevants en qualsevol obra que suposi la construcció de dics i espigons és l’efecte sobre canvis en la dinàmica del litoral, especialment pel que fa a canvis en corrents costaneres i transport sedimentari. Aquests canvis indueixen modificacions en la distribució de sediments, afectant platges, bocanes de ports i ecosistemes. Així mateix pot generar canvis en els processos de difusió i advecció d’emissaris submarins.

En relació a aquest aspecte, el Ministeri va sol·licitar l'avaluació de l'estudi de Dinàmica del litoral presentat pel promotor a l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO). L'IEO va informar al Ministeri que aquest estudi de dinàmica litoral i les conclussions que se'n derivaven mostraven clares deficiències tècniques que invalidaven les conclusions que el promotor argumentava. L'IEP aportava instruccions sobre com solventar aquestes deficiències. El promotor va presentar un nou informe que l'IEO també va avaluar negativament. Així el Ministeri va comunicar al promotor el següent:

“…, la valoración que realiza el IEO de los aspectos relacionados con el medio físico no es favorable, indicando que no se ha incluido ningún análisis nuevo, que le fue demandado al promotor en la citada reunión y por lo tanto no puede concluir favorablemente en relación al potencial impacto del proyecto sobre el medio marino en ese aspecto.

Considerándose necesario despejar cualquier incertidumbre respecto a la potencial afección del proyecto, se requiere que aporte la documentación en los términos solicitados por el IEO en un plazo de diez días, conforme a lo previsto en el artículo 76 de la Ley la Ley 3011992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proced imiento Administrativo Común.”

El promotor contesta a aquesta sol·licitud amb un nou document que no aporta nous anàlisis com exigia l'IEO.

Per tant el Ministeri ha resolt favorablement un estudi d'impacte ambiental d'un port basat en estudis de dinàmica litoral MANIFESTAMENT deficient.

Deficiències tècniques en l’anàlisi de dispersió de contaminants i plumes de dragat

Una de les característiques del projecte avaluat és la seva proximitat a un dels emissari submarins més importants de Palma, i a les platges de Palma i de s’Areneta, les dues d’alt ús públic.

Aquest fet hauria d’haver obligat a una anàlisi completa de l’efecte de la construcció d’espigons sobre els corrents costaneres i els processos de dispersió de contaminants. Així mateix la identificació de praderes de Posidonia oceanica (habitat d'interés comunitari prioritari 1120) a 650 metres del port i altres fanerògames Cymodocea nodosa (Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades) hauria d'haver forçat un estudi integral d'aquests processos.

La resolució d’impacte ambiental s’ha resolt positiva tot i que estudi d’impacte ambiental no presenta una anàlisi d’aquest tipus seguint els mètodes d'advecció-dispersió, basats en la modelització numèrica d’aquests processos ni s'ha sotmès a consulta de cap organisme expert.

Deficiències tècniques en l’anàlisi de impacte paisatgístic

El principal actiu del Molinar, i també en gran part de la ciutat de Palma, és el valor de l’entorn paisatgístic.

Aquest estudi tracta el valor del paisatge d’una manera clarament subjectiva i estableix uns nivells de referència de valor inicial clarament tendenciosos ja que dona al Passeig del Molinar un valor de qualitat, de fragilitat i de nombre d'observadors «baix», sense que els autors de l'informe especifiquin de quina manera han obtingut aquests valors.

Així mateix, des del punt de vista tècnic, no presenta un estudi competent basat en les tècniques actuals d’anàlisi de conques visuals i paisatge, com es podria esperar donat el caràcter de la zona afectada.

Per a qualsevol persona amb sentit comú, és evident que una escullera de 250 metres, amb 4 metres d’alçada i 17 metres d’ample suposa una compartimentació de la mar ara lliure i un efecte pantalla sobre el paisatge des de qualsevol punt del Molinar.

Per això resulta gairebé ofensiu que tècnics especialistes diguin que l’impacte és pràcticament inexistent i que el Ministeri ni tan sols qüestioni la manca de rigorositat de l'estudi i el validi directament.

Absència d’aspectes rellevants que no han estat considerats en el procés de l’evolució ambiental

Per altra banda, i al marge de les deficiències tècniques de l'EIA, hi ha altres qüestions que des de les administracions competents s'ha considerat imprescindible analitzar i així consta en la documentació diversa de l'expedient, però que el promotor no ha aportat mai i que el Ministeri no sol·licita tampoc deixant aspectes greus sense analitzar.

Manca expressa d’una anàlisi d’impactes territorials i de mobilitat

La Comissió Balear de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears expressava explícitament que havien de valorar les afeccions territorials del projecte. Aquest suposa una nova infraestructura i equipament que afectarà territorial i urbanísticament a una realitat física existent i la seva ordenació de desenvolupament futur. Així mateix, sol·licitava la necessitat d’avaluar l’impacte ambiental en base a l’anàlisi dels impactes sobre model territorial i urbanístic vigent, mobilitat i turisme, entre d’altres.

L’estudi d’impacte ambiental i la seva resolució no aborden cap d’aquests aspectes, deixant per tant sense anàlisi algunes de les qüestions més rellevants quant a l’impacte del projecte en l’entorn més proper.

Manca expressa d’una anàlisi sobre l’impacte en les activitats pesqueres de la flota artesanal

La resposta del promotor a les al·legacions de la Federació de Confraries de Pescadors no soluciona les qüestions plantejades pel sector i no hi ha cap anàlisi del possible efecte del projecte sobre les activitats pesqueres.

El promotor al·lega que les demandes del sector pesquer no es basen en arguments tècnics, i que els estudis de dinàmica del litoral presentats mostren que no hi hauria efecte sobre ecosistemes com ara les praderies de posidònia oceànica. No obstant això, aquests estudis de dinàmica litoral són els que l’IEO va invalidar en els seus informes.

Per tot això, des del GOB consideram que hi ha motius suficients per considerar inadmissible la resolució declaració d'impacte ambiental favorable per part del Ministeri, i així ho donarem a conèixer mitjançant un informe detallat de deficiències que farem arribar tant al Ministeri com a l'Autoritat Portuària de Balears.

Així mateix, des del GOB i la resta d’entitats integrades dins la campanya “Al Molinar, Port Petit”, insistim en demanar la paralització de la tramitació i retirada immediata del projecte d’ampliació del Port des Molinar al Ministeri i que l'Autoritat Portuària de Balears acordi de manera definitiva al Consell d'Administració la recuperació de la concessió portuària del Molinar, tal i com ha manifestat en diverses ocasions. No és de rebut que a dia d’avui, malgrat les declaracions d'intencions de l'APB – no emparades encara per cap resolució administrativa – aquest projecte segueixi la seva tramitació.


 

 

Llegir 1919 vegades Darrera modificació el Dimarts, 24 Gener 2017 18:48

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.