Page 10 - Es Busqueret 42
P. 10

Entre el 15 i el 24 de gener del molt sovint, estan situats fora de la  Així mateix, també es censaren
    2016 es va dur a terme el cens d’aus gestió i del control dels Espais Natu- els exemplars de corb marí gros Ph.
    aquàtiques hivernants a les Balears, rals Protegits.          carbo que hi acudiren.
    i una part important de les espèci-
    es lligades al medi aquàtic són els
    agrons. Aquests aucells de cames
    llargues i bec gros tenen la costum
    (o la necessitat) de dormir plegats
    sobre la vegetació d’un lloc on hi hagi
    una massa d’aigua just al costat.
       Per a maximitzar l’eficàcia del
    cens, es feren els recomptes a l’en-
    trada (o a la sortida) del lloc de les
    colgades comunitàries. L’avantatge
    d’aquest sistema és que s’augmenta
    molt en comoditat, rapidesa i preci-
    sió.
       Prèviament, als mesos de no-
    vembre i desembre, es detectaren
    les zones de colgada observant cap
    a on es dirigeixen els grups, volant,
    a darrera hora del dia. Llavors, en la
    data determinada, se’ls va esperar
    des de les 4 de l’horabaixa fins l’en-
    trada de fosca (devers passades les
    6) i s’anotaren el total de les arriba-
    des en tongades de 10 minuts.
       Vàrem haver d’anar ben abri-
    gats, perquè va fer fred i esperàrem
    aturats, apuntant les xifres a una lli-
    breta. Sempre ajuda l’estar una mica
    a contrallum del lloc de colgada, per
    així poder distingir millor la silueta i
    determinar correctament l’espècie.
       A Eivissa i a Menorca el cens es
    va fer en un sol dia, per evitar pos-
    sibles repeticions d’exemplars que
    puguin canviar de lloc de colgada.
    En canvi, a Mallorca ho haguérem de
    fer en 5 dies perquè no hi havia prou
    persones amb experiència i, també,
    per la major quantitat de colgades
    (al PN de s’Albufera de Mallorca hi ha
    5 llocs de colgada diferents, i a la RN
    de s’Albufereta, 2).
       Per aquests motius, al novem-
    bre i desembre s’organitzaren vàries
    jornades per formar els voluntaris
    novells. Una sessió formativa teòrica-
    pràctica al PN de s’Albufera de Ma-
    llorca (on es mostraren les principals
    característiques i diferències entre
    les espècies referides) i una pràctica
    de cens a l’Edar de Binissalem.
       Els objectius generals eren els
    d’actualitzar i avaluar el coneixe-
    ment de la població hivernant de les
    espècies d’agrons a les Balears, però
    també la determinació i concreció
    d’una part dels dominis vitals per a
    cada una d’aquestes espècies que,


     10 - EB42
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15