Page 5 - Es Busqueret 42
P. 5

Piulades

     A Artà un grup de veïnats co-                  Pollença radio estrena un nou
     ordinats pel GOB i amb la col-                  programa estiuenc dedicat als
     laboració de l’ajuntament va                    aucells i a la natura mallorqui-
     censar el passat mes de juny la                    na. Baix la direcció del biòleg
     totalitat de nius de cabot, De-                  Pere Tomàs, “el Niu de s’Àguila”
     lichon urbicum. El resultat fou de                   s’emet tots els divendres a les
     168 nius ocupats i 45 buits. Es-                    19.30 h al 107.9 de la FM. També
     peram que l’any que ve es pugui                    podeu escoltar les gravacions al
     repetir aquesta experiència de                 TONI MUñOz web www.radiopollença.net.
     ciència ciutadana, i que s’apuntin
     a fer-ho altres pobles.
                       A Cabrera enguany s’han detec-   Enguany han nascut a Mallorca
                       tat 5 parelles territorials d’àguila  25 polls de voltor negre, Aegy-
     Per primera vegada, des de l’apli- peixatera (Pandion haliaetus), el  pius monachus. Tot un rècord de
     cació del Pla de Recuperació de la  màxim registrat fins ara. L’any  nidificació per a l’espècie a l’illa.
     Milana a Mallorca l’any 2008, i de  ha estat bo per aquesta espècie,
     la declaració del Parc natural de  amb 21 parelles reproductores a
     Mondragó al 1992, una parella de  les Balears que han aconseguit  Tenim una nova espècie nidifi-
     milanes (Milvus milvus) ha acon-  surar 24 polls.          cant a les Balears, concretament
     seguit surar amb èxit un pollet.                 al Parc Natural de s’Albufera de
     Esperam que aquesta espècies                    Mallorca. Es tracta de l’ibis ne-
     es consolidi com a reproductora   El grup de voluntaris d’ornitolo- gre, Plegadis falcinellus. Es pen-
     al parc.
                       gia vertical del GOB ha tornat a  sa que hi podria haver-hi entre 2
                       col·laborar enguany en les tas- i 4 parelles al parc, ja que s’han
                       ques de marcatge d’algunes de  observat fins a mitja dotzena de
                       les àguiles peixateres mallorqui- jovenets.
                       nes. Aquest grup es mostra sem-
                       pre molt actiu col·laborant en
                       diverses tasques especialitzades
                       com ara el suport al marcatge de
                    TONI MUñOz dicació de flora exòtica a penya-
                       milanes, cens de ferrerets, erra-
                       segats, ...on es requereix una
                       formació especializada en esca-                MATIES REBASSA
                       lada. Un gran equip tot plegat!
     En Parc Natural de s’Albufera de
     Mallorca torna comptar amb ex-
     posició permanent de fotografi-
     mostren la flora, fauna i paisatge Humor
     es, cedides per l’AFONIB, i que

     més representatiu del parc. Es
     pot visitar cada dia, al centre de  Per Rafel Mas
     recepció.


     A la colònia de virot petit (Puf-
     finus mauretanicus) de sa Cella,
     a la Trapa, un equip d’investiga-
     dors ha trobat un exemplar que
     fou anellat per membres del GOB
     el 16 de juny de 1986 quan era
     encara un poll. L’anella que por-
     tava ha estat determinant per a
     precisar la seva edat, 30 anys!!!!
     El rècord de longevitat de l’espè-
     cie el té un exemplar de 50 anys,
     capturat a Gales.                                                    EB42 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10