Page 6 - Es Busqueret 42
P. 6

I aquí, què hi veus?    Què ens diuen els detalls de la

    imatge sobre aquest aucell?

       Per Pere J. Garcias


               Coa-rojot,

           Monticola saxatilis
       Per fer més diversa aquesta referència a tords de roca o pedra.
     secció i no tractar solament les es- En alemany és Steinrötel, on stein
     pècies més abundants o populars és pedra i röte vermellor, en neer-
     és hora de parlar d’una raresa a les landès Roderotslijster, literalment
     Balears, no pel seu aspecte espe- roquer roig, en gallec Merla rubia
     cialment estrany o aberrant sinó i en basc Harkaitz-zozo gorria, de
     per la seva escassetat. De fet Ma- harkaitz, pedra, zozo, merla i gor-
     llorca és l’única illa on cria, ja que ria, roig. Tots aquests noms fan
     per fer-ho tria llocs per sobre dels referència al color roig del pit del
     600 m.s.n.m i aquestes contrades, mascle i a les roques. He deixat
     a les Balears, sols es troben a la pel final el nom, més ben dit, noms
     Serra de Tramuntana.       que té a Mallorca. Gràcies a l’Atles
                      Ornitonímic de les Illes Balears, en
       Monticola prové del llatí i és
     literalment “el que viu a les mun- premsa, sembla que el nom més
     tanyes”. Per acabar d’especificar- estès arreu és Coa-roja amb lleu-
     ho i que no hi hagi dubtes el nom  geres modificacions com Coa-roja
     específic saxatilis significa que es  gros, i als llocs on es diu així a les
     troba entre les pedres i ve del lla- espècies del gènere Phoenicurus
     tí saxum, pedra. Resumint “el que  les anomenen Coa-rogins. Però hi
     viu a les muntanyes entre les pe- ha un nom que m’agrada especi-
     dres”. És una bona descripció dels  alment i és el de Coa-rojot reco-
     costums i l’hàbitat d’aquest aucell.  llit únicament a Alaró i certament
     Sembla que és una espècie relic- li escau. Record que, ja fa molts
     te, o sigui, romanent de quan les  d’anys, un dia que estava rodant
     glaciacions cobrien bona part de  pel Pla de Cúber, vaig veure d’en-
     l’hemisferi nord. Amb la pujada de  fora un aucell que es tirà a terra
     les temperatures aquesta espè- des d’un marge i la coa roja lluir
     cie quedà reclosa als cims de les  com un llampec. Quan el vaig si-           4
                      tuar amb els prismàtics me’n vaig
     muntanyes mediterrànies, ja que  adonar que era un M. saxatilis.
     és una espècie meridional i no so- Quan va començar a sonar el nom
     brepassa els Pirineus i els Alps. A  de Coa-rojot ràpidament el vaig
     Mallorca es creu que en crien una  adoptar com el més adient, ja que
     desena de colles repartides en cinc  és aquest un tret molt caracterís-
     zones. El gènere Monticola té ca- tic i dels dos sexes, i no els noms
     torze espècies i està molt estès per  de nova factura com pàssera de
     les zones tropicals i subtropicals  pit roig o mèrlera vermella que,
     del vell món des d’Europa fins al  a part de no tenir arrels populars,
     Japó i a tot l’Àfrica.
                      sols fan referència al mascle i no
       Comencem amb els noms co-   són, doncs, políticament correctes.
     muns: En català és Merla roque- I com a cirereta he deixat pel fi-
     ra, en castellà és Roquero rojo, en nal com li diuen en italià i no us
     francès Mèrle de roche, en anglès podríeu imaginar com!!!... Doncs
     Rock thrush, en portuguès Merlo- Codirossone l’augmentatiu de Co-
     das-rochas, en danès Stendrossel, dirosso, sí, Coa-rojot!
     sten, pedra i drossel, nom antic
     dels tords, en suec Stentrast, stein
     pedra i trast, tord, tots aquests fan


     6 - EB42
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11