Page 15 - Es Busqueret 44
P. 15

1   Les parts inferiors dels
                                          virots petits són més clares
                                         que les superiors, però mai són
                                        blanques sinó fosques, en grau
                                        variable segons els exemplars.                                         2   Les ales són llargues
                                          i primes per poder planejar
                                         per damunt l’aigua. També les
                                        fan servir per bussejar i capturar
 5
                                        peixos i altres animals marins dels
                                        quals s’alimenten.                                        3    Quan vola, les potes li
                                          sobresurten més enllà de la
                                         coa de forma evident.
         1
                   4

                                         4   El bec del virot petit és
                                          prim i llarg i acaba amb una
                                         punta corbada que fa servir
                                        per capturar les seves llefiscoses
                                        preses. Al bec té una glàndula es-
                                        pecial per la qual excreten l’excés
                         6               de sal, ja que aquestes aus beuen
                                        agua de la mar.
          2


                                        5    Tot i que de mida petita
                                          (més o manco com un colom),
                                         l’aspecte general quan vola és
                                        el d’una au rodona i robusta.                                        6    En finalitzar la cria, gran
                                          part de la població de virot
                                         petit travessa l’estret de Gibral-
                                        tar i se dirigeix cap el Golf de Bis-
                                        caia, on estaran fins la tardor, mo-
                                        ment en que comencen a tornar
                                        cap a les Balears.
 Per concloure aquesta secció que  shearwater, és a dir, baldritxa de l’illa de  en relació al cap i la llargada de les potes i  a un munt d’animals com l’escurçó bufa- brunes. En danès Skråpe, en suec  Lira,  distingien entre Mauritània d’on venen els
 s’engegà amb el número 18 d’aquesta, ja  Man. Per bé que ja en aquells anys es sa- de les ales. Tot això dugué a considerar els  dor (puff adder), els peixos globus (puffer)  en islandès Skorfa, d’etimologia incerta.  mauros o moros i de Barbaria d’on són els
 consolidada, publicació crec que és qua- bia que les aus balears eren molt més fos- nostres virots com a una subespècie de la  i el cadafet (puffin). És clar que l’aplicació  En alemany canvien un poc i els diuen  berbers, ètnia ària d’origen europeu dife-
 si obligatori parlar d’una au que ha passat  ques a les parts inferiors que les aus brità- yelkouan i així nasqué la Puffinus yelkouan  depèn de l’animal; l’escurçó bufa, el peix  genèricament cabussadors de tempesta,  rent dels àrabs que són semites i d’origen
 per diverses vicissituds taxonòmiques fins  niques, se les considerava una subespècie  mauretanicus. A l’any 2000 es resolgué que  s’infla i el cadafet és rodanxó i sembla “in- Sturmtaucher i en neerlandès Pijlstorm- arabo-africà.
 arribar a l’espècie que tractarem: el virot  d’aquella i se la batejà com a Puffinus puf- calia situar-la en un nou graó i eixí com es- flat”. Curiosament en anglès no empren  vogel, aucell-fletxa de les tempestes. En  Curiosament el virot petit no cria al
 petit. finus yelkouan que abraçaria totes les aus  pècie completa de distribució restringida  aquest nom per les baldritxes i virots sinó  basc és Gabai i en tots ells el llinatge és  Marroc sent un de tants dels contrasentits
 mediterrànies de ventre, en general, més  a les Balears (o això es pensava) amb el  Shearwater, literalment, talladors d’aigua,  de les Balears o mediterrània.
 Primer de tot crec que no ens que-                      de la taxonomia. Tanmateix estudis més
 darà més remei que tractar un poc la ta- fosc que les nominals. Als 80 es considerà  nom actual, l’única espècie endèmica de  fent referència que, sovint, amb la punta  Tornant als noms científics yelkouan  recents han esbrinat que els virots petits
 les Balears aleshores.
 que les diferències de color i mides eren
 de l’ala freguen la superfície deixant una
 xonomia d’aquest grup d’aus tan comple- prou marcades per separar les dues espè- estela com si l´haguessin tallat. Ja que  ve directament del turc yelkovan, penell,  que crien a Menorca no són mauretanicus
 xa i lluny d’estar definitivament tancat. Als  cies i així la P. p. yelkouan esdevingué una  Després d’aquesta llarga però ne- som aquí podem repassar altres idiomes.  probablement fent referència a la facilitat  purs i semblen més propers als yelkouan.
 anys 70 a les Balears es pensava que cri- espècie completa dita Puffinus yelkouan.  cessària introducció podem començar a  En francès no es compliquen i ja fan amb  de l’au per volar contra el vent fent gira- Com veieu aquesta qüestió és lluny de ser
 ava l’espècie anomenada Puffinus puffinus,  En anys posteriors es comprovà que les  analitzar els noms que, com quasi sempre,  Puffin, això sí, pronunciat totalment dife- volts. En el cas de mauretanicus fa refe- tancada i caldran més estudis per aclarir
 d’àmplia distribució atlàntica i mediterrà- aus del llevant tenien el ventre més clar  no deixaran de sorprendre’ns. Puffinus, és  rent de l’anglès. En italià li diuen Berta, en  rència al Marroc però amb el nom llatí de  les afiliacions de les aus balears si és que
 nia. L’origen de l’espècie es situava a les  que les balears a més de diverses diferèn- la llatinització del verb anglès to puff, inflar.  portuguès Pardela igual que en castellà i  Mauritània en referència a les terres afri- es podrà fer mai. •
 Illes Britàniques on se l’anomenava Manx’s  L’origen és incert però aquest mot s’aplica  canes del nord. Curiosament els antics ja
 cies biomètriques en la proporció del bec  es refereix al color de les parts superiors

                                                      EB44 - 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20