Page 10 - Es Busqueret 44
P. 10

de Medi Ambient del Govern Balear per  l’actualitat es troba en vies de tramitació
    avaluar l’abast de la mortalitat i asses- la declaració de la nacra en Perill d’Ex-
    sorar en les mesures de gestió. A més  tinció i en Situació Critica. Altres mesures
    el COB -IEO és l’organisme coordinador  que s’estan duent a terme van dirigides
    dels grups de treballs que s’han creat a  a contactar amb els grups d’investiga-
    nivell nacional per estudiar aquest fe- ció de la resta de països mediterranis,
    nomen i per intentar donar resposta al  perquè la detecció primerenca és molt
    problema. Una de les mesures que el  important per determinar, entre d’altres,
    comitè científic, creat per aquest epi- la velocitat de propagació del paràsit, i
    sodi de mortalitat, va proposar va ser  adoptar mesures preventives.
    el canvi d’estatus legislatiu de l’espècie,
    que fins ara era vulnerable. El MAPAMA
    va recollir i coordinar la proposta i en


   10 - EB44
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15