Page 13 - Es Busqueret 44
P. 13

Crònica de la mortalitat      Què puc fer per ajudar?       Referències bibliogràfiques

    a Balears                Malgrat que les taxes de mortalitat  Álvarez, E., Vázquez-Luis, M. & Deudero, S.
                                        2017. Protocolo metodológico para la evalu-
                      són molt elevades, encara queden uns  ación del estado de conservación de Pinna
       Les primeres notícies de morta-                nobilis y el monitoreo de sus poblaciones
    litat massiva de nacra a Balears varen  pocs exemplars vius. El més important  en relación al evento de mortalidad masiva
    ser de Formentera, el 28 de setembre, i  ara és intentar trobar el major nombre  2016-2017. Instituto Español de Oceanogra-
    als pocs dies va ser confirmada a altres  possible de nacres vives per fer-les un  fía – Centro Oceanográfico de Baleares. 23
    punts de l’illa i a Eivissa. Sembla que la  seguiment, ja que aquests exemplars, si  pp.
    infecció es va detectar a les Pitiüses al  sobreviuen, seran resistents al protozou,  Darriba, S. (2017). First haplosporidan para-
    mateix temps que a altres localitats de  i per tant seran l’esperança de recuperar  site reported infecting a member of the Su-
                                        perfamily Pinnoidea (Pinna nobilis) during a
    les costes espanyoles d’Andalusia, Múr- la nacra a les Illes. Per això necessitem  mortality event in Alicante (Spain, Western
    cia i Alacant, al llarg del mes d’octubre.  molta col·laboració, molts observadors,  Mediterranean). Journal of Invertebrate Pat-
    A Mallorca i Menorca la infecció va ar- que les cerquin i que ens diguin on són.  hology, 148, 14-19.
    ribar un poc més tard, no és fins finals  Per canalitzar tota aquesta informació  Vázquez-Luis, M., Álvarez, E., Barrajón, A.,
    d’octubre quan es troben els primers  hem creat el projecte NACRA, coordinat  Garcia March, J. R., Grau, A., Hendriks, I. E.,
    casos. A partir del mes de novembre es  pels grups d’investigació de l’IMEDEA- ... & Ruiz Fernandez, J. M. (2017). SOS Pinna
    reben multitud d’avisos de nacres mor- CSIC i COB-IEO. Aquest projecte que  nobilis: a mass mortality event in western
                                        Mediterranean Sea. Frontiers in Marine Sci-
    tes per part de bussejadors, pescadors  s’ha posat recentment en marxa es tro- ence, 4, 220.
    submarins i en general aficionats a la  ba a una plataforma de ciència ciutada-
    mar que comencen a descobrir que hi  na: Observadors del Mar (http://www.
    ha un nombre inusual de nacres mor- observadoresdelmar.es). En aquesta
    tes. S’han recollit dades de més de 30  pàgina et pots convertir en Observador
    localitats de tot Balears, algunes de les  del Mar, i si trobes una nacra viva (millor
    quals s’han visitat més d’una vegada.  si li pots fer una foto), pots pujar la teva
    Les taxes de mortalitat de les localitats  observació, amb la localització. L’equip
    han anat pujant amb el temps, fins arri- científic validarà la teva observació per
    bar al 100% pràcticament en totes les lo- confirmar l’espècie i hauràs col·laborat
    calitats mostrejades. De fet, actualment  en la investigació per a la recuperació
    (agost 2017) només tenim coneixement  d’una espècie que es troba en greu pe-
    de 12 nacres vives a tot l’arxipèlag, de  rill en aquest moment. •
    les quals 2 estan malaltes.


    Pot ser que te trobis una nacra de roca (Pinna rudis), una espècie molt semblant a la nacra però que no es troba afectada per la mortalitat.
    Aquestes fotos t’ajudaran a diferenciar-les.

                                                      EB44 - 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18