Page 3 - Es Busqueret 49
P. 3

Sumari
                                          44  Notícies de casa
                                            per Maite Serra-Franco
                          A través de l’objectiu
                        2  Àguila peixatera         Sabies que...

                           per Francisco Javier Quintana  46  per Xavier Llabrés
                           coordina Fátima Garrido
                                            Col·leccions històriques
                       4   Editorial          48  La col·lecció ornitològica del


                                            Museu Regional d’Artà
                                            per Cati Artigues i Toni Muñoz
                          Participa

                       5  Congrés d’Ornitologia     56  Identificació
                                            El trencapinyons
                          Actualitat             per Cristina Fiol
                        6  Ornitòlegs engabiats        dibuixos de Miquel Morlà
                          per Es Busqueret          Fora de ruta
                                         58  Mascarell bru, Sula leucogaster

                          Un racó per descobrir

                       20 Casa teva en temps del         per Steve Nicoll
                          COVID-19              Viatge
                           per Sebastià Perelló i Miquel Vallespir  60 Galápagos, un destí emocionant

                                            per Lluís Parpal i Joan Mayol
                          Naturalisme
                        24  Els insectes pol·linitzadors i la  Estudi de la fauna
                          seva importància en els   80 És l’anellament una activitat

                          ecosistemes            obsoleta?
                          per Rafel Beltrán         per Pere Garcias

                          Més que aucells          Col·laboració
                        39  La papallona dels cards    87  L’orquídia de prat
                           per Xisco Truyols         per Miquel Capó

                          Notícies del món          Quadern de camp

                       42   per Maite Serra-Franco     90   per Steve Nicoll
                       Es Busqueret
                       Divulgació naturalística de les Illes Balears

                       Número 49 - Publicació gratuïta.       Fotografia de portada:
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com Melecta luctuosa
                                              Autor: Miquel Àngel Mairata
                           GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                           i Defensa de la Naturalesa
                           Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                           www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra, Steve Nicoll, Félix de Pablo,
                       Josepa Rubio.
                       Revisió lingüística
                       Josepa Rubio
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Andreu Aurell, Sebastià Avellà, Juanjo Bazán, Rafel Beltran, Xavier Canyelles, Miquel Capó, Ramon Cerdà,
                       Pau Colom, Luis Alberto Domínguez, Toni Escandell, Pere J. Garcias, Fàtima Garrido, Miquel Àngel Gual,
                       Alfonso Lario, Xavier Llabrés, Gala Lligoña, Ester Lluzar, Miquel Àngel Mairata, Josep Manchado, Joan
                       Marquès, Rafel Mas, Joan Mayol, Miquel Morlà, Jason Moss, Patrick Moussa, Jordi Muñoz, Toni Muñoz,
                       Lluís Parpal, Sebastià Perelló, Francisco Javier Quintana, Maties Rebassa, Peter Shaw, Gregor Tims, Xisco
                       Truyols, Miquel Vallespir, AFONIB, IMEDEA, SOM
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.
                       Els drets de còpia de les imatges corresponen als seus autors.
                                                      EB49 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8