Page 8 - Es Busqueret 49
P. 8

Havíem vist aucells dins una gà-
    bia, però mai haguéssim cregut que
    tindríem tots els ornitòlegs illencs en-
    gabiats durant una bona temporada. I
    és que a les portes d’un dels esdeveni-
    ments anuals més apassionants per a
    un ornitòleg, la migració prenupcial, un
    virus anomenat COVID-19 ens obligava
    a tancar-nos a casa durant la passada
    primavera.
       Ens adonàrem aviat que els orni-
    tòlegs més afortunats foren els que vi-
    vien a fora vila, i no tant aquells que es
    confinaven a un pis ben al mig de la ciu-
    tat. Mai abans fórem tan conscients del
    que el tros de cel que teníem a sobre
    els nostres caps fos tan important.
       Tot i les ansietats i preocupacions
    dels primers dies començaren a sorgir
    iniciatives per fer més lleuger el confi-
    nament, i les xarxes socials agafaren
    gran protagonisme. Alguns grups de
    WSP, com el dels Ornitòlegs de Bale-
    ars, passaven de comentar amb pessi-
    misme el tancament dels parcs natu-
    rals a causa de l’estrenat Estat d’Alarma
    a convidar els seus integrants a passar
    les observacions d’aucells fetes des de
    casa i fer-ne una llista. Calia animar-se,
    tot i la resignació de just tenir en pers-
    pectiva observar tudons des del balcó.
    Era el 15 de març de 2020.

       Aviat, però, aparegueren les pri-
    meres oronelles i cabots, i els foravilers
    començaren a sumar espècies més avi-
    at del previst, que lluny de despertar
    enveges (que sí, però sanes) ens obria
    als altres una finestra més cap a l’ex-
    terior. Començàvem a entendre que el
    confinament ens oferia l’oportunitat de
    fer una ornitologia una mica diferent.
    Calia treure profit a la situació i alhora
    fer valdre cada finestró de la casa.
       Dedicar, inicialment, dues setma-
    nes intensives als aucells feia que les
    tasques quotidianes es fessin aviat per
    deixar temps a l’observació. I fins i tot
    algunes llars sumaren nous adeptes a
    l’ornitologia entre els membres fami-
    liars. Tot i la manca de competició, in-
    tentarem establir algunes normes bàsi-
    ques: sols valien les observacions fetes
    exclusivament des de casa. El repte te-
    nia poc de científic, però ens feia canviar
    l’ànim. Així, els nostres balcons, terrats i
    porxos es dotaren aviat de cadires, pris-
    màtics, telescopis i, per descomptat, de
    petits refrigeris. Calia cobrir bé el nostre
    horitzó, i en el pitjor dels casos anar de
    punta a punta de la llar per cobrir tots
    els punts cardinals a l’abast.   8 - EB49
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13