Page 4 - Es Busqueret 49
P. 4

Editorial


    No perdre de vista el camí


    Qui ens havia de dir al passat gener, mai s’havia aturat a mirar amb aten- determinades ciutats, ens varen dur
    acabades les vacances de Nadal, ció. El nostre confinament va pro- a pensar que el nostre confinament
    que dos mesos després estaríem vocar que el repòs i la tranquil·litat podria comportar una part positiva:
    tots confinats a les nostres cases, tornés a la natura, especialment a la recuperació de la natura i la visió
    preocupats per la nostra salut i la la fauna, fins al punt que aquesta futura que gaudir d’un planeta més
    dels nostres familiars i amics. De es va fer més visible de l’habitual, net i sostenible era possible.
    cop, el futur immediat tan ben pla- també a les que fins aleshores eren  Ara com ara, però, la situació am-
    nejat i estructurat que teníem es va caòtiques i transitades zones urba- biental torna a ser la d’abans. Poc
    esborrar per deixar pas a l’angoixa i nes. De sobte les notícies d’obser- temps ha passat per tal que els
    a la incertesa, i la nova situació ens vacions de tota classe de fauna co- experts determinassin l’excepcio-
    va obligar a acostumar-nos a que-  mençaren a circular per les xarxes,  nalitat del confinament i, ara que
    dar aïllats del món exterior, quin re- i la gent es sorprenia i s’emociona- la boira escampa, els problemes
    mei!                va per la presència de determinats  ambientals segueixen allà on els
                      mamífers o aucells als seus carrers
    Al cap de poc temps, però, molta                    havíem deixat. Ens enfrontam a
    gent va començar a observar des  o a casa. Informacions sobre aigües  una situació sanitària i econòmica
    de les seves finestres un món que,  més netes a determinats ports i ca- molt complicada, que tal vegada
    tot i haver-ho vist abans diàriament,  nals abans bruts, o nivells de con- ens obligui a modificar alguna de
                      taminació extremadament baixos a
                                        les nostres prioritats, però el canvi
                                        global: canvi climàtic, la destrucció
                                        dels hàbitats o de les espècies són
                                        problemes molt urgents que s’han
                                        d’abordar amb prioritat i urgència, ja
                                        que de la bona salut dels ecosiste-
                                        mes depèn també la nostra i la de
                                        la resta dels habitants del món. Ho
                                        acabam de comprovar! Cal acabar
                                        aviat amb la pandèmia, però sense
                                        perdre de vista ni un segon el camí
                                        iniciat cap a la sostenibilitat del pla-
                                        neta i els seus recursos. No hi ha
                                        excusa.
                                        En aquest nou número d’Es Bus-
                                        queret, vos parlarem de manera
                                        extensa de la situació viscuda pels
                                        ornitòlegs illencs durant el confina-
                                        ment, però també vos convidam a la
                                        reflexió, i especialment a l’acció ur-
                                        gent, per a salvaguardar els nostres
                                        invertebrats, especialment els pol-
                                        linitzadors, que mostren unes xifres
                                        alarmants a la baixa de les seves
                                        poblacions, víctimes, una vegada
                                        més, dels efectes de la nostra forma
                                        de vida insostenible. •
                                            EN AQUEST NúMERO hI hA
      ester lluzar                                MOLTES NOVETATS. CLICA AQUí
                                             PER A CONèIXER-LES
   4 - EB49
   1   2   3   4   5   6   7   8   9