Territori i urbanisme

Denunciam una nova urbanització a Puigpunyent

A banda de les obres de la urbanització de la UA4 de ses Vela que s’han denunciat aquest dies, l’Ajuntament tramita el projecte d’urbanització a la UA8 a la part baixa del Puig de Galatzó i al costat del torrent de sa Riera, de més de 16.000m2.

22 habitatges més, d’acord amb el el projecte de parcelacio i urbanitzacio que té en tramit l’Ajuntament.

El GOB s’ha assabentat de la tramitació per part de l’Ajuntament de Puigpunyent d’un nou projecte d’urbanització, la UA8.

La previsió dels desenvolupaments urbanístiques de la UA8, i la UA4 (que ha estat motiu d’atenció mediàtica les passades setmanes), venen de les Normes Subsidiàries de 1992.

La zona que es pretén urbanitzar UA8 és un terrenys de naturalesa o morfologia totalment rústica, en la zona d’abaix del sistema muntanyós del Galatzó, sense serveis i sense naturalesa de solar. El terreny colinda amb el Camí de sa Teulera i el torrent de Sa Riera, colindant la majorpart del traçat amb aquest torreny emblemàtic que desemboca a la badia de Palma. La riquesa de la flora d’aquests terrenys, pròpia de ribera de torrent, és d’una rellevància evident. Una altre límit de la UA8 coincideix amb el traçat d’una de les síques de la xarxa del «sistema hidràulic Son Net» protegit en el catàleg de Bens Patrimonials i objecte d’expedient de BIC.

La zona 2.1 son adossats i lazona  4.1 son cases unifamiliars

Puigpunyent no té infrastructures de serveis públics per a nous creixements.

ABAQUA, ha emès un informe en el que textualment es diu que «A dia d’avui, l’EDAR de Puigpunyent no pot assumir l’augment de cabal d’aigües residuals associat al projecte d’urbanització de la UA8 de les NS de Puigpunyent»

Entenem que no es pot donar una llicència urbanística condicionada a una possible futura ampliació de l’estació depuradora, que s’assumirà amb doblers públics per garantir una inversió de caràcter privat i especulatiu. Entenem que els serveis públics i la disponibilitat també de recursos hídrics de Puigpunyent, no poden assumir aquests nous creixements. Actualment Puigpunyent no s’abasteix dels seus propis pous d’aigua, necessita a més comprar camions d’aigua. Al 2017 el pressupost de despesa de compra d’aigua transportada en camions ja va ser de 45.000euros (font: web ajuntament).

L’informe ambiental que acompanya al projecte, realitzat pels promotors no té en compte aquestes qüestions fonamentals, ni tampoc la incidència en les qüestions de mobilitat.

Per tot això des del GOB, demanam que no s’aprovi el projecte de reparcel·lació i urbanització de la UA8. Puigpunyent no pot sostenir aquests creixements.

Tags: patrimoni de la humanitat, puigpunyent, serra de tramuntana, unesco, urbanisme, urbanitzacions

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents