Biodiversitat

La planificació d’espais naturals necessita més impuls per part de Medi Ambient

Avui es celebra el dia mundial de la Xarxa Natura 2000

 

El 2006 la Comissió Europea va donar el vist i plau a la llista de LIC (Llocs d’Importància Comunitaria) proposats per a les Illes Balears.

El relació als LIC, la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres estableix al seu article 4.4 que «el Estado miembro de que se trate dará a dicho lugar la designación de zona especial de conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años». Paral·lelament, a l’article 6.1 estableix que «Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión (…)»

La xarxa d’espais Natura 2000 a les Illes Balears és molt important, en atenció als extraordinaris valors de la nostra biodiversitat. Des de fa alguns anys s’han anat declarant zones especials de conservació (ZEC) i aprovant els plans de gestió per alguns dels espais de la xarxa, però la feina pendent encara és molt important. Així, per alguns espais ja duim un retard de 8 anys pel que fa al termini (2012) establert a la Directiva.

La disposició de plans de gestió adequats i actualitzats és fonamental si es pretén una correcta gestió del patrimoni natural dels espais protegits.

A més d’alguns espais de la xarxa Natura 2000, la deficiència en planificació afecta també a bona part dels espais naturals protegits de les Balears amb figures de nivell superior, com ara parcs naturals, paratge natural i reserves naturals.

Per a la celebració del dia mundial de la xarxa Natura 2000 s’utilitza des de fa anys la imatge d’unes mans simulant les ales d’una papallona. Des del GOB, reclamam a la Conselleria de Medi Ambient que disposi de més mans per a impulsar amb més força la planificació dels espais protegits i dotar-los d’instruments de gestió adequats.

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents