Biodiversitat

Demanam mesures per a la recuperació de la zona dunar de la platja de Cala Llombards

Dubtam de la legalitat de l’aparcament, que a més d’invadir la zona dunar s’ubica dins la zona de domini públic maritimoterrestre i dins àrea de prevenció de riscos per inundacions

El febrer de 2018 el GOB denuncià la destrucció d’una zona de vegetació dunar a la platja de Cala Llombards, Santanyí. https://www.gobmallorca.com/que-feim/biodiversitat/denunciam-la-destruccio-d-una-duna-a-cala-llombards
Aquesta petita zona dunar estava coberta pel tipus d’hàbitat natural 2120 de la Directiva 42/93/CEE (dunes blanques) amb presència d’espècies com el gram de platja (Sporobolus pungens) i el lliri de mar (Pancratium maritimum).

Afortunadament la posterior delimitació d’una zona de protecció va possibilitar la recuperació de bona part de l’àrea afectada. Tot i això, la superfície actualment coberta per vegetació dunar difereix de òptim que podem apreciar, per exemple, a l’ortofotografia de 2006, com es pot observar a les següents imatges.

 Captura de 2022 05 16 15 20 05

Ortofotografia de 2006 (IDEIB) amb delimitació de la zona ocupada per vegetació dunar.

 Captura de 2022 05 16 15 20 23

Ortofotografia de 2021 (IDEIB), amb superposició de la zona dunar el 2006.

Com es veu, la vegetació dunar és absent dels extrems W (a causa de l’aparcament de cotxes) i E (per la ubicació de la caseta de primers auxilis i probablement a causa del trànsit de persones). Tot i que no s’aprecia a l’ortofoto, actualment l’àmbit de la zona dunar es troba també limitat per la instal·lació d’una passarel·la d’accés a la platja.

D’altra banda, i relacionat amb la conservació de l’àrea dunar, a la cala existeix un aparcament senyalitzat (donam per fet que per part de l’ajuntament) i que s’ubica dins la zona de domini públic maritimoterrestre, com es pot apreciar a la següent imatge.

 Captura de 2022 05 16 14 22 28

En verd, límit del DPMT aprovat. IDEIB, 2021.

Aquesta instal·lació es situa també dins una Área de Prevenció de Riscos per Inundacions (Pla Territorial Insular de Mallorca). En color cel superposat (IDEIB).

 Captura de 2022 05 16 14 22 13

 

No ens consta que aquest equipament compti amb cap de les diferents concessions i autoritzacions necessàries per al seu funcionament.

Davant aquesta situació, el GOB ha instat a Demarcació de Costes a les Illes Balears, Conselleria de Medi Ambient i Territori, Agència de Defensa del Territori de Mallorca i Ajuntament de Santanyí a actuar en el marc de les seves respectives competències per tal de millorar l’estat de conservació de la zona.

Així, s’ha demanat que es determini la legalitat de l’aparcament, i cas que es confirmi la seva il·legalitat procedir a la seva clausura, senyalitzant i impedint físicament l’accés de vehicles, i obrir el corresponent expedient d’infracció. D’altra banda s’han suggerit diferents mesures per a millorar el procés de recuperació natural de la zona dunar: delimitar amb tancament blan (pals i corda) un àmbit suficient per a la recuperació de les formacions dunars de la cala per tal de limitar-hi l’accés de vehicles i persones i afavorir la recuperació vegetal, traslladar fora de l’àmbit dunar a recuperar la caseta de primers auxilis i la dels banys públics i distanciar suficientment de l’àmbit dunar la passarel·la d’accés a la platja.

 

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents