Territori i urbanisme

El GOB considera que s’incompleix el planejament urbanístic en la demolició completa i nova construcció de l’hotel Formentor

Al desembre de l’any 2020 ja varem manifestar que les parcel·les amb qualificació hotelera del sòl urbà de Formentor no tenien la condició de solar d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic vigent, el PGOU de 1990 i la Llei d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB).

Ara s’ha vist com les intencions de demolició total i nova construcció de l’Hotel Formentor s’han fet realitat, si bé inicialment se varen camuflar en uns projectes de  suposada “reforma”, i posteriorment de reforma de la reforma i d’ampliació, tot això perquè, si inicialment s’hagués plantejat el projecte com d’una demolició total de l’edifici hoteler per a una posterior nova construcció de nova planta, no s’hauria pogut autoritzar per l’incompliment manifest del planejament urbanístic.

La totalitat del les parcel·les del sòl urbà de Formentor no tenen la condició de solar a causa de la manca dels serveis urbanístics que preveu el PGOU i les lleis urbanístiques. Per això, prèviament a poder-se donar llicències de nova construcció s’han d’aprovar i executar els projectes de reparcel·lació y de dotació de serveis de tot el sol urbà de forma conjunta degut a que el planejament urbanístic vigent solament preveu un sector únic d’actuació.

També s’ha volgut disfressar la cessió d’alguns terrenys a l’Ajuntament, suposadament propietat de l’Hotel Formentor, d’una aparença de legalitat mitjançant llicències de segregació d’algunes finques i posterior recepció per l’Ajuntament en compliment de les cessions obligatòries previstes al PGOU. Però la realitat és una altra molt diferent ja que, sense l’aprovació prèvia del Projecte de reparcel·lació de tot el sector, qualsevol cessió del propietari i recepció municipal solament és un acte administratiu difícil de qualificar però sense cap valor ni transcendència urbanística.

Prova d’això és que no s’ha fet cap escriptura notarial de segregació de finques urbanes ni rústiques que afectin a la propietat de l’Hotel Formentor, ni cap escriptura notarial de cessió de terrenys a favor de l’Ajuntament, ni cap alteració registral de propietats al registre de la propietat, únics estaments que poden donar fe de la legalitat d’alteracions a les propietats d’immobles.

Resulta doncs que les cessions obligatòries de vials rodats que inclou l’aparcament, vials per a vianants, zones verdes i altres espais lliures realment no s’han executat legalment ni inclouen tots els espais prevists al PGOU. Basta mirar les escriptures registrals per a comprovar que la propietat de l’Hotel Formentor no ha segregat ni cedit cap terreny.

Tampoc se pot entendre com l’Ajuntament ha atorgat llicències per a la construcció d’un nou edifici hoteler en una zona així qualificada com a parcel·la única però que en canvi, prèviament no s’hagi exigit l’agrupació de les 4 parcel·les registrals existents en una de sola per a poder complir amb la parcel·la mínima establerta en el PGOU. Per tant el nou hotel se construeix en una propietat que no reuneix la superfície mínima exigida, a més de no reunir les condicions de solar establertes per la llei.

En bé de la legalitat urbanística consideram que l’Ajuntament de Pollença hauria d’aturar cautelarment les obres de nova construcció per a revisar la legalitat de les llicències atorgades en el sentit que incompleixen clarament l’ordenament urbanístic del sòl urbà de Formentor.

Tags: Hotel Formentor, pollença

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents