L’autorització turística del Botel Alcudiamar queda definitivament revocada.

El Tribunal Suprem inadmet els recursos de cassació interposats per l’advocacia de la CAIB i Alcudiamar, tal i com ja ho va fer el TSJIB, per la qual cosa esdevé ferma la sentència del TSJIB arran del contenciós interposat pel GOB i la Plataforma Salvem el Moll. Així se’ns dona la raó en el fet que el Botel no pot funcionar com a hotel-apartaments de 4 estrelles sinó només com escola de vela i allotjament per a navegants.

La sentència de la Sala contenciosa administrativa del TSJIB, de data 11 de juliol de 2022, va estimar el recurs presentat pel GOB i la Plataforma Salvem el Moll, contra la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears. El Tribunal declarà sense efecte i eficàcia jurídica l’autorització turística concedida pel Conseller de Turisme i la seva modificació de 22 de gener de 2004, i es CONDEMNÀ a l’Administració Autonòmica a adoptar, en relació a l’establiment hoteler “Botel Alcudiamar”, en un termini màxim d’un mes des de la fermesa de la sentència, les mesures contemplades en el Fonament Jurídic Cinquè de la sentència”.

El TSJIB va aclarir que a conseqüència de l’anul·lació de l’autorització turística atorgada en el seu moment a “Alcudiamar” pel Conseller de Turisme el 28 de maig de 2003 i la seva modificació de 22 de gener de 2004, aquest títol habilitant quedava sense efecte, de manera que la Conselleria competent havia d’ordenar la immediata paralització i clausura de l’activitat duta a terme sense permís, així com a incoar un expedient sancionador, en els terminis que assenyalava la Sentència, d’acord amb les seves competències.

L’anterior sentència va ser recorreguda en cassació -per l’Advocacia de la CAIB i per ALCUDIMAR S.L. – davant el Tribunal Suprem i també mitjançant recurs de cassació autonòmic: tots dos recursos de cassació han estat inadmesos a tràmit: pel TSJIB mitjançant Acte de 24/03/2023, i, ara, finalment, el TS també ha inadmès – Provisió de 15/11/2023 – els recursos de cassació per interès cassacional objectiu.

Per tot això, ha esdevingut ferme la sentència del TSJIB de 11/07/2022 – així s’ha interessat al TSJIB que ho declari – que ordena a la Conselleria de Turisme la immediata paralització i clausura de l’activitat duta a terme sense permís, així com a incoar un expedient sancionador.

El GOB ha sol·licitat al TSJIB ordeni a la Conselleria de Turisme l’execució de la sentència en els estrictes termes que ha estat dictada i se li doni total compliment. El denominat “botel” manca de títol habilitant de l’Administració Turística autonòmica per a funcionar com a hotel-apartament de 4 estrelles; únicament disposa de llicència d’obertura i funcionament municipal per a “escola de vela i allotjament per a navegants” concedida per l’Ajuntamiento d’Alcúdia per Decret de Batlia núm. 1676 de data 20/09/2000.

 

 

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents