Territori i urbanisme

Reclamam al Ministeri per a la Transició Ecològica que actuï sobre El Bungalow

El GOB ha registrat davant la Demarcació de Costes una sol·licitud.

“Mitjançant una Ordre Ministerial de 27 de juliol de 2022 del Ministeri per a la Transició Ecològica es va denegar la sol·licitud de concessió administrativa que pretenia legalitzar l’ocupació del domini públic marítim terrestre d’uns 437 metres quadrats amb destí a restaurant, terrassa i accessos, ocupacions situades al litoral de la barriada de Ciutat Jardí al municipi de Palma. Aquesta activitat de restauració s’havia iniciat l’any 1983 sense disposar de cap títol administratiu requerit per la legislació de costes amb caràcter previ a qualsevol ocupació i activitat.

En la mateixa resolució ministerial, a més de denegar el restaurant i terrasses sol·licitades, també s’atorgava a la societat d’El Bungalow de Ciudad Jardín SL un termini de sis mesos per a la demolició de les instal·lacions que comprenien l’edificació del restaurant i la restitució dels terrenys al seu estat anterior a la comissió de la infracció comesa. Si no s’hagués executat la retirada de les edificacions en el termini establert ,s’ordenava a la Demarcació de Costes a procedir a l’execució forçosa, mitjançant multes coercitives o a l’execució subsidiària de la retirada de les edificacions a càrrec dels infractors.

També el Ministeri per a la Transició Ecològica ordenava directament a la Demarcació de Costes a les Illes Balears l’execució de la demolició i retirada d’una plataforma de formigó d’una antiga concessió ja extingida així com la retirada de dues plataformes més situades entre la mar i el restaurant, plataformes existents des d’antic i que no havien sigut sol·licitades.

Transcorregut quasi un any i mig des de la referida Ordre Ministerial de juliol de l’any 2022, la realitat és que el Restaurant El Bungalow continua obert i executant l’activitat de restauració amb plena normalitat i tampoc la Demarcació de Costes ha procedit a l’execució de la retirada de les tres plataformes ordenades que no formen part del restaurant.

A la vista de l’exposat sol·licitam:
– Que se’ns informi de les actuacions realitzades per la Demarcació de Costes en el sentit de complir i fer complir la demolició i retirada de les edificacions denegades que ocupen el domini públic marítim terrestre tant pel que fa a l’edificació del restaurant com de les tres plataformes no imputables a El Bungalow de Ciudad Jardín SL.

– Que mentrestant no s’executi pels infractors, o subsidiàriament per la Demarcació de Costes, la retirada del restaurant, es posi fi a l’activitat il·legal de restauració mitjançant el precinte de l’edificació.

– Que es doni compliment subsidiàriament a la retirada del restaurant El Bungalow a fi d’assegurar la integritat, l’adequada conservació, la restauració necessària i garantir l’ús públic de la ribera de la mar i de la resta del domini públic marítim terrestre com disposa l’article 2 de la Llei de Costes.”

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents