EL GOB presenta recurs contra l’acord de l’Ajuntament de Palma de prorrogar els drets de Mar de Mallorca S.A. de l’explotació de la Platja de Palma

L’Ajuntament no disposa de la prèvia autorització de Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua i no ha licitat els serveis convertint l’explotació en un monopoli protegit d’una sola empresa des de fa més de 25 anys.

No es pot consentir que una platja tan important com la Platja de Palma amb una explotació de 6.000 hamaques, 3.000 parasols i nombrosos elements nàutics no s’hagi licitat mai amb las determinacions que preveu la legislació de costes

El GOB va registrar a finals de l’any passat davant l’Ajuntament de Palma recurs potestatiu de reposició contra l’acord de la Junta de Govern celebrada el 29 de novembre de 2023 amb el que es va aprovar la pròrroga extraordinària del contracte de concessió a la concessionària Mar de Mallorca, S.A.  dels drets d’aprofitament amb instal·lacions temporals, mitjançant llicència, als espais lliures de domini públic a la Platja de Palma, per un termini d’un any.

L’acord justificava que es donava la pròrroga “atesa la necessitat i l’interès públic en mantenir la continuïtat en la prestació dels serveis de neteja de la platja, la neteja dels espais de la platja davant de les sortides del CAZ i el manteniment i conservació dels jardins del passeig de la primera línea de la platja, mentre es tramita el nou procediment amb una nova adjudicació.”  A més l’acord determinava que “La pròrroga s’executarà d’acord amb les condicions del contracte inicial, sense que sofreixi cap modificació de dites condicions.”

Des del GOB consideram que aquest acord és contrari a la legislació de costes que regula aquest tipus d’activitats d’explotació de serveis de temporada a les platges, la Llei de Costes i el Reglament General de Costes vigents, i els motius són els següents:

1.- L’Ajuntament de Palma no pot prorrogar l’explotació dels serveis de temporada a cap empresa o particular perquè no disposa de la prèvia autorització de l’administració competent per a l’explotació d’aquests serveis, és a dir, en aquest cas, de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua.

2.- Tal com disposa l’últim paràgraf de l’article 113. 6 del Reglament General de Costes (RGC), “El termini d’explotació per part de tercers no pot excedir el termini de l’autorització atorgada a l’ajuntament.”

3.- També en el segon paràgraf del mateix article 113.6 del RGC se disposa que “Els ajuntaments han de garantir que en els procediments per licitar la prestació del servei de temporada en platges s’atengui el major interès i utilitat pública de les propostes, que s’han de valorar en funció de criteris especificats pels ajuntaments en els plecs de condicions corresponents, amb respecte als principis de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva. Aquests plecs s’han de publicar al butlletí oficial de la comunitat autònoma.”

És a dir, que una vegada s’hagi atorgat l’autorització per a l’explotació dels serveis de temporada a l’ajuntament, si aquest els vol cedir a tercers, ha de procedir a licitar-los públicament i amb igualtat de condicions per a tots els interessats en la seva explotació.

Així, des del GOB consideram que no es pot consentir que una platja tan important com la Platja de Palma amb una explotació de 6.000 hamaques, 3.000 parasols i nombrosos elements nàutics no s’hagi licitat mai amb las determinacions que preveu la legislació de costes, havent-se convertit la seva explotació en un monopoli protegit d’una sola empresa des de fa més de 25 anys.

I és per tot l’exposat que hem sol·licitat l’anul·lació i revocació de l’acord de pròrroga a Mar de Mallorca SA per a l’explotació dels serveis de temporada de la Platja de Palma i la convocatòria de licitació per a l’explotació dels serveis de temporada a totes les platges del municipi de Palma una vegada obtinguda la prèvia autorització de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua si és que no els vol explotar directament el mateix Ajuntament de Palma.

 

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents