Territori i urbanisme

El GOB davant les obres de construcció dels 6 quioscs-bars a la Platja d’Alcúdia.

Fa anys que el GOB posa llum i taquígrafs amb mals hàbits d’autoritzacions i concessions d’instal·lacions a tot el litoral i en el cas d’Alcúdia, el 6 quioscs-bar ubicats a Platja d’Alcúdia han estat motiu de diverses actuacions per tal de garantir l’aplicació correcte de la Llei de Costes en aquest tram (1).

El 22 de març de 2020 es va dictar l’Ordre Ministerial relativa a la concessió d’ocupació de 15.629 metres quadrats de domini públic marítim terrestre, amb destí a passeig de platja, accessos, serveis i 6 quioscs-bars, en un tram de costa del Sector I de la Platja d’Alcúdia. El GOB, que ja havia presentat al·legacions a la informació pública de la concessió, va presentar recurs potestatiu de reposició en data 8 d’abril de 2022 davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del que no tenim cap constància de que hagi estat resolt expressament per el Ministeri ni per la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua. El recurs de reposició se fonamentava, entre altres motius, en els incompliments dels articles 74.3 i 75.1 de la Llei de Costes relatius als principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva.  Des del GOB sostenim que calia la convocatòria d’un concurs per a l’atorgament de la concessió tal i com han corroborat la jurisprudència en multitud de casos semblants.

Aquests incompliments condueixen, a parer del GOB, a la nul·litat radical de l’atorgament de la concessió.

No obstant això, el mes de març de 2024 s’han iniciat les obres de construcció dels 6 quioscs-bars sense que el recurs s’hagui resolt i incomplint el termini màxim per a l’inici de les obres de construcció, ja que d’acord amb el determinat per la tercera pròrroga atorgada per Ordre Ministerial de 1 de juny de 2023, les obres de construcció dels 6 quioscs-bars i altres obres, havien d’iniciar-se abans de l’1 de novembre de 2023. La realitat és que s’han iniciat en el mes de març de 2024.   Ara hem pogut comprovar a més que s’han incomplert determinades prescripcions contemplades en la concessió que donarien lloc a la caducitat de la concessió:

  • La prescripció B de la concessió ordena que “Deberá quedar garantizada, en todo caso, la servidumbre de tránsito que contempla la legislación de costas, adecuando los medios necesarios para mantener la misma.”, la qual cosa no s’ha respectat. La prescripció C determina que “La interrupción de los accessos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito es considerada infracción grave según el artículo 191.2.f del Reglamento General de Costas y tendrá una sanción de entre 1.000 y 5.000 euros por cada día en que el acceso o el tránsito se encuentre interrumpido de acuerdo con los criterios establecidos en el articulo 201.a.2 de dicho Reglamento.”

És notori que la quasi totalitat de la servitud de trànsit al llarg del Sector I es troba obstaculitzada amb tancaments de jardins particulars i amb vàries edificacions, incomplint-se el previst a l’article 27 de la Llei de costes, el qual determina que la servitud de trànsit “s’ha de deixar permanentment expedita per al pas públic de vianants i per als vehicles de vigilància i salvament, tret en espais subjectes a qualsevol règim de protecció.”

També és notori que l’Ajuntament d’Alcúdia, com a concessionari, no ha adequat cap mitjà tècnic ni pressupostari per a garantir l’efectivitat de la servitud de trànsit.

  • La prescripció G de la concessió determina que l’incompliment de qualsevol de les anteriors prescripcions o dels casos indicats a l’article 79 de la Llei de costes, donarà lloc a la caducitat de la concessió amb independència de la tramitació de l’expedient sancionador que correspongui.

Per aquests motius des del GOB hem sol·licitat a la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua la CADUCITAT de la concessió d’ocupació de quinze mil sis-cents vint-i-nou (15.629) metres quadrats de domini públic marítim terrestre, amb destí a passeig de platja, accessos, serveis i 6 quioscs-bars, en un tram de costa del Sector I de la Platja d’Alcúdia, en el terme municipal d’Alcúdia (Mallorca, Illes Balears), amb expedient identificador CNC02/10/07/0012.

 

(1) Notes del GOB relatives a l’explotació del Sector I de la Platja d’Alcúdia.

13 d’abril de 2018. https://www.gobmallorca.com/2018/04/13/la-demarcacio-de-costes-denega-els-6-balnearis-de-la-platja-d-alcudia/

12 de juny de 2018. https://www.gobmallorca.com/2018/06/12/el-gob-considera-temerari-que-l-ajuntament-d-alcudia-segueixi-amb-la-licitacio-dels-balnearis-sense-que-tenguin-titol-administratiu/

29 de novembre de 2019. https://www.gobmallorca.com/2019/11/29/el-gob-adverteix-que-la-concessio-dels-bars-restaurants-a-la-platja-d-alcudia-podria-ser-nul-la-si-s-atorgues/

13 de juliol de 2022. https://www.gobmallorca.com/2022/07/13/continuen-en-explotacio-7-terrasses-il-legals-als-volants-de-l-edifici-xara-i-5-balnearis-a-la-platja-d-alcudia-sense-que-demarcacio-de-costes-actui/

 

Tags: llei de costes, platja d'Alcúdia

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents