Biodiversitat

Reggaeton Beach Festival: quan l’oci i el negoci passen per damunt la protecció ambiental i el compliment de les lleis

Exigim que el festival compleixi amb la normativa ambiental i que redueixi els nivells de contaminació acústica, i si això no és possible que es traslladi a altra localització

El Reggaeton Beach Festival Mallorca 2024, previst pels dies 13 i 14 de juliol a Can Picafort, fa setmanes que es publicita i es comercialitza, tot i no comptar encara ni amb l’autorització de l’Ajuntament de Santa Margalida ni amb els informes ambientals que hagi d’elaborar la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per avaluar les possibles repercussions sobre els espais naturals protegits colindants i en especial sobre les poblacions d’aus.

L’any passat es va celebrar aquest festival per primera vegada a Can Picafort, i la seva tramitació administrativa va estar plena d’irregularitats i il·legalitats, com explicam a continuació.

La parcel·la on va tenir lloc (la mateixa que s’anuncia per enguany) colinda amb l’àrea natural de Son Real, on s’apliquen dues figures de protecció de la Xarxa Natura 2000 (Zona d’Especial Protecció per a les Aus ES0000544 i Lloc d’Importància Comunitària ES5310095) i a més a més forma part del Parc natural de la península de Llevant.

Per això, en compliment del que disposen les directives europees de protecció dels hàbitats i de les aus, i també la llei estatal de protecció de la biodiversitat, la Conselleria reclamà a l’ajuntament la informació necessària per a dur a terme l’avaluació de possibles repercussions ambientals sobre els espais i les espècies protegides.

La Batlia, però, va discutir la necessitat de realitzar aquesta avaluació, no va remetre tota la documentació reclamada per Medi Ambient i va autoritzar l’event tot i disposar d’un informe jurídic municipal en contra de l’autorització. Així, en aquest informe l’assessor jurídic de l’ajuntament indica que “Cas de no obtenir se un informe favorable de XN2000/Medi Ambient, la resolució a emetre (en el meu entendre) haurà de ser denegatòria, fonamentada en els dos requeriments rebuts del servei d’Espais Naturals.”

Això sí, la resolució la va signar el tinent de batle Eugenio Garrido, per concórrer en el batle Joan Monjo causa legal d’abstenció (segons publicacions en premsa, podria tenir relació personal amb els terrenys on es celebra l’event).

Davant aquesta situació, la Conselleria va desplegar el dies de la celebració un operatiu d’Agents de Medi Ambient, per tal de vetllar pel compliment de la normativa de l’espai protegit, i per tal de col·laborar en tasques de monitorització sonomètrica de l’esdeveniment, ordenada per la Conselleria. L’informe d’avaluació sonomètrica, realitzat per una consultora especialitzada, registrà els dos dies del festival uns nivells d’inmisió acústica màxima d’entre 76±5 dBA i 84±5 dBA a l’estació situada a zona residencial, i d’entre 79±4 dBA i 86±4 dBA a les dues estacions situades dins l’espai protegit. Com a conseqüència, l’informe va emetre declaració de conformitat desfavorable per a l’estació de mesura situada en zona residencial, en haver-se superat àmpliament els 55+5 dBA establerts legalment com a màxim per aquest tipus d’àrees acústiques. Però és que a les estacions situades dins l’espai protegit es registraren nivells de renou encara superiors. Malauradament, el límit de renou als espais naturals encara no ha estat establert per l’administració competent (la pròpia Conselleria), una greu mancança que deixa desprotegits els espais naturals davant aquest important element pertorbador. Tot i això, legalment està establert que els espais de la Xarxa Natura 2000 es consideren “Espais naturals que requereixen una especial protecció contra la contaminació acústica. Sembla per tant lògic considerar que l’exigència per aquestes àrees ha de ser, com a mínim, del nivell de l’establerta per al cas d’altres àrees igualment requereixin una especial protecció contra la contaminació acústica, com per exemple “Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural…”, per als quals sí que s’ha establert un llindar màxim, que és de 60 dBA.

No tenim constància que la Conselleria iniciàs expedient d’infracció a l’Ajuntament de Santa Margalida per autoritzar l’event sense disposar d’informe favorable pel que fa a l’avaluació de repercussions establerta per la pròpia Conselleria. Els fets ens semblen molt greus, ja que recordem que l’Ajuntament fins i tot disposava d’informe jurídic propi que indicava la improcedència d’autoritzar sense informe favorable de la Conselleria.

No tenim constància que la Conselleria, a la vista de l’informe sonomètric elaborat per la consultora a instància seva i que registrà durant el festival nivells de renou superiors als límits establerts legalment, remetés la informació a l’Ajuntament de Santa Margalida per tal que iniciàs el corresponent expedient d’infracció. L’Ajuntament prèviament ja disposava de l’estudi d’impacte acústic previst aportat per l’empresa promotora del festival, en el qual es conclou que tanmateix no es podria complir amb la legalitat. A l’autorització muncipal es varen incorporar una sèrie de prescripcions tècniques que no evitaren que els nivells de renou superassin àmpliament els permesos legalment.

Així, els nivells de contaminació acústica registrats en la passada edició del festival a les estacions de medició situades dins l’espai natural protegit foren superiors fins i tot als establerts legalment per a les àrees industrials, on el nivell de contaminació permès és el més alt.

Ens trobam davant un impacte ambiental no avaluat convenientment i que per la seva intensitat podria generar efectes sobre la fauna, en especial sobre les aus, generant el desplaçament d’exemplars (tal i com s’ha registrat a nombrosos estudis científics). En les dates previstes per al festival, les espècies d’aus presents a l’espai protegit ja han finalitzat (en general) la reproducció, i els juvenils es troben en la seva fase més vulnerable. Causar el seu desplaçament prematur i forçat fora de les àrees segures que coneixen (entorn proper als nius) incrementa el seu risc de mortalitat.

Les espècies més destacables reproductores a la zona són el sebel·lí, el tiruril·lo camanegre, el busqueret coallarg, el busqueret roig, la cucullada i el terrolot. La meitat d’aquestes espècies presenten tendències poblacionals de minva o no han estat avaluades convenientment, segons dades ministerials elaborades per SEO/Birdlife. 

Davant aquesta situació, el GOB ha remès escrit a la Conselleria, demanant:

– Que a la vista que el Reggaeton Beach Festival Mallorca 2024 ja s’està publicitant i comercialitzant, tot i no disposar ni de l’autorització municipal ni dels informes ambientals que consideram preceptius (entre ells l’avaluació de repercussions sobre els llocs Natura 2000 colindants), i per tal d’evitar assistir de bell nou a l’incompliment flagrant (i impune) de la legalitat, es comuniqui a l’Ajuntament de Santa Margalida que traslladi a la promotora de l’event que paralitzi immediatament la comercialització del festival fins a disposar, en el seu cas, de l’autorització corresponent.

– Que considerant l’obligació de les administracions públiques, establerta a directives europees i lleis estatals, d’adoptar les mesures apropiades per evitar en els espais de la xarxa Natura 2000 el deteriorament dels hàbitats naturals, així com les alteracions de repercuteixin en les espècies que hagin motivat la protecció de les zones, sigui realitzada una adequada avaluació de repercussions.

– Que sigui requerida per a l’event una limitació de, com a màxim, el nivell de renou permès per al cas d’altres àrees que, com les zones Natura 2000, requereixen una especial protecció contra la contaminació acústica, establint per tant un llindar màxim de 60 dBA.

– Que cas que els nivells de renou màxim permesos legalment o assimilables als espais Natura 2000 per requerir una especial protecció contra la contaminació acústica siguin inassumibles per part de la promotora, tal i com sembla desprendre’s de l’informe d’impacte acústic previst que varen aportar per al festival de 2023, s’eviti la celebració del festival a la ubicació prevista.

En definitiva, pel fet de colindar amb un espai natural del màxim nivell de protecció, consideram que aquesta no és una localització adequada per celebrar un festival com el que es planteja, i que el més convenient seria traslladar-lo a altre espai on es generi menor impacte ambiental.

—–
Aquí es pot descarregar l’escrit complet remès a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, que inclou les referències legals i bibliogràfiques.

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents