La Plataforma Renovables Sí, però així No! presenta al·legacions a un nou parc fotovoltaic a Marratxí

En un radi de 10 Km a partir de Sant Marçal es concentraran quasi 20 projectes de centrals industrials  fotovoltaiques a sòl rústic a l’illa de Mallorca – l’Agrupació del PF Son Frau i PF Son Nebot, PF de Son Sales, PF Son Frau , el PF Son Verí actualment en exposició pública i el PF de Can Garriga encara pendent de sortir a exposició pública.

En total, una ocupació de 88’6 hectàrees de sòl rústic del terme municipal. 

En pocs dies es varen recollir més de 1.500 signatures contra aquest projecte.

La Plataforma Renovables Sí, però així No! ha presentat al·legacions contra la declaració de Projecte Industrial Estratègic , Autorització administrativa prèvia i Avaluació d’ Impacte Ambiental  ordinària  del PARC FOTOVOLTAIC SON VERI I i II de 10.396 Kw i 6.932 kW ubicat a la parcel·la 197 del polígon 4 del T.M. de Marratxí. 

Es tracta d’una parcel·la de SÒL RÚSTIC que constitueix una de les darreres zones agrícoles i de garriga del municipi de Marratxí, amb una zona de bosc de pinar característic del medi natural mediterrani. 

Aquí és on la societat JUDIO TORREMEJIA PARQUE SUR FOTOVOLTAICA 2018 S.L pretén instal·lar 2 plantes industrials fotovoltaiques, amb una superfície total de quasi 20ha i quasi 30.000 plaques solars amb una línia d’evacuació de l’energia fins a la SE de Marratxí de 1.700m de longitud.

 ELS NOSTRES MOTIUS PER DESESTIMAR EL PROJECTE.

  1. No existeix encara la Planificació Territorial sobre la ubicació prioritària de les instal·lacions fotovoltaiques a sòl rústic a Mallorca del Consell de Mallorca, via PTM tal i com ho determina la LLEI 10/2019, DE 22 DE FEBRER, DE CANVI CLIMÀTIC I TRANSICIÓ ENERGÈTICA.
  2. L’article 2 de la LLEI 14/2019 , de 29 DE MARÇ, DE PROJECTES INDUSTRIALS ESTRATÈGICS tot i que indiqui EXCEPCIONALMENT , amb un sol paràgraf trenca el consens i la seguretat jurídica envers el sòl rústic de Mallorca dels darrers 40 anys. Amb un sol paràgraf es desprotegeix tot els sòl rústic comú de Mallorca, un sòl amplia i expressament protegit per totes les lleis que s’incorporen a aquest document, especialment la LUIB, la Llei del Sòl Rústic de Balears, el «Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana” i el Pla Territorial de Mallorca.
  3. No existeix una Planificació Energètica adaptada a la Llei 10/2019 de Canvi Climàtic i Transició Energètica, tal com estableix la normativa vigent.
  4. Es tracta d’una instal·lació energètica de tipus D que s’ubica en una zona  no degradada i sense processos participatius de la ciutadania, per tant s’incompleix les condicions establertes en l’actual Pla Director Sectorial Energètic aprovat el 2005
  5. El parc fotovoltaic de Son Verí I i II s’ubicarà en una zona de bosc i garriga envoltada d’habitatges,s’ubicarà en una zona de bosc i garriga envoltada d’habitatges, alguns quedaran a 100m. de les instal·lacions, com els del carrer d’Es Formiguer de la urbanització de Sant Marçal o els de Son Ametller o el del camí de S’ Establit i el del carrer Rafel Ginard, tal com es pot observar en la fotografia aèria.
  6. No tenim garantit el restabliment de la zona al seu estat original. Les empreses es compren i venen, moltes extingeixen la seva activitat, desapareixen o causen fallida. Cap responsable tècnic o polític d’avui pot garantir el desmantellament de la instal·lació d’aquí dintre de 30 anys en total veracitat que se farà un reciclatge adequat dels materials d’aquesta instal·lació, i que el sòl estigui en unes condicions idònies . En l’actualitat no hi a estudis sobre la afectació del sòl  per la instal·lació de  polígons solars ni una capacitat ni 
  7. El Terme Municipal de Marratxí és un dels que més instal·lacions industrials fotovoltaiques hi ha en tramitació, i suposa una acumulació excessiva en el seu terme municipal creant un desequilibri en el marc territorial de Mallorca. El  municipi  de Marratxí ja està densament poblat -718’09 hab. Per Km2-, molt per sobre de la mitjana de Mallorca. Tot i així , en un radi de 10 Km a partir de Sant Marçal es concentraran quasi 20 projectes de centrals industrials  fotovoltaiques a sòl rústic a l’illa de Mallorca, entre d’altres l’ Agrupació del PF Son Frau i PF Son Nebot, PF de Son Sales, PF Son Frau , el PF Son Verí actualment en exposició pública i el PF de Can Garriga encara pendent de sortir a exposició pública , els quals suposen  en total una ocupació de 88’6 hectàrees de sòl rústic del terme municipal. Per altra part , en el TM de Marratxí no se disposa de zones verdes i de gaudi necessàries per a les persones residents.
  8. Manca de compliment  per part de les Administracions Públiques competents de les actuacions prèvies, com són  estalvi energètic i eficiència energètica, ans al contrari, prioritzant la instal·lació de centrals industrials fotovoltaiques a sòl rústic
  9. No compleix el punt K) del punt 4 de l’article 2 -Concepte i Requisits de la Llei de projectes Industrials Estratègics que determina que els informes dels Consells Insulars són vinculants en els casos de projectes que suposin una ocupació superior a 20 hectàrees.

 

Per tot això des de la Plataforma demanam la desestimació del projecte i que l’Ajuntament de Marratxí es planti davant aquesta envestida de parcs que convertiran el terme municipal en un polígon de centrals fotovoltaiques.

https://renovablesaixino.blogspot.com/

 

Tags: #RenovablesSíPeroAixíNo

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents