Page 8 - Es Busqueret 44
P. 8

sat segle XX a causa de l’impacte humà.  RECORDA!!. La nacra és una espècie protegida
    La pesca comercial, la pesca recreati-
    va, l’extracció per motius ornamentals,  tant viva com morta, no la pots agafar encara que
    el fondeig d’embarcacions i la captura  estigui morta ni dur-te la conxa. És un delicte penal
    accidental amb arts de pesca (xarxes i  que està castigat amb penes de presó que poden
    arrossegament), varen minvar molt les
    seves poblacions. Per tots aquests mo- anar dels sis mesos als dos anys, o amb multa de 8
    tius aquesta espècie va ser protegida a  a 24 mesos, segons l’article 334 del Codi Penal.
    nivell internacional per la Directiva Hà-
    bitats (EU Habitats Directive 1992), es va
    incloure als convenis de Berna, Barcelo-                defensa. Una nacra malalta, per contra,
    na, i a Espanya està inclosa al Catálogo  Mortalitat massiva de    triga molt en tancar les valves, i en ge-
    Nacional de Especies Amenazadas amb  nacra               neral necessita de contacte per tancar-
    la categoria de vulnerable. Des de lla-              les del tot. Amb les mostres recollides a
    vors, les seves poblacions s’havien re- Des dels primers avisos de mor- Balears i d’altres exemplars d’Andalusia
    cuperat a moltes zones, en especial als  talitat, a finals de setembre i principis  i Alacant, s’ha determinat que la causa
    espais marins protegits, i a les nostres  d’octubre de 2016, els grups investiga- de la mortalitat de les poblacions de
    illes teníem un bon exemple ja que l’es- dors que feim feina amb aquesta es- nacra és un protozou paràsit del grup
    pècie està present a tot l’Arxipèlag, es- pècie, ens posàrem tots en contacte  dels Haplosporidium. L’agent infecciós
    pecialment al Parc Nacional de Cabrera,  per a fer una avaluació i determinar la  parasita la glàndula digestiva i provoca
    on la densitat de nacres era de les més  importància i l’abast d’aquest episo- una elevada resposta inflamatòria a la
    altes de la Mediterrània. I ens referim al  di de mortalitat. Al poc temps tots els  infecció. Aquestes lesions provoquen
    fet en passat, amb molta tristor, perquè  grups ens adonàrem de la importància  a l’animal una disfunció orgànica greu,
    malauradament ara ja no hi són. Des de  del fenomen i començàrem a recopilar  ja que l’absorció d’aliments té lloc a la
    la passada tardor les poblacions de na- el major nombre possible de dades de  glàndula digestiva. Com no es pot ali-
    cra estan sofrint una mortalitat massiva  camp. Davant la gravetat de la situa- mentar correctament l’animal s’aprima
    sense precedents que està fent desa- ció es recolliren mostres d’exemplars  i debilita fins que mor. Aquest protozou
    parèixer les seves poblacions a tot el  malalts per intentar determinar l’agent  es caracteritza per la formació d’es-
    territori nacional.         infecciós. Una nacra sana tanca les
                      seves valves de seguida que nota un  pores resistents a l’interior de la nacra
                      moviment proper, és el seu sistema de  i que expulsen a la columna d’aigua.
                                        Aquestes espores són una de les cau-
                                        ses de l’elevada letalitat del protozou, ja
                                        que són una estructura resistent que fa
                                        servir per dispersar-se per la columna
                                        d’aigua i que facilita el contagi.
                                          A dia d’avui aquest episodi ha
                                        afectat principalment les poblacions de
                                        nacra de les costes d’Andalusia, Múrcia,
                                        Comunitat Valenciana i Balears, amb ta-
                                        xes de mortalitat que superen el 80% a
                                        la majoria de casos, essent del 100% a
                                        moltes de les localitats mostrejades. Per
                                        ara només les poblacions de Catalunya
                                        són les úniques d’Espanya que resten
                                        sanes, sense evidències de trobar-se
                                        afectades. Però cal assenyalar que el
                                        paràsit encara es troba en fase de ex-
                                        pansió per la resta del Mediterrani.
                                          La comunitat científica es troba
                                        impactada per la rapidesa i l’abast ge-
                                        ogràfic d’aquesta mortalitat. Els grups
                                        d’investigació estan col·laborant junta-
                                        ment amb el Ministerio de Agricultura y
                                        Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
                                        (MAPAMA) i les Administracions autonò-
                                        miques per dur a terme les mesures de
                                        gestió més adients. A Balears els grups
                                        d’investigació que fan feina amb aques-
    Mapa de l’extensió de la mortalitat massiva de Pinna nobilis al litoral espanyol. Els punts  ta espècie pertanyen als instituts d’in-
    blancs indiquen les localitats mostrejades des de setembre de 2016 fins juny de 2017. L’om- vestigació del Centre Oceanogràfic de
    brejat vermell indica una mortalitat del 100% dels individus censats; l’ombrejat taronja una
    mortalitat entre el 90-99%; i l’ombrejat verd les zones sense indicis d’episodi de mortalitat.  Balears - Instituto Español de Oceano-
    L’interrogant indica les zones on no es tenen dades i l’asterisc indica poblacions aïllades per  grafia (COB-IEO), de l’IMEDEA-CSIC i de
    trobar-se en el límit de distribució de l’espècie (Font: Vazquez-Luis et. al. 2017) LIMIA, i col·laboren amb la Conselleria

   8 - EB44
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13