Page 9 - Es Busqueret 47
P. 9

ques estan catalogats com d’Interès Es- les diferències en la fenologia migratò- ment en les seves característiques ge-
    pecial. En total es varen recollir mostres  ria i reproductiva les que poden preve- nètiques, presenten algunes diferènci-
    de 31 exemplars, tots ells capturats vius  nir, actualment, qualsevol flux genètic  es en la coloració del seu plomatge i no
    amb xarxes japoneses, excepte 5 que  entre les poblacions insulars i continen- intercanvien material genètic, podrien
    varen ser agafades d’exemplars morts  tals que, temporalment, comparteixen  evolucionar cap a la formació de dues
    conservats a la base de restes biològi- el mateix hàbitat a les illes durant la mi- noves espècies.
    ques existent al Consorci de Recupera- gració primaveral.         Curiosament, a la publicació Fau-
    ció de Fauna de les Illes Balears (COFIB),   Aquesta nova espècie ja ha estat  na Endèmica de les Illes Balears (Pons
    situat a Santa Eugènia, Mallorca. També  reconeguda pel IOC (International Or- i Palmer, 1996), xerrant d’aquestes dues
    es va posar en contacte als promotors  nithological Congress) i publicada (Gill i  subespècies de papamosques, ja van
    d’aquesta investigació amb ornitòlegs  Donsker, 2018).       considerar que “podrien ser un ende-
    de la resta de les illes i de la zona conti-              misme tirrènic (de Còrsega, Sardenya i
    nental espanyola, on també interessava  Resulta interessant considerar que  de les Illes Balears)”. •
    agafar mostres per comparar.    les espècies insulars sedentàries, i per
                      tant aïllades geogràficament, s’han de
       Es va fer un estudi de diferents  veure afavorides per divergir genètica-
    marcadors genètics, com l’ADN mito- ment i donar lloc a noves subespècies  Bibliografia:
    condrial i l’ADN nuclear. Els resultats,  o espècies. Però, per una part, es dóna  López-Jurado, C., González, J.M., Hinckley,
    que es varen publicar a la revista Jour- el fet que els exemplars d’aquesta nova  D., Riera, X. i Tysoe, M. 2018. Novetats or-
    nal of Avian Biology , 46 (Pons et al.,  espècie són migradors, la qual cosa no  nitològiques de 2017. An. Orn. Illes Bale-
                                         ars, 32: 208-209.
    2015) varen ser concloents: si abans es  ajuda a aquesta divergència i, per altra
    considerava que tant les poblacions in- part els exemplars d’ambdues espèci- Pons, G. I Palmer, M. 1996. Fauna endèmi-
    sulars com les continentals pertanyien  es tenen contacte a causa del fet que  ca de les Illes Balears. Mon. Soc. Hist Nat.
                                         Balears, 5. Palma de Mallorca.
    a una mateixa espècie, Muscicapa stri- nombrosos individus de l’espècie conti-
    ata, ara es considera que les poblaci- nental passen per totes aquestes illes i  Pons, J.-M, Thibault, J.-C, Aymí, R., Grus-
                                         su, M., Muntaner, J., Olioso, G., Sunyer,
    ons de les Balears, Còrsega i Sardenya  romanen uns dies durant les migracions  J.R., Touihri, M. and Fuchs, J. (2015). The
    pertanyen a una nova espècie que s’ha  de primavera i tardor, i aquest contacte  role of western Mediterranean islands
    anomenat Muscicapa tyrrhenica, amb  entre ambdues espècies hauria de di- in the evolutionary diversification of the
    dues subespècies: balearica, pròpia de  ficultar aquesta divergència, cosa que  spotted flycatcher Muscicapa striata, a
                                         long-distance migratory passerine speci-
    les Illes Balears i la nominal tyrrhenica,  no ha ocorregut. No hi ha intercanvi ge- es. Journal of Avian Biology, 46: 1–13.
    de Còrsega i Sardenya. Aquesta nova  nètic i per tant hi ha d’haver una barrera  Gill, F & D Donsker (Eds). 2018. IOC World
    espècie es va començar a diferenci- que afavoreixi l’aïllament reproductiu.  Bird List (v8.2)
    ar de la nominal fa, aproximadament,  Són qüestions realment apassionants.
    un milió d’anys i va resultar ser l’efecte
    dels refugis glacials d’aquestes illes el  A més a més, com que les dues
    que va permetre aquesta divergència.  subespècies d’aquesta nova espècie
    Es llança ara la hipòtesi que podrien ser  de papamosques es troben separades
                      geogràficament, difereixen lleugera-


    Papamosques tirrènic (Artà, maig de 2013). Foto Cati Artigues

                                                      EB47 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14