Page 8 - Es Busqueret 47
P. 8

mesticus), que pesa entre 12 i 14 grams
                                        i que no presenta una coloració que
                                        cridi l’atenció, ja que són grisos amb
                                        les parts ventrals blanquinoses amb
                                        retxes més fosques, d’aquí el seu nom
                                        científic de striata. És de presència es-
                                        tival a tota la seva àrea de distribució,
                                        però a les Balears només es presenta
                                        durant ambdós passos migratoris, el
                                        primaveral i el de tardor (López-Jurado,
                                        et. al., 2018). Per tant, els papamosques
                                        continentals es solapen amb aquestes
                                        dues subespècies, almanco a les illes
                                        del Mediterrani occidental. Els papa-
                                        mosques, tant els de les poblacions
                                        continentals més occidentals, com els
                                        que nidifiquen a les illes de la Mediter-
                                        rània, realitzen un desplaçament migra-
                                        tori anual de llarg recorregut, del tipus
                                        anomenat transsaharià, és a dir, que
                                        hivernen al sud del Sàhara per retornar
                                        durant la primavera per nidificar a zones
                                        més septentrionals. No se sap si varien
                                        les zones d’hivernada d’aquestes dues
                                        espècies de papamosques. Es consi-
                                        dera que els papamosques es troben
                                        en regressió generalitzada, amb dades
                                        molt fiables obtingudes al Regne Unit,
                                        però com que encara és una espècie
    Papamosques gris (La Gola, Pollença, abril de 2013). Foto Cati Artigues.
                                        abundant i amb una amplíssima àrea de
                                        distribució, no està considerada com a
       Les illes són un gran escenari per  sis (Moll, 1957) i el trencapinyons Loxia  amenaçada.
    a l’evolució de les espècies, sobretot  curvirostra balearica (Homeyer, 1862),  Va ser ja fa uns anys, al 2013,
    les illes oceàniques, és a dir, aquelles  tal com indiquen Pons i Palmer (1996). A  quan Jean-Marc Pons, un investigador
    molt allunyades de les costes continen- aquestes s’haurien d’afegir les següents  del Museu Nacional d’Història Natural
    tals i on els canvis evolutius són molt  espècies de vertebrats que varen ser  de París, es va posar en contacte amb
    evidents per manca de contacte amb  extingits després de la colonització de  nosaltres per demanar-nos mostres
    el continent. A les illes no oceàniques,  les illes per l’home fa, aproximadament,  d’exemplars destinades a un estudi ge-
    com són les que es troben al mar Medi- uns quatre mil anys: 3 mamífers, dos au- nètic dels papamosques que nidifiquen
    terrani, les lleis de l’evolució no fan tan- cells i un rèptil (Alcover, com. pers.). a les Illes Balears, Còrsega i Sardenya.
    ta via, i per aquest motiu a les nostres  Una d’aquestes subespècies que  Per la part de Còrsega estava involucrat
    illes tenim actualment poques espèci- es consideren, però amb dubtes taxo- Jean-Claude Thibault, un amic i veterà
    es endèmiques, tant d’aucells com de  nòmics pendents, és el papamosques  de l’ornitologia d’aquella illa. Aquests
    rèptils i amfibis. Entre els aucells, actu- Muscicapa striata balearica (Jordans  investigadors sospitaven que podria
    alment se reconeixen dos endemismes:  1913), present a totes les illes grans de  existir alguna cosa més que just les
    el virot petit (Puffinus mauretanicus) i  l’arxipèlag balear, així com a algunes  diferències subespecífiques amb les
    el busqueret coallarg o xorrec (Sylvia  més petites com les illes de Cabrera i  quals ja havia estat descrita la població
    balearica). A més, s’han descrit unes  sa Dragonera. Aquesta subespècie es  balear (ssp. balearica) i la de Còrsega i
    quantes subespècies, la gran majoria  va determinar per presentar lleugeres  Sardenya (ssp. tyrrhenica).
    descrites com a tals a la primera mei- diferències al plomatge i en certes mi-
    tat del segle passat pels primers orni- des biomètriques, especialment les de  Es tractava d’aprofitar les campa-
    tòlegs estrangers que varen visitar les  les ales, que són una mica més petites.  nyes d’anellament, per agafar un parell
    illes Balears i varen poder apreciar les  Igualment, a les illes de Còrsega i Sar- de plomes del cos i algunes supra o
    diferències morfològiques de moltes  denya, es va diferenciar la subespècie  infracobertores dels exemplars cap-
    d’elles. Però en quasi tots els casos, o  Muscicapa striata tyrrhenica (Schiebel,  turats, ficar-les dins petites bosses de
    són subespècies amb una àrea de dis- 1910), pels mateixos motius, petites di- plàstic i etiquetar-les amb totes les da-
    tribució més ampla o han estat rebut- ferències a la coloració del plomatge i  des, com la data, localitat, recol·lector
    jades i es consideren sinonímies de les  en mesures biomètriques.   i tota la informació biomètrica que es
    nominals. Només n’hi ha tres que, si bé                pogués recollir, etc., i enviar-les a l’es-
    presenten dubtes, de moment no han   L’espècie nominal, molt àmplia- mentat Museu. Es va demanar autorit-
    estat rebutjades com a subespècies  ment distribuïda des de Mongòlia i el  zació a la Conselleria de Medi Ambient
    balears. Es tracta del mussol Otus scops  nord-oest de la Xina fins a les Illes Bri- del Govern de les Illes Balears per a la
    mallorcae (Jordans, 1928), la guàtlera de  tàniques, és un petit aucell insectívor,  recollida d’aquestes mostres amb fina-
    Menorca Coturnix coturnix minoricen- de la mida d’un teulader (Passer do- litats científiques, ja que els papamos-

   8 - EB47
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13