Page 4 - Es Busqueret 47
P. 4

Editorial


    Més d’un milió d’espècies d’animals i  sol i la mar, l’explotació directa dels or- canvis importants en la composició de
    plantes es troben amenaçades d’extin- ganismes, el canvi climàtic, la contami- la biodiversitat.
    ció al món, i podrien desaparèixer pro- nació i les espècies exòtiques invasores.  Quan parlam d’extincions tenim ten-
    perament. Aquesta és la conclusió a la  Així, la mala gestió agrària, ramadera i  dència a pensar en les zones tropicals,
    que ha arribat l’informe elaborat per un  pesquera centrada en una major extra- on certament aquesta crisi és numè-
    panell de més de 150 científics per a la  cció i producció d’aliments per a abastir  ricament més greu, però hem de tenir
    Unesco. Aquest declivi global no té pre- una població creixent de forma impara- present que també s’està produint en el
    cedents en la història de la humanitat i,  ble està darrera la destrucció dels hà- nostre àmbit més proper. Així, a les nos-
    evidentment, està causat directament  bitats i de la sobreexplotació de moltes  tres illes es considera que actualment
    per la nostra espècie.       espècies. Aquestes activitats primàries  19 espècies de flora i 14 de fauna es tro-
                      tenen molts impactes derivats, com per
    La salut dels ecosistemes dels que                   ben en perill d’extinció. Altres 19 espèci-
    nosaltres i totes les demés espècies  exemple la contaminació per agroquí- es de flora i 29 de fauna s’han catalogat
    depenem s’està deteriorant més rà- mics o les captures accidentals d’aus i  com a vulnerables, la categoria prèvia.
    pidament que mai; “estam erosionant  altres animals marins. La contaminació  Així, administrativament hi ha 81 espè-
    els principals fonaments de les nostres  i el canvi climàtic derivat està posant  cies reconegudes com amenaçades a
    economies, societats, seguretat ali- també en situació extrema a moltes  les Balears, tot i que aquesta xifra puja
    mentària, salut i qualitat de vida a tot el  espècies, a causa de canvis dramàtics  significativament si el que consideram
    món”, dictamina l’informe.     als hàbitats on fins ara han viscut. D’al- són els llibres vermells, uns documents
                      tra banda, la manca de suficient control  científics sobre els quals s’ha de fona-
    Els autors conclouen que les cinc pri- en el trànsit globalitzat de mercaderies  mentar la catalogació administrativa.
    meres causes que estan provocant  està generant contínues invasions bi-
    aquest declivi són els canvis en l’ús del  ològiques arreu del món que generen  En el nostre àmbit particular podem
                                        destacar entre les amenaces que han
                                        situat aquestes espècies al límit de l’ex-
                                        tinció als incendis forestals, la sobre-
                                        pressió de pastura de cabres assilves-
                                        trades, la urbanització del litoral, l’acció
                                        d’espècies invasores (rates, moixos,
                                        serps, nombroses espècies d’inverte-
                                        brats, algues exòtiques, etc), la captura
                                        accidental en arts de pesca, l’enveri-
                                        nament per eliminar predadors o els
                                        canvis dramàtics en les condicions dels
                                        hàbitats naturals (per exemple la salinit-
                                        zació a s’Albufera de Mallorca). També el
                                        canvi climàtic està amenaçant de forma
                                        clara diverses espècies de flora i fauna
                                        que viuen als cims més alts i frescs de
                                        la Serra de Tramuntana. Tot i que enca-
                                        ra no ha estat prou avaluat, cal conside-
                                        rar també l’impacte generat per les ac-
                                        tivitats d’oci al medi natural, que estan
                                        experimentant un creixement paral·lel
                                        al de l’augment de la pressió humana,
                                        resident i turística, sobre les Illes.
                                        L’informe conclou recordant que la
                                        pèrdua de biodiversitat no és només
                                        un assumpte mediambiental sinó tam-
                                        bé una qüestió de desenvolupament,
                                        econòmica, social i moral. No podem
                                        seguir girant el cap i ignorar-la. Tots hi
                                        tenim responsabilitat, i més enllà de la
                                        nostra activitat personal hem de vetllar
                                        per què els governs, a nivell global però
                                        també local, assumeixin la seva respon-
                                        sabilitat i adoptin les mesures necessà-
                                        ries en el seu àmbit competencial. •    Virot petit, Puffinus mauretanicus, en perill d’extinció. Foto: Maties Rebassa.

   4 - EB47
   1   2   3   4   5   6   7   8   9