Page 12 - Es Busqueret 48
P. 12

El picaplatges camanegre (Charadrius alexandrinus) és  Localitat              Nombre
    una espècie d’au limícola que es reprodueix amb regularitat
    a Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera, on és sedentària,  Platja de Palma, Palma       44
    és a dir, està present tot l’any. Són de mida petita, uns 15 cen- s’Arenalet, P.N. Llevant     3
    tímetres de llargària i pesen uns 40 grams. Els mascles i les  R.N. de S’Albufereta, Alcúdia   22
    femelles se poden distingir bé pel plomatge, que varia se- Santanyí - Illot d’en curt       11
    gons l’època de l’any.
                                Ses Covetes, Campos            17
       Es tracta d’una espècie que apareix al llistat del Catàleg  P.N. s’Albufera         63
    espanyol d’Espècies Amenaçades com a d’Interès Especial,
    i catalogada al Llibre Vermell de les Aus d’Espanya com a  Salinetes Colònia de St Jordi, Ses Salines 17
    vulnerable.                       Salobrar de Campos             233
       És per això que durant l’hivern 2017/18 i la primavera/ Platja d’es Carbó           1
    estiu de 2018 hem realitzat un treball de recerca de les po- Illa Na Pelada, Colònia de Sant Jordi 1
    blacions reproductores i hivernants a les Illes Balears, en el  Illot de ses Roquetes, platja d’es Carbó 5
    marc d’un projecte anomenat Cartografia i Conservació de  Illot de s’Estopa, Colònia de St Jordi 2
    Charadrius alexandrinus a les Balears impulsat per la Direcció
    General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de  Sa Vall, Ses Salines        9
    Medi Ambient, Agricultura i Pesca. En aquest article us pre- Son Real (inclou Illa d’es Porros)  166
    sentam un resum.                    Platja d’Es Caragol            30
       Els objectius del treball han estat conèixer la situació  Badia de Pollença, La gola     23
    actual de la població balear, identificar els impactes i amena- Badia de Pollença, Costa     10
    ces que pateix i proposar mesures de conservació que elimi- Badia de Pollença, Torrent St Jordi  2
    nin o, si més no, minimitzin aquests impactes.
                                Total Mallorca              659


    Dades d’hivernada                    Localitat                Nombre
                                Salines Es Codolar             81
                                Salines Es Cavallet            28
       Per a l’estudi de l’hivernada de Charadrius alexandrinus
    es va procedir a censar totes les zones humides de les Illes  Salines Sal Rossa          2
    i també a visitar aquelles zones més allunyades però igual- Total Eivissa            111
    ment susceptibles d’acollir exemplars de l’espècie.   Estany Pudent i Sal. den Ferrer      43

       Com a font més important de recollida de dades es va  Salines de Marroig           49
    aprofitar el cens d’aus aquàtiques i limícoles, que s’organitza  Estany des Peix i ses Bassetes  2
    cada any amb participació de centenars de voluntaris, per tal  S’Espalmador            2
    d’obtenir la xifra més propera a la realitat sobre el nombre
    d’exemplars de picaplatges camanegre que passen l’hivern  Total Formentera            96
    a Balears.                       Total Pitiüses              207
       Igualment es va recórrer a peu, durant els mesos de de-
    sembre 2017 i gener 2018, totes aquelles zones no humides  Localitat              Nombre
    amb possibilitat de tenir població hivernant de l’espècie, prin- Badia de Fornells (inclou Salines velles, Salines  22
    cipalment trams de costa.                de la Concepció)
                                Platja de Son Bou              2
    Mallorca                         Total Menorca               24

       El nombre total de picaplatges camanegre que passen  Zones amb resultat positiu en el cens de picaplatges ca-
    l’hivern a Mallorca, segons les dades obtingudes en aquest  manegre hivernants a les Illes Balears.
    seguiment, ha estat de 659 exemplars.

       Les majors concentracions es donen, amb diferència, al
    Salobrar de Campos, però també hi ha concentracions im-
    portants a tota la costa nord de l’illa, especialment a la badia  Pitiüses
    d’Alcúdia.
                                 El nombre d’exemplars hivernants a les Pitiüses ha estat
       Diverses zones s’han censat més d’una vegada. En  de 207. D’ells 111 a Eivissa i 96 a Formentera.
    aquests casos únicament apareix el nombre més alt per al
    conjunt de tota la zona. També s’han censat altres zones amb  A la Pitiüsa gran les poblacions hivernants es concen-
    hàbitats potencials, però que han donat un resultat negatiu  tren totes elles a diverses zones de les Salines, especialment
    com ara el PN de Mondragó, algunes illes del sud de Mallorca  a les Salines d’es Codolar, mentre que a Formentera es repar-
    o platges del Llevant i nord-est de l’Illa.      teixen pels Estanys i, sobretot, a les Salines de Marroig.   12 - EB48
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17