Page 7 - Es Busqueret 48
P. 7

El grafit antic mural és un testimoni espontani que  Aquests dibuixos descoberts d’aus són manifestaci-
     s’ha realitzat gratant amb un objecte incisiu, o pintant amb  ons de creativitat i familiaritat amb les espècies. La majo-
     mangra (òxid de ferro), o carbó, la superfície de revocs i  ria es troben a la planta baixa de la Torre de l’Homenatge
     blanquejats dels nostres edificis històrics. No és una típica  del Castell de Bellver (cat. 01-04) i varen ser realitzats per
     pintada moderna que es veu sense dificultats als carrers  un presoner de la Guerra de Successió de 1714 anomenat
     de les nostres ciutats; el grafit històric passa, molt sovint,  Andreo Bernal. Aquests són dibuixos incisos d’aus, a dife-
     invisible a la vista, i s’ha de cercar, ja que el pas del temps  rència de l’àguila, que està feta amb carbó a un dels tabics
     degrada el traç incís i la pintura perd el color.  de la bóveda de l’església de Sant Francesc de Palma, per
                               algú refugiat de les persecucions polítiques del segle XIX.
       Els autors són, quasi sempre, persones tancades bé
     a causa d’alguna casta de soledat, oci o de presó, que ma- Amb mangra (òxid de ferro) hi ha una petita oronella junt
     nifesten un testimoni, la comprensió final del qual és difícil  al gegant pintat a la sala d’entrada de la planta noble de
     d’entendre i ubicar cronològicament. En aquests casos, els  la Torre dels Enagistes de Manacor. I un darrer grafit és el
     resultats de la creació plàstica són sorprenents, ja que evi- d’una oca que es troba al celler de la possessió de Sant
     dencien, a través del dibuix, una realitat del seu entorn. En  Martí d’Alanzell, realitzat amb color negre de carbó.
     definitiva, els autors d’aquests grafits no cerquen la perfec- S’afegeix a cada una de les fitxes que hem realitzat
     ció estètica sinó plasmar una necessitat de comunicació i  per a cada grafit d’au, les seves característiques tècniques
     de diàleg que tindrà com a finalitat el mur, i els quals ens  gliptogràfiques i la seva identificació ornitològica elemen-
     aporten testimonis del passat.           tal.

                                                        jaime sicilia

     Núm. cat.: 03                    No s’interpreta des del punt de vista ornitològic, per ser un
                               motiu simbòlic d’una àguila amb dos caps.
     Una àguila de dos caps [simbol de l’àguila bicèfala dels
     Habsburg].                     Bibliografia: GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: “Els grafits de la
                               Torre de l’Homenatge. Les imatges circumdants per a un
     Torre de l’Homenatge del castell de Bellver. Planta baixa.
                               extraordinari zoòtrop” in: Els grafits de la Torre de l’Home-
     70 x 37 màx. a 86 cm.                natge del Castell de Bellver/ Los grafitos de la Torre del
                               Homenaje del Castillo de Bellver, Ajuntament de Palma,
     Dibuix incís sobre revoc de calç.
                               2006, p. 95, fig. 52.
     Probable autor: Andreo Bernal. Cronologia: 1714.

                                                      EB48 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12