Page 8 - Es Busqueret 48
P. 8

jaime sicilia


     Núm. cat.: 04                    Es tracta d’un colom. Identificació ornitològica descrita al
                               grafit Núm. cat.: 01.
     Un colom
                               Bibliografia: GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: “Els grafits de la
     Torre de l’Homenatge del castell de Bellver. Planta baixa.
                               Torre de l’Homenatge. Les imatges circumdants per a un
     42 x 35 a 60 cm.                  extraordinari zoòtrop” in: Els grafits de la Torre de l’Home-
                               natge del Castell de Bellver/ Los grafitos de la Torre del
     Dibuix incís sobre revoc de calç.
                               Homenaje del Castillo de Bellver, Ajuntament de Palma,
     Probable autor: Andreo Bernal. Cronologia: 1714.  2006, p. 90, fig. 42.     Núm. cat.: 07                    Anònim. Edat Moderna (s. XVIII).
     Una oca                       Oca domèstica. Anser anser domesticus, oca comuna. Espè-
                               cie d’au anseriforme dels anàtids. L’oca salvatge és l’ances-
     Sant Martí d’Alanzell (Sant Joan). Celler.
                               tre de les oques domèstiques, de bec fort i gran fortalesa
     [Forma part d’un conjunt que agafa tot el mur].   física, a més de molt territorial. Au migratòria.
     Dibuix pintat amb carbonet sobre revoc de calç.   Bibliografia: Grafit inèdit.


      magdalena vidal
   8 - EB48
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13